Výsluní - CZ042.3503.4203.0066.01 - stav 2004

 1. Obec

  Výsluní

  Číslo obce PRVKUK 0066
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0066
  Kód obce 563498
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0066.01 Výsluní 18781 187810
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Výsluní leží západně od města Chomutova na okraji náhorní části Krušných hor v nadmořských výškách 730 - 770 m n.m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 61 rekreačními objekty a 2 ubytovacími zařízeními (21 lůžek). Zástavba ulicovitého typu, do čtverce s rodinnými domy a rekreačními objekty, je soustředěná. Středem obce protéká Výsluní potok, který náleží do povodí Ohře. Území obce zasahuje částečně do Přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka a do CHOPAV Krušné hory. Nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. Na severozápadním okraji obce je skupina retenčních nádrží: Nový rybník, Starý rybník, nová nádrž (rybníček) cca po 0,1 ha, které vytvářejí vodohospodářskou soustavu. Zemědělská výroba téměř zanikla. Na pozemcích je pěstován skot – pastevní způsob chovu. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 197 201 209 218 -
   přechodně bydlící 186 186 186 186 -
   celkem 383 387 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   197 201 209 218 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Výsluní je zásobena z místního vodovodu (M-CV.021). Z prameniště Výsluní (tři studny, dva zářezy - jímání z potoka, staré jímání Výsluní - studna a pramenní jímky) je voda upravována v odkyselovací stanici a vedena gravitačním přivaděčem DN 100 přes VDJ Výsluní Nový 100 m3 (791,40/788,20 m n.m.) a VDJ Výsluní Starý 50 m3 (791,38/788,23 m n.m.) do zásobní sítě obce.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez velkých provozních problémů. Postupně bude nutné jednotlivé části vodovodu rekonstruovat. Zdroje vody odběrným požadavkům obce vyhovují.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav ÚV Výsluní - UV.CV 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána 1a ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána 1b ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní 2c ZD Výsluní - ZD.CV 021/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní 2a ZD Výsluní - ZD.CV 021/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní 1b ZD Výsluní - ZD.CV 021/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní S4 ZD Výsluní - ZD.CV 021/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nová Ves u Chomutova B2-1 ZD Nová Ves u Chomutova - ZD.CV 014/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nová Ves u Chomutova B3-3 ZD Nová Ves u Chomutova - ZD.CV 014/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní S2 ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní S3-a ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána 2a ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní S3 ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nová Ves u Chomutova B2-2 ZD Nová Ves u Chomutova - ZD.CV 014/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní S1 ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní 2b ZD Výsluní - ZD.CV 021/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní S1-a ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní S3-b ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní 1a ZD Výsluní - ZD.CV 021/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Výsluní 1c ZD Výsluní - ZD.CV 021/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   112 116 120 196 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.013-S.C). Střed a jihozápadní část jsou odvodněny samostatnou splaškovou kanalizací, část do sběrné jímky a část splašků přečerpávána do gravitačního kmenového sběrače - odvodnění střední části obce, dále gravitačně do nové biologicko - mechanické čistírny odpadních vod. Severozápadní část obce má vybudovanou odvodňovací soustavu, ta je ukončena biologickým septikem pro 150 EO. Současně je tato větev napojena na nově vybudovanou ČOV ECD 225.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 15.5.1992 pod č.j.: RZ-vod-262/92
   Limity: Q = 30 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   180
   -
   65
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.
   Skutečné parametry:
   EO 90
   Q = 0,200 l/s

   Přítok:
   CHSK = 533 mg/l
   BSK5 = 311 mg/l
   NL = 97 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 59,2 mg/l
   BSK5 = 18,4 mg/l
   NL = 14,9 mg/l

   Kapacita ČOV je 225 EO. Odtok z ČOV je zaústěn do Výsluního potoka. Vyprodukovaný kal bude využíván v zemědělství.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 57% obyvatel, ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na pole 20% a na ČOV Údlice – 23%.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. Zatrubněné odvodnění je realizováno pouze v jihovýchodní části obce, zaústěno do vodoteče, která ústí do Prunéřovského potoka. Dešťová kanalizace z betonových trub DN 300.
   Kanalizace v majetku obce Výsluní, provozovatel obec Výsluní.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Převážná část kanalizační sítě a ČOV jsou nové a vyhovující. Na ČOV je nutné vybudovat bezpečnostní přepad. S rozšiřováním sítě o nové stoky se nepočítá, pouze s rekonstrukcí staršího kanalizačního potrubí. Je uvažováno s připojením dalších obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Výsluní PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 642,0 642,0

  Mapa