Všestudy - CZ042.3503.4203.0065.01 - stav 2004

 1. Obec

  Všestudy

  Číslo obce PRVKUK 0065
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0065
  Kód obce 563480
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0065.01 Všestudy 18746 187461
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží východně od města Chomutova v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 310 - 325 m n.m. Jedná se o obec do 180 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Zástavba venkovskými domy je soustředěná, v jižní části s hospodářskými objekty. Středem obce protéká místní potok, který náleží do povodí Bíliny. Do území obce spadají tři rybníky (rozloha 0,28 ha, 0,45 ha, 0,15 ha). V obci je zemědělská farma s chovem dobytka (15 zaměstnanců). Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo mírně stoupat v závislosti na nové výstavbě.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 178 175 171 168 - - -
   přechodně bydlící 3 3 3 3 - - -
   celkem 181 178 174 171 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   178 175 171 168 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Všestudy je zásobena ze skupinového vodovodu. Napojení na potrubí z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) je za obcí Pesvice v armaturní šachtě. Odtud vede voda potrubím PVC DN 200 do obce (OP-SK.CV.001.22). Napojení je možné přes redukční ventil přímo z oblastního vodovodu Přísečnice DN 800, který prochází pod obcí (rezerva).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez velkých provozních problémů. Pouze v místech nové zástavby by došlo k prodloužení vodovodního řadu potrubím DN 80 v délce 280 m. Realizace po roce 2105. Jinak se s rozšiřováním vodovodní sítě nepočítá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   94 93 91 168 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.017.1-S.C) z kameninového potrubí DN 300. Splaškové vody jsou svedeny do samostatné čistírny odpadních vod společnou i pro obec Pesvice. ČOV typ 2x VHS s kessenerem pro 500 EO, průměrný přítok odpadních vod na ČOV je 17 m3/den, to je 3,5 l/s. Odtok z ČOV je zaústěn do místního potoka.
   Vlastníkem ČOV je obec Všestudy a ČOV provozují obec Všestudy a obec Pesvice společně. ČOV dosud nebyla zkolaudovaná. ČOV je bez mechanického předčištění a kalové koncovky.
   Odpadní vody jsou na čistírnu odváděny gravitačně. Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 53 % obyvatel. Ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice (4,5 km) – 25 % a do septiků se vsakováním – 22%.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče.
   Vlastníkem kanalizace je obec Všestudy a provozovuje napůl s obcí Pesvice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dobudování kanalizační sítě v celé obci potrubím DN 300 v délce cca 600 m. Dále nutné rozšíření ČOV o mechanické předčištění a kalové silo.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 017/1/K ČOV VŠESTUDY PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Všestudy rekonstrukce PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  449,0 0,0 449,0

  Mapa