Všehrdy - CZ042.3503.4203.0064.01 - stav 2004

 1. Obec

  Všehrdy

  Číslo obce PRVKUK 0064
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0064
  Kód obce 563471
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0064.01 Všehrdy 18703 187038
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jihovýchodně od města Chomutova v nadmořských výškách 282 - 288 m n.m. Jedná se o obec do 140 trvale bydlících obyvatel. Zástavba z rodinných domků je rozptýlená podél místní komunikace. Na jihu obce byly vybudovány areály zemědělské výroby pro chov skotu a věznice (600 vězňů) s bytovou výstavbou pro zaměstnance věznice. Středem obce protéká potok Hačka, který náleží do povodí Ohře a je zde požární nádrž 0,02 ha. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo mírně stoupat v závislosti na nové výstavbě.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 138 137 136 135 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 138 137 136 135 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   138 137 136 135 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Všehrdy je zásobena ze skupinového vodovodu. Napojení na potrubí DN 300 z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) je za obcí Droužkovice a přes redukční šachtu je přivedena voda potrubím PVC DN 150 do obce (OP-SK.CV.001.7).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k uvažovanému rozvoji obce, územně situovanému na levý břeh potoka Hačky, je nutno uvažovat s posílením přívodu do této oblasti (po roce 2015). Výstavba dalších nových řadů DN 80 v délce cca 520 m bude prováděna s ohledem na novou bytovou výstavbu. Postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   131 131 130 128 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci. Odpadní jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice 5 km – 64% obyvatel.
   Čištění splaškových vod (K-CV.019-S.C) má věznice a bytové jednotky pro zaměstnance - 36%. Odpadní vody se čistí v mechanicko - biologické čistírně s následným dočištěním v biologickém rybníku. Odtok je do potoka Hačka.
   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je VS ČR Věznice Všehrdy.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Všehrdy do recipientu – Hačka v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím ONV Chomutov, odbor vodního a lesního hospodářství dne 7. 3. 1998 pod čj. 776/87/88
   Platnost rozhodnutí do 31.12. 2007
   Q = 50 000 m3/r
   Limity max:
   BSK5 = 45 mg/l
   NL = 40 mg/l
   Čistírna je v provozu od r. 1988
   Technologická linka je složena z těchto objektů:

   • ručně stírané česle
   • vertikální lapák písku
   • podélná usazovací nádrž – usazovací žlab s ručním odtahem zachyceného kalu do čerpací kalové jímky a kalového sila
   • aktivace s úplnou stabilizací kalu (218 m3)
   • vertikální dosazovací nádrž typ DN 420
   • biologická dočišťovací nádrž (1000 m3, 800 m3)

   Odpadní vody jsou na čistírnu odváděny gravitačně. Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   ČOV je v současné době ve špatném technickém stavu, je nutná rekonstrukce a rozšíření. Pro připojení obce by se jednalo o rozšíření na 1000 EO a vybudování stokové sítě DN 250 – 300 v délce cca 1076 m a výtlačné potrubí DN 100 v délce cca 465 m se 3 ČSOV (2 l/s).
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 019/1/K ČOV VŠEHRDY PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Všehrdy PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 063,0 92,0 1 155,0

  Mapa