Vrskmaň - CZ042.3503.4203.0063.02 - stav 2022

 1. Obec

  Vrskmaň

  Číslo obce PRVKUK 0063
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0063
  Kód obce 563463
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0063.02 Zaječice 18659 186597
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zaječice leží severovýchodně od města Chomutov v blízkosti dobývacího prostoru Holešice dolu Jan Šverma v nadmořské výšce 295 - 305 m n.m.. Zástavba zemědělskými usedlostmi a rodinnými domky je soustředěná. Obcí protéká Otvický (Hutní) potok, hydrologicky náleží do povodí Ohře. K obci náleží chovný rybník cca 1,2 ha a retenční Zaječická vodní nádrž cca 15 ha asi 200 m od obce. 

   Obec Vrskmaň má spolu s místní částí Zaječice s ohledem na situování v blízkosti Chomutova a Jirkova potenciál pro výstavbu rodinných domů a s tím souvisejícím nárůstem počtu obyvatel. V územním plánu je v dlouhodobém výhledu uvažováno s nárůstem až na 700  trvale bydlících obyvatel. V řešení je zohledněn přiměřený vývoj počtu obyvatel do roku 2030. S ohledem na tyto předpoklady je třeba dimenzovat i vodohospodářskou infrastrukturu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 60 59 63 60 116 156
   přechodně bydlící 8 8 33 38 38 38
   celkem 68 67 96 98 154 194
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   60 59 58 98 154 194
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zaječice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-CV.001 přes rozvodné sítě obcí Okořín a Pesvice potrubím materiál ocel DN 125. Pitná voda je dodávána z VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n. m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 194
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zaječice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtokem do vodoteče – 83% obyvatel, v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Údlice 10,5 km – 17%.
   Dešťové vody jsou odváděny ze 70% dešťovou kanalizací, zbývající vody odtékají volně po terénu a pomocí příkopů a propustí přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu bude pro místní část Zaječice  vybudována splašková kanalizace, výstavba do r.2030, zakončená na ČOV Vrskmaň, umístěné mezi obcí Vrskmaň a místní částí Zaječice (na k.ú. Zaječice).  Předpokládá se výstavba stok DN 300 v délce cca 1,5 km.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 10 684,0 10 684,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3522/ZPZ/15/B-037 MVE Újezd - rekonstrukce
  27. 10. 2015
  Chomutov MMCH/75167/2013 Havarijní plán společnosti Betonové zboží - Milan Salon, Zaječice 32, Jirkov
  1. 7. 2013
  Chomutov MMCH/130499/2011 Rozšíření zpevněných ploch
  14. 11. 2011
  Most MmM/066303/2014/OSÚ/EF Revitalizace řeky Bíliny (revitalizace zatrubněné části a spojovacího koryta) - prodloužení platnosti SP -
  29. 5. 2014
  Chomutov MMCH/75167/2013 Havarijní plán společnosti Betonové zboží - Milan Salon, Zaječice 32, Jirkov
  1. 7. 2013