Ohníč - CZ042.3509.4201.0007.01 - stav 2004

 1. Obec

  Ohníč

  Číslo obce PRVKUK 0007
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0007
  Kód obce 567761
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0007.01 Ohníč 40935 409359
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Ohníč leží na úpatí Českého středohoří v údolí řeky Bíliny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 250 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře a do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 221 221 221 221 - - -
   přechodně bydlící 258 258 258 258 - - -
   celkem 479 479 479 479 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   221 221 221 221 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ohníč je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Ohníč M-TP.042 vodovodem M-TP.042.1. Zdrojem vody je vrtaná studna. Obec je zásobována cyklickým čerpáním z této studny, nepotřebné množství je čerpáno do přerušovací komory – 1 x 10 m3 (max. hl. 253 m n. m.) a při jejím naplnění do VDJ Ohníč 2 x 150 m3 (264,70 / 268,00 m n. m.), který slouží k vyrovnání spotřeby v obci. Vodovod má tři tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Ohníč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Po roce 2015 obec plánuje jeho prodloužení o 75 m DN 60.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 042/1 ZD.TP 042/1 Ohníč PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   221 221 221 221 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Ohníči je jednotná kanalizace K-TP.006.2-J.C, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny na ČOV Ohníč. Kanalizační síť je DN 200 – DN 500 s jednou čerpací stanicí.
   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Ohníč. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1996.
   Čistírna je určena k čištění odpadních vod z obce Ohníč. Jedná se o splaškové odpadní vody přiváděné na ČOV jednotnou kanalizací z části již vybudovanou, z části budovanou společně s ČOV.
   Stoková síť v současné době zajišťuje odvedení splaškových vod z převážné části obce. Stávající stoková síť je vybudována jako jednotná kanalizace, nově budované stoky odvádějí pouze vody splaškové. Oddělení dešťových vod je řešeno čerpáním odpadní vody na čistící jednotky, v případě deště bude odtékat dešťová voda, po hrubém vyčištění, obtokem do recipientu.
   Maximální ukazatel znečištění BSK5 je stanoven rozhodnutím vodohospodářského orgánu č.j. ŽP 2948.93/231/J-61, RO-65/94/Ře - 6.1.1994, jeho změna č.j. ŽP 3607/231/Ro-65,2-96/Ře z 23.8.1996


   BSK5 [mg/l]
   Množství vody [m3/den]
   1994
   30,0
   93,60
   1996
   50
   250

   Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická. Pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou, nebo úplnou stabilizací kalu. Stupeň stabilizace je odvislý od zatěžování aktivační části a provozních podmínek.
   Základním funkčním prvkem, kde probíhá biologické čištění jsou dvě čistírenské jednotky MČOV VHS I, které obsahují prostor aktivační a dosazovací. Kovové nádrže jsou usazeny na železobetonovou desku, k níž jsou kotveny přivařením na kotevní desky. Nádrž je vybavena provzdušňovacím zařízením (aeračním válcem typu VHS). S ohledem na množství odpadní vody a její znečištění jsou navrženy dvě nádrže MČOV VHS I.
   Mechanické předčištění odpadní vody je zajištěno atypickým objektem hrubého předčištění umístěným před MČOV. Objekt obsahuje česlový koš umístěný v první části objektu. Z této části je odpadní voda přiváděna do druhé části, která funguje jako vertikální lapač písku. Odtud je odpadní voda přiváděna do čerpací jímky z níž je čerpána na rozdělovací objekt v němž je regulován nátok na jednotlivé biologické jednotky. Objekt též umožňuje obtok MČOV v případě jejího odstavení z provozu, nebo v případě dešťových průtoků, zajistí obtok mechanicky předčištěné vody do obtoku.
   Vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrnou šachtu a betonový výustní objekt otevřeným korytem do toku řeky Bíliny.
   Kal je z biologických jednotek odebírán pomocí odběrného zařízení zabudovaného v MČOV. Kalová voda je napouštěna do zahušťovací nádrže umístěné mezi jednotkami MČOV. Odtud je kal přečerpáván do uskladňovacích nádrží a odstátá kalová voda zpět do čistícího procesu.
   K uskladnění kalu slouží tři uskladňovací nádrže o celkovém užitném obsahu cca 45 m3. Kal je do kalového sila čerpán ze zahušťovací nádrže čerpadlem Sigma - GFTÚ 32. Z uskladňovacích nádrží je kal odvážen fekálním vozem. Technické řešení umožňuje likvidaci kalu pomocí kontejnerových kalových sil. Přepad odsazené kalové vody z uskladňovacích nádrží, stejně jako odpad kalové vody z kontejnerových kalových polí, je zaveden zpět do čistírenského provozu.
   Celý areál ČOV je oplocen dřevěným plotem do ocelových sloupků. Přístup k areálu je po příjezdové komunikaci a do areálu vraty a vrátky.

   Základní ukazatele ČOV:

   1. Denní přítok odpadních vod 93,60 m3/den
   2. Počet připojených obyvatel 520 obyvatel
   3. Denní množství BSK5 na přítoku 31,20 kg/den
   4. Koncentrace BSK5 na přítoku 261,17 mg/l
   5. Koncentrace BSK5 na odtoku průměr 23,66 mg/l, max. 37,29 mg/l
   6. Koncentrace NL na odtoku průměr 30,43 mg/l, max. 53,15 mg/l

   Ze zdroje znečištění velikosti do 500 EO z mechanicko - biologické čistírny odpadních vod na p.p.č. 134/1 v k.ú. Ohníč, v majetku obce Ohníč provozované rovněž obcí Ohníč, do řeky Bíliny v ř. km 27,400, ČHP toku 1-14-01-070 - správce Povodí ohře s.p., za těchto podmínek :

   Povolení k vypouštění odpadních vod pod č.j. OŽP 149/231/I-03/Pa/03 ze dne 28.7.2003:
   Hodnoty maximálního množství vypouštěných odpadních vod :
   6 litrů. sec-1, 250 m3 . den-1, 6000 m3/měsíc, 60 000 m3/rok
   Přípustné hodnoty koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod (tzv. limity "p"):


   mg.litr-1
   BSK5
   30
   CHSKCr
   120
   NL
   35

   Maximální přípustné hodnoty koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod /tzv. limity":


   mg.litr-1
   BSK5
   60
   CHSKCr
   170
   NL
   60

   Maximální objem celkového znečištění (bilanční hodnoty):


   mg.litr-1
   BSK5
   2,1
   CHSKCr
   6,5
   NL
   1,8

   Platnost povolení je stanovena do 31.12.2008.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 prodloužit kanalizační síť o 375 m DN 300 a 345 m DN 250.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav COV.TP 006/1/K ČOV OHNÍČ PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Ohníč PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  112,0 1 605,0 1 717,0

  Mapa