Výsluní - CZ042.3503.4203.0066.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Výsluní

  Číslo obce PRVKUK 0066
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0066
  Kód obce 563498
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0066.02 Kýšovice 41524 415243
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kýšovice leží severovýchodně od Výsluní v nadmořské výšce 725 - 742 m n.m.. Jedná se o obec se 3 rekreačními objekty a 1 ubytovacím zařízením. Území obce náleží do povodí Ohře, nachází se v přírodním parku Údolí Prunéřovského potoka a leží v CHOPAV Krušné hory. V katastrálním území se nachází ochranné pásmo vodního zdroje VN Jezeří. V obci je chov koní a skotu. Případný rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 0 0 0 3 3 3
   přechodně bydlící 9 9 5 5 5 5
   celkem 9 9 5 8 8 8
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Není vybudovaná vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Zásobování vodou je individuální – pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se neuvažuje s výstavbou vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice (21,0 km) – 100%.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov CJ MMCH/02924/2010 "Havarijní plán farmy Výsluní" MM
  7. 1. 2010
  Chomutov MMCH/22740/2020/JHA Manipulační řád vodního díla Nový rybník
  3. 2. 2020
  Chomutov ---Nezadáno--- "Manipulační a provozní řád VD Novoveská retenční nádrž"
  26. 9. 2005
  Chomutov MMCH/38535/2013 Havarijní plán farmy Výsluní
  4. 4. 2013