Všehrdy - CZ042.3503.4203.0064.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Všehrdy

  Číslo obce PRVKUK 0064
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0064
  Kód obce 563471
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0064.01 Všehrdy 18703 187038
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Všehrdy leží jihovýchodně od města Chomutov v nadmořské výšce 282 - 288 m n.m.. Zástavba z rodinných domků je rozptýlená podél místní komunikace. V obci se nachází požární nádrž. Na jihu obce byly vybudovány areály zemědělské výroby pro chov skotu. V této části obce se nachází i věznice s kapacitou 600 vězňů. V blízkosti věznice jsou dvě bytové výstavby, dříve určené pro zaměstnance věznice. Středem obce protéká potok Hačka, který náleží do povodí Ohře. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel vlivem výstavby nových rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 138 137 125 130 163 188
   přechodně bydlící 0 0 23 26 26 26
   celkem 138 137 148 156 189 214
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   138 137 136 156 189 214
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Všehrdy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n.m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Přívodní řad od VDJ Údlice je DN 300. Obec je napojena přes redukční šachtu a voda do obce je přivedena potrubím PE De 160. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   131 131 130 84 102 114
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Všehrdy je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.019-S.C) ukončená ČOV pro areál věznice Všehrdy. Současně jsou na tuto kanalizaci napojeny bytové jednotky u areálu věznice . Na tuto kanalizaci je tak napojeno 52 % obyvatel. Odpadní vody ze zbylé části obce jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice 5 km – 38% obyvatel a v domovních mikročistírnách se vsakováním 10 % obyvatel.  

   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je VS ČR Věznice Všehrdy.

   ČOV Všehrdy je  mechanicko - biologická čistírna s následným dočištěním v biologickém rybníku s kapacitou 137 m3/den.
   Technologická linka je složena z těchto objektů:

   • ručně stírané česle
   • vertikální lapák písku
   • podélná usazovací nádrž – usazovací žlab s ručním odtahem zachyceného kalu do čerpací kalové jímky a kalového sila
   • aktivace s úplnou stabilizací kalu (218 m3)
   • vertikální dosazovací nádrž typ DN 420
   • biologická dočišťovací nádrž (1000 m3, 800 m3)

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Hačka. Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství.

   Dešťové vody z obce jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro odkanalizování celé obce  je nutná rekonstrukce a rozšíření ČOV a vybudování stokové sítě DN 250 – 300 v délce cca 1076 m a výtlačné potrubí DN 100 v délce cca 465 m se 3 ČSOV (2 l/s). Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 
   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod,  odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 019/1/K ČOV VŠEHRDY PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce COV.CV 019/1/K ČOV Všehrdy PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 216,0 216,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory