Údlice - CZ042.3503.4203.0062.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Údlice

  Číslo obce PRVKUK 0062
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0062
  Kód obce 563382
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0062.02 Přečaply 17260 172600
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Přečaply leží jihovýchodně od města Chomutov v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 275 - 290 m n. m.. Zástavba venkovskými rodinnými domy je soustředěná, po okraji rozptýlená podél místní komunikace. V obci sídlí firma LÜFTUNGSTECHNIK M. Ordos, s. r. o. – výroba vzduchotechniky. Jižní částí obce protéká potok Chomutovka, který náleží do povodí Ohře. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 128 129 140 134 129 126
   přechodně bydlící 0 0 24 28 28 28
   celkem 128 129 164 162 157 154
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   128 129 131 162 157 154
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Přečaply je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n.m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Přívodní řad od VDJ Údlice je DN 300, materiál tvárná litina, následně DN 250, materiál azbestocement. Rozvody po obci jsou potrubím PVC, De 110 - 80. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby CV035031 - Údlice, Přečaply, byl rekonstruován vodovodní přivaděč z PE DN250 v celkové délce 1254 m. Stavba byla realizována v roce 2020. Data v grafické části jsou k roku 2019.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Přečaply předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 162 157 154
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Přečaply má vybudovanou tlakovou kanalizaci s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa splaškových vod.  Kanalizace je zaústěna do kanalizačního systému města Údlice a odpadní vody jsou následně čištěny na ČOV Údlice. Potrubí je z trub PE v profilech DN 50 až DN 80 v celkové délce 1,9 km. 

   Na kanalizaci je napojeno 100% obyvatel.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do potoka.  
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  V případě realizace bude zapotřebí provést posouzení kapacity ČSOV Údlice - Přečáply. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 128,0 0,0 6 128,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov CJ MMCH/104915/2010 Novostavba rodinného domu na p.p.č.1482/10, k.ú. Údlice
  12. 10. 2010
  Chomutov ---Nezadáno--- "Novostavba RD s montážní dílnou pro truhlářskou činnost"MM
  10. 12. 2004
  Chomutov ---Nezadáno--- "Novostavba RD s montážní dílnou pro truhlářskou činnost"
  10. 12. 2004
  Ústecký kraj 3787/ZPZ/2015/I-102 ČOV Údlice - lapák štěrku , obtok, úprava odlehčovací komory
  25. 1. 2016
  Chomutov Null Prodloužení povolení k vypouštění OV do PZV MM
  14. 4. 2008
  Chomutov Null RD na p.p.č. 1482/9 k.ú. Údlice MM
  23. 12. 2008
  Chomutov Null Sklad zahradních produktů na parcele č.p. 1482/28 k.ú. Údlice
  4. 8. 2009
  Chomutov Null "Sklad zahradních produktů na parcele č.p. 1482/28 k.ú. Údlice" MM
  4. 8. 2009