Údlice - CZ042.3503.4203.0062.02 - stav 2016

 1. Obec

  Údlice

  Číslo obce PRVKUK 0062
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0062
  Kód obce 563382
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0062.02 Přečaply 17260 172600
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Údlice - Přečaply leží jihovýchodně od města Chomutova v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 275 - 290 m n.m. Jedná se o obec do 130 trvale bydlících obyvatel. Zástavba venkovskými rodinnými domy je soustředěná, po okraji rozptýlená podél místní komunikace. Jižní částí obce protéká potok Chomutovka, který náleží do povodí Ohře. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. V obci je firma LUFTUNGSTECHNIK M. Ordos – výroba vzduchotechniky. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 128 129 131 133 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 128 129 131 133 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   128 129 131 133 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Přečaply je napojena na skupinový vodovod z vodojemu Údlický vrch 1000 m3 (369,95/ 365,50 m n.m.) potrubím DN 250 (eternit) přes obec Údlice do obce Přečaply (OP-SK.CV.001.6). Odbočka do samotné obce je DN 100, rozvody po obci jsou DN 100 - 80.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby a je v poměrně dobrém stavu (z roku 1962), některé úseky vyžadují rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Přečaplech není vybudovaná splašková kanalizace, pouze kanalizace dešťová se zaústěním do potoka. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí septiků s odtokem do vodoteče – 50% obyvatel a bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice 2 km – 50%.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Přečaplech bude zřízena tlaková kanalizace DN 50 až DN 80 v celkové délce 1,9 km s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa splaškových vod. Odpadní vody budou zaústěny do kanalizačního systému města Údlice a čištěny na ČOV Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 194,0 2 194,0

  Mapa