Údlice - CZ042.3503.4203.0062.01 - stav 2004

 1. Obec

  Údlice

  Číslo obce PRVKUK 0062
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0062
  Kód obce 563382
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0062.01 Údlice 17261 172618
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jihovýchodně od města Chomutova, v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 284 - 302 m n.m. Jedná se o obec do 880 trvale bydlících obyvatel. Zástavba venkovskými rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél komunikací. Středem obce protéká potok Chomutovka, do kterého se v obci vlévá Michanický potok, hydrologicky náleží do povodí Ohře. V obci je provozovna Vaigl a syn – výroba drůbežího masa. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 873 917 992 1 067 - - -
   přechodně bydlící 0 1 3 6 - - -
   celkem 873 918 995 1 073 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   873 917 992 1 067 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Údlice je napojena na skupinový vodovod přes vodojem Údlický vrch 1000 m3 (369,95/ 365,50 m n.m.) potrubím DN 100 do rozvodné sítě obce (OP-SK.CV.001.5).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť v obci je z roku 1935. Do budoucna je potřeba uvažovat s postupnou rekonstrukcí stávajících řadů. V současné době je ve výstavbě vodovod PVC DN 80 v délce 244 m a PE 80 v délce 673 m pro 18 RD – kolaudace v r. 2003.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Údlice - VDJ.CV 001/7 1000 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   690 726 785 1 067 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Údlice je jednotná kanalizace (K-CV.007.1-J.C), kterou jsou odpadní vody gravitací a přečerpáním odvedeny na ČOV. Část splaškových a dešťových vod je svedena do prostoru podzemní čerpací stanice (2x) a přečerpávána do stávající šachty před hrubé přečištění ČOV Chomutov (Údlice).
   Při dešťových přívalech budou dešťové vody přepadat do náhonu bývalé pekárny, který ústí do Chomutovky.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 79% obyvatel, 11% odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do vodoteče, 10% do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 1.4.1993 pod č.j.: RZVH - vod-111/93/14

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   110
   -
   30
   -
   25
   -
   10
   -
   -
   -
   3

   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2004.

   Čistírna odpadních vod Chomutov – Údlice byla uvedena do zkušebního provozu v roce 1971 a do trvalého provozu v roce 1973. Původně byla postavena pro Chomutov a Jirkov. V roce 1991 byla uvedena do zkušebního provozu ČOV Jirkov a následně v roce 1993 do trvalého provozu. Po uvedení ČOV Jirkov do provozu má ČOV Chomutov dostatečnou rezervu, ale stávající zařízení jsou zastaralá a biologický stupeň čištění neodpovídá dnešním požadavkům na kvalitu vyčištěné vody, proto je navrhována rekonstrukce ČOV.
   V současné době čistírna slouží k čištění odpadních vod pouze z Chomutova a Údlic, bez sídliště Kamenná, sídliště Zahradní, sídliště Písečná a části sídliště Březenecká.
   Čistírna odpadních vod Údlice je klasickou mechanicko – biologickou čistírnou s gravitačním průtokem, s primární sedimentací a mezofilním vyhníváním vyprodukovaných kalů. V roce 1987 byla provedena dostavba třetí dosazovací nádrže (v současné době mimo provoz) a v roce 1995 byl instalován pásový lis k zahuštění a odvodnění vyhnilého kalu. V roce 1998 byla provedena výměna česlí a rekonstrukce stávajících aktivačních nádrží.
   Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody jednotnou kanalizací, jedná se převážně o odpadní vody komunálního charakteru s velkým podílem balastních vod. V odvodňované lokalitě jsou průmyslové vody charakteru komunálních odpadních vod. V bilanci čistírenské linky jsou započítány dovážené fekální vody v množství max. 20 m3/d. Dovážené kaly z malých ČOV jsou uvažovány v množství 10 m3/d při koncentraci 3% sušiny a jsou zahrnuty do bilance kalového hospodářství.

   Parametry ČOV:
   Projektovaný přítok odpadních vod do ČOV    : 365 l/s, 31 000 m3/den
   Skutečný přítok rok 1998: 256 l/s, 21 000 m3/den
   Skutečné napojení EO rok 1998: 46 200 EO (obyvatelé 36 900)
   BSK5 skutečnost rok 1998: 2640 kg /den
   NL (veškeré) skutečnost rok 1998: 4809 kg/den
   Skutečný přítok rok 2002: 16848 m3/den

   Hrubé předčištění
   V přítokovém kanále jsou před vstupem do česlovny osazeny hrubé česle, lapák štěrku a dvojice jemných strojně stíraných česlí. Za česlemi natékají odpadní vody na dva typové vírové lapáky písku ∅ 6 m. Odtok z lapáků písku je veden přes mělnící česle (mimo provoz) a žlabem z každého lapáku písku do společného žlabu. Odpadní vody jsou z lapáků písku vedeny na dvě typové kruhové usazovací nádrže o průměru 25 m, osazené typovými shrabovacími mosty.
   Biologické čištění
   Z usazovacích nádrží jsou odpadní vody vedeny do čtyř aktivačních nádrží. Aktivační nádrže byly v roce 1998 opraveny a nově vystrojeny jemnobublinným provzdušňovacím systémem včetně regulace dodávky vzduchu turbodmychadly. Pro dodávku vzduchu byly osazeny 2 ks turbodmychadel včetně regulační klapky se servopohonem a ručních uzavíracích armatur pro rozvod vzduchu do jednotlivých sekcí aktivačních nádrží.
   Z aktivačních nádrží odtékají odpadní vody do dvou typových dosazovacích nádrží ∅ 30 m s typovým vystrojením.
   Kalové hospodářství
   Vyhnilý kal se přepouští přímo z vyhnívací nádrže I. stupně objemu 2100 m3 do dvou akumulačních jímek čerpací stanice vyhnilého kalu nebo na kalová pole. Jímky slouží jako homogenizační nádrže pro následné odvodnění kalu, nově vybudované v roce 1995 ve stavebním objektu hrubého předčištění. Ve dvou čerpacích jímkách (homogenizačních nádržích) o celkovém objemu cca 42 m3 jsou instalovány 2 ks ponorných míchadel. Ve strojovně vyhnilého kalu je čerpací stanice vyhnilého kalu osazená třemi čerpadly. Stávající zemní uskladňovací nádrž je mimo provoz.
   Součástí linky odvodnění kalu je i kompletní chemické hospodářství s dávkovacím čerpadlem pro dávkování flokulantu.
   Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství a částečně odvážen na skládku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce ČOV Chomutov - Údlice byla zařazena do projektu ISPA- No.2001/CZ/16/P/PE/004, který bude realizován v letech 2004 –2006. Rekonstrukce ČOV splňuje NV 61/2003 Sb.
   V rámci této rekonstrukce bude provedena kompletní rekonstrukce vodní linky, kalového a plynového hospodářství. Vzhledem k vysokému přítoku balastních vod je potřeba jejich postupnou eliminaci.
   Stávající klasická aktivace bez nitrifikace bude upravena na aktivaci s nitrifikací, předřazenou denitrifikací a simultánním odstraňováním fosforu pomocí solí železa v systému R-D-N. Pro upravený systém aktivace budou při zachování gravitačního průtoku čistírnou plně využity stávající objemy vodní linky, které jsou dnes na ČOV k dispozici.
   Čistírna je navrhována jako mechanicko - biologická na jednotné kanalizaci s odlehčením před vtokem do ČOV a za usazovacími nádržemi. Je navrhována s mechanickým čištěním s hrubými česlemi, s lapákem štěrku, s dvojicí jemných strojně stíraných česlí, s fekální stanicí pro dovážené kaly (centrální fekální stanice pro Chomutov i Jirkov), se dvěma vírovými lapáky písku, s primární sedimentací ve dvou kruhových nádržích s horizontálním průtokem a s oddělováním dešťových přítoků za sedimentací. Je navrhována s aktivací s nitrifikací a s denitrifikací v systému R-D-N (R – s anoxickou a oxickou zónou v jedné nádrži, D – ve dvou nádržích a N – ve dvou seriově řazených nádržích), se simultánním srážením fosforu pomocí solí železa a s dvěma kruhovými dosazovacími nádržemi s horizontálním průtokem. Všechny sekce aktivace jsou s jemnobublinným provzdušňováním. Pro provzdušňování sekcí aktivace ve stávajících aktivačních nádržích budou po doplnění a úpravách zcela využity dnešní aerační rošty. Doplněn bude nový aerační systém do nitrifikace 2 v kruhové nádrži. Současná výroba vzduchu bude posílena doplňkovým zdrojem a budou doplněny rozvody vzduchu.
   V kalovém hospodářství je navrženo oddělené strojní zahušťování přebytečného kalu od primárního kalu. Stávající vyhnívací nádrž bude zrekonstruována a doplněna o druhý stupeň vyhnívání, tj. přejde se ze současného jednostupňového vyhnívání na dvoustupňové s procesní teplotou 40°C. Systém bude doplněn o uskladňovací nádrž objemu 300 m3. Dále bude realizován nový objekt zahuštění a odvodnění kalu, v jehož suterénu je navržena akumulační jímka fugátu. Fugát bude řízeně dávkován dávkovacími čerpadly do anoxické zóny regenerační sekce aktivační nádrže, která je navržena v části aktivační nádrže sousedící s hlavní čerpárnou. V suterénu objektu se rovněž nachází jímka dovezeného vyhnilého kalu z okolních malých ČOV a jímka dováženého organického substrátu.
   Pro vyhnilý kal je využita část původní trasy z vyhnívací nádrže (nyní z II° VN) na kalová pole doplněná odbočkou do uskladňovací nádrže a k odvodnění. Náhradní způsob dopravy tekutého vyhnilého kalu na kalová pole zůstane zachován.

   Projektované kapacity:
   ČOV pro 50 183 EO
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 6 322 530 m3/r
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 17 322 m3/d
   maximální denní přítok na ČOV: 19 492,5 m3/d
   přítok na ČOV za deště: 500 l/s
   maximální přítok při dešti na 2 UN: 500 l/s
   maximální přítok při dešti na AN: 365 l/s
   přiváděné znečištění:
   3011 kg BSK5/d
   6341kgCHSK/d
   2518 kg NL/d
   478,3 kg Nc/d
   117,8 kg Pc/d

   Přehledná tabulka návrhu odtoku po rekonstrukci a ukončení zkušebního provozu:


   Přítok na ČOV
   Odtok z DN
   Účinnost
   Povolení
   Nařízení vlády 61/2003 Sb.
   Směrnice Rady 91/271 EHS

   mg/l
   mg/l
   mg/l
   %
   mg/l
   mg/l
   mg/l
   mg/l
   mg/l


   průměr
   max
    
   p
   m
   p
   m
    

   Přítok
   Odtok průměr
   Odtok maximum
    
    
    
    
    

   BSK5
   173,8
   9,0
   15,0
   94,8
   20
   40
   20
   40
   25
   CHSK
   366,1
   40,0
   75,0
   89,1
   90
   130
   90
   130
   125
   NL
   145,4
   12,0
   20,0
   91,7
   20
   40
   25
   50
   35
   N-NH4
   17,9
   1,5
   4,0
   91,6
   10/15
   20/30
   -
   -
   -
   Ncelk
   27,6
   15,0
   20,0
   45,7
   nest.
   nest.
   15
   20
   15
   Nanorg
   20,6
   12,5
   18,0
   39,3
   20/25
   30/40
   nest.
   nest.
   nest.
   Pcelk
   6,8
   2,0
   3,0
   70,6
   3
   6
   2
   6
   2

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav Údlice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Údlice - Přečáply PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Údlice - Droužkovická PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Údlice ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Chomutov - Dimitrovova ŠN ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 661,0 0,0 2 661,0

  Mapa