Všestudy - CZ042.3503.4203.0065.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Všestudy

  Číslo obce PRVKUK 0065
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0065
  Kód obce 563480
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0065.01 Všestudy 18746 187461
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Všestudy leží východně od města Chomutov v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 310 - 325 m n.m.. Zástavba venkovskými domy je soustředěná, v jižní části s hospodářskými objekty. Středem obce protéká místní potok, pravostranný přítok Hošnického potoka náležícího do povodí Ohře. V obci se nachází rybník o rozloze cca 0,6 ha. V obci sídlí zemědělská farma pana Kejře zaměřena na rostlinnou a živočišnou výrobu - chov prasat a skotu. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 178 175 185 178 171 167
   přechodně bydlící 3 3 10 10 10 10
   celkem 181 178 195 188 181 177
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   178 175 171 188 181 177
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Všestudy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-CV.001 přes rozvodnou síť obce Pesvice potrubím PVC De 200. Pitná voda je dodávána z VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n. m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Zároveň je možné napojení přes redukční ventil přímo z oblastního vodovodu Přísečnice materiál ocel DN 800, který prochází jižně od obce Všestudy. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Všestudy předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   94 93 91 94 91 91
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Všestudy má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.017.1-S.C) ukončenou ČOV. Potrubí je z kameninových trub DN 300. Na kanalizační síť Všestudy je napojena kanalizační síť obce Pesvice.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 53 % obyvatel. Ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice (4,5 km) – 25 % a do septiků se vsakováním – 22%.

   Vlastníkem kanalizace je obec Všestudy a provozovuje napůl s obcí Pesvice.

   ČOV Všestudy je typová 2x VHS s kessenerem. Kapacita je 17 m3/den. ČOV navržena na 500 EO. ČOV je bez mechanického předčištění a kalové koncovky. Odtok z ČOV je zaústěn do místního bezejmenného potoka. Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství.

   Vlastníkem ČOV je obec Všestudy a ČOV provozují obec Všestudy a obec Pesvice společně.


   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do míst nové zástavby. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá. 


   Navrhujeme rozšíření ČOV o mechanické předčištění a kalové silo.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.713/1/K ČOV VŠESTUDY PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce COV.713/1/K ČOV Všestudy rekonstrukce PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 172,0 0,0 7 172,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory