Vrskmaň - CZ042.3503.4203.0063.02 - stav 2004

 1. Obec

  Vrskmaň

  Číslo obce PRVKUK 0063
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0063
  Kód obce 563463
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0063.02 Zaječice 18659 186597
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vrskmaň - Zaječice leží severovýchodně od města Chomutova v blízkosti dobývacího prostoru Holešice dolu Jan Šverma v nadmořských výškách 295 - 305 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Zástavba zemědělskými usedlostmi a rodinnými domky je soustředěná. Obcí protéká Otvický (Hutní) potok, hydrologicky náleží do povodí Bíliny. K obci náleží chovný rybník cca 1,2 ha a retenční Zaječická vodní nádrž cca 15 ha asi 200 m od obce. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 60 59 58 58 - - -
   přechodně bydlící 8 8 8 8 - - -
   celkem 68 67 66 66 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   60 59 58 58 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zaječice je zásobena ze skupinového vodovodu. Z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) vede voda kolem obcí Pesvice a Okořín do obce Zaječice (OP-SK.CV.001.29) potrubím DN 125. Propojení je také přes armaturní šachtu u obce Okořín řadem DN100 s vodojemem v obci Sušany.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Celá vodovodní síť je po rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zaječice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtokem do vodoteče – 83% obyvatel, v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Údlice 10,5 km – 17%.
   Dešťové vody jsou odváděny ze 70% dešťovou kanalizací, zbývající vody odtékají volně po terénu a pomocí příkopů a propustí přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro likvidaci splašků je navržena samostatná ČOV mechanicko - biologická. Při zpracování zadání stavby by bylo vhodné posoudit přečerpání splašků ze Zaječic do společné ČOV ve Vrskmani. Stoková síť je navrhována z PVC DN 300 o celkové délce 1800 m. Realizace v letech 2015-2020.
   Další varianta je ČOV v Zaječicích, gravitační stoka z Vrskmaně.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Vrskmaň PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 13 680,0 13 680,0

  Mapa