Výsluní - CZ042.3503.4203.0066.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Výsluní

  Číslo obce PRVKUK 0066
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0066
  Kód obce 563498
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0066.01 Výsluní 18781 187810
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Výsluní leží západně od města Chomutov na okraji náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce 730 - 770 m n.m.. Zástavba ulicovitého typu, do čtverce s rodinnými domy a rekreačními objekty, je soustředěná. Středem obce protéká Výslunský potok, který náleží do povodí Ohře. Obcí prochází hranice přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka a území obce zcela leží v CHOPAV Krušné hory. Zároveň zájmové území zasahuje do několika chráněných území - rašelinišť. Jedná se o přírodní rezervaci Na Loučkách, o přírodní památku Na Loučkách II a o rozsáhlou přírodní rezervaci Prameniště Chomutovky. Na území obce se dále nachází ochranné pásmo vodního zdroje pro místní vodovod. Na severozápadním okraji obce je skupina retenčních nádrží: Nový rybník, Starý rybník, nová nádrž (Rybníček) cca po 0,1 ha, které vytvářejí vodohospodářskou soustavu. Zemědělská výroba téměř zanikla. Na pozemcích je chován skot – pastevní způsob chovu. Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá, nicméně předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 197 201 290 218 230 240
   přechodně bydlící 186 186 102 120 120 120
   celkem 383 387 392 338 350 360
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   197 201 209 196 213 228
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Výsluní je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Výsluní. Z prameniště Výsluní (tři studny, dva zářezy, staré jímání Výsluní - studna a pramenní jímky) je voda upravována v úpravně vody Výsluní a vedena gravitačním přivaděčem DN 100 přes VDJ Výsluní Nový – 1 x 100 m3 (791,40 / 788,20 m n.m.) a VDJ Výsluní Starý – 1 x 50 m3 (791,38 / 788,23 m n.m.) do zásobní sítě obce. Označení řadu od zdroje po VDJ - M-CV.021. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Výsluní předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav ÚV Výsluní - UV.CV 021/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Výsluní-starý VDJ.CV 021/1 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Výsluní-nový VDJ.CV 021/2 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní 2c ZD Výsluní - ZD.CV 021/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní 2a ZD Výsluní - ZD.CV 021/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní 1b ZD Výsluní - ZD.CV 021/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní S4 ZD Výsluní - ZD.CV 021/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní S2 ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní S3-a ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní S3 ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní S1 ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní 2b ZD Výsluní - ZD.CV 021/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní S1-a ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní S3-b ZD Výsluní - ZD.CV 021/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní 1a ZD Výsluní - ZD.CV 021/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Výsluní 1c ZD Výsluní - ZD.CV 021/2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Výsluní - CS.CV 021/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   112 116 120 197 208 240
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná jednotná kanalizace (K-CV.013-S.C) ukončená ČOV. Potrubí je převážně z kameninových trub v profilech DN 250 až DN 400 v celkové délce cca 2,3 km. Ze středu a jihozápadní části obce jsou odpadní vody odváděny  do čerpací stanice a přečerpávány do gravitačního kmenového sběrače. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 90% obyvatel, ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice – 10%.
   Vlastníkem kanalizace je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací. Zatrubněné odvodnění  realizované v jihovýchodní části obce je zaústěno do vodoteče, která ústí do Prunéřovského potoka. Dešťová kanalizace je z betonových trub DN 300. Nová dešťová kanalizace v jihozápadní části obce je zaústěna do Zvonícího potoka. Je z trub PVC DN 300, DN 400.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Výsluní. Kapacita je 42 m3/den. ČOV navržena na 300 EO, BSK5  18 kg/den. Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická.  Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Zvonícího potoka.  

   Majitelem ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.   3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 013/1/K Výsluní PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 013/1 Výsluní PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Výsluní ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 652,0 0,0 3 652,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov CJ MMCH/02924/2010 "Havarijní plán farmy Výsluní" MM
  7. 1. 2010
  Chomutov MMCH/22740/2020/JHA Manipulační řád vodního díla Nový rybník
  3. 2. 2020
  Chomutov ---Nezadáno--- "Manipulační a provozní řád VD Novoveská retenční nádrž"
  26. 9. 2005
  Chomutov MMCH/38535/2013 Havarijní plán farmy Výsluní
  4. 4. 2013