Vrskmaň - CZ042.3503.4203.0063.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Vrskmaň

  Číslo obce PRVKUK 0063
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0063
  Kód obce 563463
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0063.01 Vrskmaň 18658 186589
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrskmaň leží severovýchodně od města Chomutov v blízkosti dobývacího prostoru Holešice dolu Jan Šverma v nadmořské výšce 296 - 310 m n.m.. Zástavba zemědělskými usedlostmi a rodinnými domky je soustředěná. Obcí protéká několik drobných vodotečí po většinu roku bez průtoku, které hydrologicky náleží do povodí Ohře. V obci sídlí firma – ZAK-KOVOVÝROBA s.r.o..

   Obec Vrskmaň má spolu s místní částí Zaječice s ohledem na situování v blízkosti Chomutova a Jirkova potenciál pro výstavbu rodinných domů a s tím souvisejícím nárůstem počtu obyvatel. V územním plánu je v dlouhodobém výhledu uvažováno s nárůstem až na 700  trvale bydlících obyvatel. V řešení je zohledněn přiměřený vývoj počtu obyvatel do roku 2030. S ohledem na tyto předpoklady je třeba dimenzovat i vodohospodářskou infrastrukturu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 144 156 180 173 222 257
   přechodně bydlící 0 0 19 22 22 22
   celkem 144 156 199 195 244 279
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   144 156 178 195 244 279
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrskmaň je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-CV.001 přes rozvodné sítě obcí Zaječice, Okořín a Pesvice potrubím materiál ocel DN 100. Pitná voda je dodávána z VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n. m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vrskmaň předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 244 279
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vrskmaň má vybudovanou jednotnou kanalizační síť (K-CV.016-J.N).  Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 500 v celkové délce 1,85 km. Odpadní vody jsou těmito stokami odváděny po předčištění v septicích do občasné vodoteče a dále do vsaku.

   Na kanalizaci je napojeno 71% obyvatel. Zbývajících 29% obyvatel odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním. Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou z 80% odváděny jednotnou kanalizací do občasné vodoteče a dále vsakovány. Zbývající vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

   V současné době ( r.2020 ) je v obci Vrskmaň dokončováno přepojení kanalizační sítě na dokončovanou ČOV Vrskmaň. Je realizována ČS Vrskmaň ( Q=4,55 l/s ) a výtlačný řad PEHD DN80 dl. 0,9 km do ČOV Vrskmaň. Odpadní vody budou čerpány a následně vedeny gravitačně stokou DN300 dl. 0,4 km do ČOV Vrskmaň, umístěné mezi obcí Vrskmaň a místní částí Zaječice (na k.ú. Zaječice).

   ČOV Vrskmaň je navržena na 499 EO, BSK5 29,9 kg/den s možností navýšení až do 700 EO. Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV ve dvoulinkovém uspořádání. Objekt tvoří zakrytý kalojem s lapákem písku a otevřené aktivační a dosazovací nádrže. Aktivační nádrže jsou s přerušovaným provzdušňováním a mícháním. Přebytečný kal aerobně dostabilizován v kalojemu, kde je současně gravitačně zahušťován. Následně je pak odvážen k dalšímu zpracování na větší ČOV. Součástí ČOV je provozní objekt, zahrnující prostory pro obsluhu, rozvodnu a dmychárnu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Hutního potoka.

   Zahájení zkušebního provozu ČOV Vrskmaň se předpokládá 01/2021.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č.stavby CV041006 "Vrskmaň - odstranění kanalizační výusti CV 03" byla ve Vrskmani zrušena stávající kanalizační výust. Nebyl naplněn předpoklad části investičního záměru o využití a zkapacitnění původní ČOV u firmy REMOV EK, od této realizace bylo upuštěno a byla realizována nová ČOV Vrskmaň.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Vrskmaň bude přepojena na čistírnu odpadních vod Vrskmaň. Kanalizační síť bude rozšiřována v místech nové zástavby dle územního plánu. Doporučujeme, aby na kanalizační síť byly do r.2030 napojeny  objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových odpadních vod septiky se vsakováním.

   Na ČOV Vrskmaň budou po vybudování kanalizace přiváděny také odpadní vody z místní části Zaječice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Vrskmaň 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  ČOV Stav ČOV Vrskmaň 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav ČS Vrskmaň 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 476,0 0,0 10 476,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3522/ZPZ/15/B-037 MVE Újezd - rekonstrukce
  27. 10. 2015
  Chomutov MMCH/75167/2013 Havarijní plán společnosti Betonové zboží - Milan Salon, Zaječice 32, Jirkov
  1. 7. 2013
  Chomutov MMCH/130499/2011 Rozšíření zpevněných ploch
  14. 11. 2011
  Most MmM/066303/2014/OSÚ/EF Revitalizace řeky Bíliny (revitalizace zatrubněné části a spojovacího koryta) - prodloužení platnosti SP -
  29. 5. 2014
  Chomutov MMCH/75167/2013 Havarijní plán společnosti Betonové zboží - Milan Salon, Zaječice 32, Jirkov
  1. 7. 2013