Výsluní - CZ042.3503.4203.0066.02 - stav 2004

 1. Obec

  Výsluní

  Číslo obce PRVKUK 0066
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0066
  Kód obce 563498
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0066.02 Kýšovice 41524 415243
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Výsluní – Kýšovice leží severovýchodně od Výsluní v nadmořské výšce 725 - 742 m n.m. Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel s 3 rekreačními objekty 1 ubytovacím zařízením (18 lůžek). Území obce náleží do povodí Ohře, částečně zasahuje do CHOPAV Krušné hory a leží v Přírodním parku Údolí Prunéřovského potoka. V obci je chov koní a skotu a je zde provozována agroturistika – Ranč Oaza (11 zaměstnanců). Rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 0 0 0 0 - - -
   přechodně bydlící 9 9 9 9 - - -
   celkem 9 9 9 9 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Není vybudovaná vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Zásobování vodou je individuální – pomocí studní (jedná se pouze o rekreanty).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody z rekreačních objektů jsou odváděny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice (21,0 km) – 100%.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se neuvažuje s výstavbou kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 367,0 367,0

  Mapa