Výsluní - CZ042.3503.4203.0066.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Výsluní

  Číslo obce PRVKUK 0066
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0066
  Kód obce 563498
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0066.04 Třebíška 18779 187798
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třebíška leží jihozápadně od Výsluní v nadmořské výšce 715 – 735 m n. m.. V obci se nachází rybník a obcí prochází hranice přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka. Na zájmovém území pramení Třebíšský potok, která náleží do povodí Ohře. Území obce leží v CHOPAV Krušné hory. Případný rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 4 3 7 1 5 9
   přechodně bydlící 78 78 51 60 60 60
   celkem 82 81 58 61 65 69
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Není vybudovaná vodovodní síť. Zásobování vodou je individuální – pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody z objektů jsou odváděny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice (19,0 km) – 65% a v domovní mikročistírně s odtokem do povrchových vod - 35% .
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 108,0 108,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov CJ MMCH/02924/2010 "Havarijní plán farmy Výsluní" MM
  7. 1. 2010
  Chomutov MMCH/22740/2020/JHA Manipulační řád vodního díla Nový rybník
  3. 2. 2020
  Chomutov ---Nezadáno--- "Manipulační a provozní řád VD Novoveská retenční nádrž"
  26. 9. 2005
  Chomutov MMCH/38535/2013 Havarijní plán farmy Výsluní
  4. 4. 2013