Vysoká Pec - CZ042.3503.4203.0067.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vysoká Pec

  Číslo obce PRVKUK 0067
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0067
  Kód obce 563501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0067.01 Vysoká Pec 18811 188115
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Vysoká Pec leží severovýchodně od města Chomutov při západním okraji severočeské hnědouhelné pánve v nadmořské výšce 315 - 365 m n. m.. Ráz obce svou výstavbou připomíná spíše městskou zahradní zástavbu, která je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká průmyslový přivaděč z Ohře do Bíliny (Krušnohorský přivaděč) a nad obcí je koupaliště. Západní hranici zájmového území lemuje Kundratický potok. Území obce náleží do povodí Ohře a zasahuje do CHOPAV Krušné hory. V katastrálním území se nachází ochranné pásmo vodního zdroje VN Jezeří. V obci je dětský domov – příspěvková organizace. Předpokládá se, že počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 611 622 798 1 056 1 102 1 135
   přechodně bydlící 3 3 0 0 0 0
   celkem 614 625 798 1 056 1 102 1 135
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   611 622 641 826 979 1 112
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká Pec je zásobována pitnou vodou z VDJ Drmaly – 1 x 360 m3 (402,08 / 398,34 m n.m.). Voda je nejprve upravována v ÚV Drmaly než je svedena do VDJ Drmaly. Do úpravny je voda přiváděna z druhé části prameniště vodního zdroje Pyšná nazvané "ZD Drmaly" (umístěné na území Pyšná) a částečně z první části prameniště vodního zdroje Pyšná nazvané "ZD Pyšná". Z VDJ Drmaly je pitná voda dodávána do rozvodných sítí obcí Drmaly a Vysoká Pec. Přes rozvodné sítě obcí Drmaly, Vysoká Pec a Jirkov dochází k propojení se skupinovým vodovodem OP-SK-CV.001. Na zájmovém území se taky nachází VDJ Jezeří a ÚV Jezeří, do které byla voda přiváděna z vodní nádrže Jezeří umístěné na Vesnickém potoku. Tento zdroj vody spolu s VDJ Jezeří jsou odstaveny. ÚV Jezeří je již zrušena. Na vodovod je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.. 
      

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vysoká Pec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Jezeří - VDJ.CV 001/24 - odstaven 350 350 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Jezeří - ZD.CV 001/7 - odstaven PRVK\2021
  Úpravna vody Stav ÚV Jezeří - UV.CV 001/3 - mimo provoz PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   385 393 641 697 728 908
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká Pec má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.033-J.C), (K-CV.014-S.C) ukončenou ČOV. Potrubí je z kameninových a PVC trub do DN 300 v celkové délce 6,9 km. Vzhledem k nevyhovujícím výškovým umístěním některých částí obce jsou  součástí kanalizační sítě dvě malé ČSOV a větve tlakové kanalizace.  V horní části, pod Dětským domovem je realizována i kanalizace dešťová v délce 953 m.

   Na kanalizační síť obce Vysoká Pec je napojena kanalizace místní části Drmaly.

   Na kanalizaci a ČOV  je napojeno 66% obyvatel, 27% odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod a 7% do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice – 12 km.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Vysoká Pec a provozovatelem Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Vysoká Pec. Kapacita je 200 m3/den. ČOV navržena na 1337 EO. 

   Mechanickou část tvoří ručně stírané česle, biologickou část aktivace v denitrifikační a nitrifikační nádrži, dočištění v dosazovací nádrži. Vyčištěná odpadní voda je přes přes měrný objekt odváděna do Podkrušnohorského přivaděče. Přebytečný kal je čerpán do kalového prostoru a odvážen k dalšímu zpracování.


   Platné povolení k vypouštění odpadních vod do Podkrušnohorského přivaděče v ř. km 1,55, bylo vydáno Magistrátem města Chomutov pod č.j.: MMCH/24400/2017

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací  a systémem příkopů a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky a jímky. 

   Je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do míst nové zástavby. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.CV 014/1/K ČOV Vysoká Pec PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Vysoká Pec 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Vysoká Pec 2 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  28 514,0 0,0 28 514,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/04074/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna na Kundratickém potoce.
  13. 1. 2014
  Chomutov MMCH/16089/2020/JHA "Úprava přeložky Vesnického potoka"
  20. 1. 2020
  Chomutov MMCH/11803/2016 "Retenční nádrž Šoralova"
  11. 2. 2016
  Chomutov MMCH/115321/2015 "Přeložka Vesnického potoka - prodloužení přeložky"
  25. 11. 2015
  Chomutov MMCH/07527/2016 "Retenční nádrž Louky Pyšná"
  29. 1. 2016
  Chomutov ---Nezadáno--- "Manipulační a provozní řád VD Šoralova nádrž"MM
  2. 9. 2005
  Chomutov MMCH/08934/2014 "Štěrková přehrážka na Kundratickém potoce v ř.km 0,028"
  23. 1. 2014
  Chomutov MMCH/03850/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna na Lužci (Nivský potok).
  13. 1. 2013
  Chomutov MMCH/113799/2019/JHA "Drmalský potok, ř.km 0,720 - přehrážka"
  28. 5. 2019