Ohníč - CZ042.3509.4201.0007.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Ohníč

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0007
  Kód obce 567761
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0007.01 Ohníč 40935 409359
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Ohníč leží na úpatí Českého středohoří v údolí řeky Bíliny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře a do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 221 221 219 212 219 225
   přechodně bydlící 258 258 60 70 75 80
   celkem 479 479 279 282 294 305
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   221 221 221 221 233 244
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ohníč je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Ohníč M-TP.042 vodovodem M-TP.042.1. Zdrojem vody je vrtaná studna. Obec je zásobována cyklickým čerpáním z této studny, nepotřebné množství je čerpáno do VDJ Ohníč PK – 1 x 10 m3 (max. hl. 253 m n. m.) a při jejím naplnění do VDJ Ohníč 2 x 150 m3 (264,70 / 268,00 m n. m.), který slouží k vyrovnání spotřeby v obci. Vodovod má tři tlaková pásma. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Ohníč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Ohníč předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 042/1 ZD.TP 042/1 Ohníč PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 042/1 VDJ.TP 042/1 Ohníč 300 2x150 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 042/2 VDJ.TP 042/2 Ohníč PK 10 1x10 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   221 221 221 282 294 305
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Ohníč má vybudovanou převážně  jednotnou kanalizaci (K-TP.006.2-J.C) ukončenou ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 500 v celkové délce cca 3,3 km. Součástí kanalizační sítě je jedna čerpací stanice. Část obce je odkanalizována splaškovou kanalizací.

   Na kanalizační síť obce Ohníč je napojena kanalizace obce Němečky a jihovýchodní část k.ú. Křemýž - Karolína na levém břehu Bíliny. Kanalizační síť části Karolína je zahrnuta pod kanalizaci Ohníč.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí, případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

   Majitelem i provozovatelem kanalizace je obec Ohníč.
   Kanalizace je zakončena v ČOV Ohníč. Kapacita je 93,6 m3/den. ČOV navržena na 520 EO, BSK5  31,20 kg/den, ČOV slouží pro čištění odpadních vod z obce Ohníč a Němečky.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou, nebo úplnou stabilizací kalu.
   Mechanické předčištění je zajištěno objektem hrubého předčištění, který zahrnuje česlový koš a vertikální lapač písku. Odtud je odpadní voda čerpána přes rozdělovací objekt na dvě biologické  jednotky MČOV VHS I, které obsahují prostor aktivační a dosazovací.
   Vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrnou šachtu a betonový výustní objekt otevřeným korytem do toku řeky Bíliny.
   Kal je z biologických jednotek odebírán  do zahušťovací nádrže , odtud je přečerpáván do tří uskladňovacích nádrží, z nich odvážen fekálním vozem.

   Majitelem i provozovatelem ČOV je obec Ohníč.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.TP 006/1/K ČOV OHNÍČ PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Ohníč PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 194,0 0,0 5 194,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina MUBI 1643/2020 Vybudování štěrkové přehrážky v korytě toku bezejmenného pravostranného přítoku Bíliny, Ohníč (IDVT 010232874), sloužící k retenci splavenin, a tím k zamezení zanášení zatrubněného úseku toku v obci Ohníč.
  30. 1. 2020
  Bílina MUBI 1326/2020 povolení ke stavbě vodního díla podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona " VD Tuchlovský rybník, Křemýž – rekonstrukce vodního díla " (dále jen „stavba“) na pozemcích p.č. 88, 89, 86/1, 91/1, 95/3, 95/2 a st.p.č. 248, 249 a 250
  10. 1. 2020