Vrskmaň - CZ042.3503.4203.0063.01 - stav 2004

 1. Obec

  Vrskmaň

  Číslo obce PRVKUK 0063
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0063
  Kód obce 563463
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0063.01 Vrskmaň 18658 186589
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží severovýchodně od města Chomutova v blízkosti dobývacího prostoru Holešice dolu Jan Šverma v nadmořských výškách 296 - 310 m n.m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel. Zástavba zemědělskými usedlostmi a rodinnými domky je soustředěná. Obcí protéká několik drobných vodotečí po většinu roku bez průtoku, které hydrologicky náleží do povodí Bíliny. Je zde jedna firma – KOVOVÝROBA s.r.o. (50 zaměstnanců) Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel mírně stoupne.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 144 156 178 200 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 144 156 178 200 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   144 156 178 200 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrskmaň je zásobena ze skupinového vodovodu. Z VDJ Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) vede voda kolem obcí Pesvice a Okořín, pod obec Zaječice, kde je odbočka DN 100 do obce Vrskmaň (OP-SK.CV.001.28). Propojení je také přes armaturní šachtu u obce Okořín řadem DN 100 s vodojemem v obci Sušany.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodovodní řady jsou v havarijním stavu - odpovídá jejich stáří cca z roku 1920 - 1930. V roce 1997 byla provedena částečná rekonstrukce na náklady obce. Bylo by nutné rekonstrukci vodovodu dokončit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vrskmaň má vybudovanou jednotnou kanalizační síť (K-CV.016-J.N). Odpadní vody jsou těmito stokami odváděny po předčištění v septicích do občasné vodoteče a dále do vsaku. Množství vypouštěné vody do vodního toku je 309 m3 /den, to je 0,36 l/s.

   Jakost vody na odtoku má hodnoty:
   CHSK: 142 mg/l
   BSK5: 91 mg/l
   NL: 36 mg/l

   Na kanalizaci je napojeno 71% obyvatel. Zbývajících 29% obyvatel odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním. Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou z 80% odváděny jednotnou kanalizací do občasné vodoteče a dále vsakovány. Zbývající vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Na novou oddílnou kanalizaci a ČOV byla vypracována projektová dokumentace. ČOV je navržena mechanicko – biologická v prostoru stávající výusti. Vyčištěné splaškové a srážkové vody budou místním recipientem odváděny do bezodtokové oblasti, na pozemcích Mostecké uhelné společnosti a.s. Splašková kanalizace je navržena z trub PVC DN 300, dešťová kanalizace z betonových trub DN 600 a trub PVC 300. Předpokládaná doba realizace po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vrskmaň PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Vrskmaň PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 072,0 3 072,0

  Mapa