Vysoká Pec - CZ042.3503.4203.0067.01 - stav 2004

 1. Obec

  Vysoká Pec

  Číslo obce PRVKUK 0067
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0067
  Kód obce 563501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0067.01 Vysoká Pec 18811 188115
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Vysoká Pec leží severovýchodně od města Chomutova při západním okraji severočeské hnědouhelné pánve v nadmořských výškách 315 - 365 m n.m. Jedná se o obec do 620 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Ráz obce svou výstavbou připomíná spíše městskou zahradní zástavbu, která je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká řeka Bílina (Podkrušnohorský přivaděč), severním okrajem obce Kunratický potok, který také teče do řeky Bíliny, hydrologicky náleží do povodí Bíliny, území náleží do CHOPAV Krušné hory. Nad obcí se nalézá koupaliště - 0,24 ha. Zemědělská výroba v útlumu, jinak menší provozovny (WEMA s.r.o.) a Dětský domov. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat v závislosti na nové výstavbě.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 611 622 641 661 - - -
   přechodně bydlící 3 3 3 3 - - -
   celkem 614 625 644 664 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   611 622 641 661 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká Pec je zásobena ze skupinového vodovodu. Voda je přiváděna z jímání Pyšná a jímání z Kunratického potoka přes vodojem Drmaly 360 m3 (402,08/398,34 m n.m.) do obce (OP-SK.CV.001.34) potrubím DN 150. Vodovodní systém v obci Vysoká Pec je také napojen na hlavní vodovodní řad do Chomutova potrubím DN 80 (havarijní propojení).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH, Mn, Al a živé organismy. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.    

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť v obci Vysoká Pec je na dobré úrovni i dimenze je dostatečná. Pouze v místech nové zástavby by došlo k prodloužení vodovodních řadů potrubím DN 100 v délce 0,7 km a DN 80 v délce 1,9 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Jezeří - VDJ.CV 001/24 - odstaven 350 m3 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav ÚV Jezeří - UV.CV 001/3 - mimo provoz PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   385 393 641 661 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká Pec je rozdělena z hlediska kanalizační sítě na dvě části řekou Bílinou (Podkrušnohorský přivaděč), v obou částečně realizována splašková kanalizace DN 300. V horní části, pod Dětským domovem je realizována i kanalizace dešťová v délce 953 m.
   Horní část, nad řekou Bílinou:

   • kanalizace splašková - (K-CV.014-S.C), ČOV balená KSB BČ 90 od roku 1978.

   Mimo Dětský domov a objekt koupaliště jsou odkanalizovány všechny objekty. Kanalizace je ukončena ČOV, vzhledem k umístění není možné její rozšíření.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 10.1.1985pod č.j.: vod-VLHZ-3/85
   Limity: Q = 35 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   30
   70
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.
   ČOV je mechanicko-biologická - balená KSB BČ 90 z roku 1978, rekonstrukce provedena v r. 2000        
   Projektované parametry:
   Q = 1,0 l/s = 33000 m3/rok
   EO 670

   Přítok:
   BSK5 = 12,41 t/rok

   Odtok:
   BSK = 1,1 mg/l

   Skutečné parametry:
   Q = 0,226 l/s = 7135 m3/r
   EO 62

   Přítok:
   CHSK = 323 mg/l
   BSK5 = 190 mg/l
   NL = 169 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 30 mg/l
   BSK5 = 9 mg/l
   NL = 40 mg/l

   Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Jirkov. Odtok z ČOV je zaústěn do Podkrušnohorského přivaděče. Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně.
   Kanalizace v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Spodní část, pod řekou Bílinou:
   Nově vybudovaná kanalizace splašková (K-CV.015-S.C) ve Vysoké Peci je ukončena nově vybudovanou ČOV. ČOV byla uvedena do provozu v r. 2002. Jedná se o typizovanou biologickou čistírnu BIO-CLEANER BC 750.    
   Vlastníkem ČOV je obec Vysoká Pec a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění odpadních vod do Podkrušnohorského přivaděče v ř. km 1,55, bylo vydáno OÚ Chomutov ze dne 19.12.2002 pod č.j.: RŽP-III-Sol/4970/02
   Limity:
   Q = 3,8 l/s = 36 300 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   80
   120
   15
   30
   25
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2012
   Odpadní vody jsou odváděny gravitačně.            
   Na kanalizaci a ČOV v obou částech je napojeno 63% obyvatel, 30% odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod a 7% do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice – 12 km.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro řešení celkového výhledu odkanalizování obou částí obce Vysoká Pec a místní části Drmaly je zpracován projekt stavby. Trasa sběrače K – BOCR DN 250 v délce 2,103 km je vedena z obce Drmaly až po předávací místo na ČOV. Na hlavní sběrač budou napojeny ostatní větve kanalizačního systému, zajišťujícího jak odkanalizování stávajících objektů, tak i stavební připravenost dalších území. Vzhledem k nevyhovujícím výškovým umístěním některých částí obce bude nutno realizovat tři malé ČSOV a větve tlakové kanalizace.
   Stoky K1 – K12: BOCR DN 250 – 3,016 km, BOCR DN 200 – 0,120 km
   Výtlačné potrubí: PE DN 80 – 0,607 km

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav ČOV Vysoká Pec PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Vysoká Pec 2 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 191,0 0,0 2 191,0

  Mapa