Údlice - CZ042.3503.4203.0062.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Údlice

  Číslo obce PRVKUK 0062
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0062
  Kód obce 563382
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0062.01 Údlice 17261 172618
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Údlice leží jihovýchodně od města Chomutov v zemědělské oblasti v nadmořské výšce 284 - 302 m n.m.. Zástavba venkovskými rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél komunikací. V obci sídlí firma Vaigl a syn spol. s.r.o. – výrobní závod zaměřený na rostlinnou a živočišnou výrobu (drůbež). Středem obce protéká potok Chomutovka, do kterého se v obci vlévá potok Michanická strouha. Hydrologicky území obce náleží do povodí Ohře. Na části území cca 44 ha se nachází chráněné území, které je vyhlášeno jako přírodní památka Údlické doubí. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 873 917 948 910 876 853
   přechodně bydlící 0 1 131 154 154 154
   celkem 873 918 1 079 1 064 1 030 1 007
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   873 917 992 1 064 1 030 1 007
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Údlice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n.m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Přívodní řad od VDJ Údlice je DN 300. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby CV035034 - Údlice, přiváděcí řad z VDJ Údlice, byl rekonstruován vodovodní přivaděč z TLT DN300 v celkové délce 1924 m. Stavba byla realizována v roce 2020. Data v grafické části jsou k roku 2019.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Údlice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Údlice - VDJ.CV 001/7 1000 1000 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   690 726 785 858 832 907
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Údlice je jednotná kanalizace (K-CV.007.1-J.C), kterou jsou odpadní vody gravitací a přečerpáním odvedeny na ČOV Údlice. Část splaškových a dešťových vod je svedena do prostoru podzemní čerpací stanice (2x) a přečerpávána do stávající šachty před hrubé přečištění ČOV Údlice (Chomutov). Do kanalizačního systému Údlic je zaústěna tlaková kanalizace místní části Přečaply.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 79% obyvatel, 11% odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do vodoteče, 10% do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

   ČOV Údlice slouží k čištění odpadních vod z obcí a místních částí Údlice, Přečaply, Spořice a města Chomutov, bez sídliště Kamenná, sídliště Zahradní, sídliště Písečná a části sídliště Březenecká.
   Čistírna odpadních vod Údlice je mechanicko – biologickou čistírnou s gravitačním průtokem, s aktivací v systému R-D-N na jednotné kanalizaci s odlehčením před vtokem do ČOV a za usazovacími nádržemi.

   Odpadní vody přiváděné na ČOV jsou komunálního charakteru s velkým podílem balastních vod, v odvodňované lokalitě jsou průmyslové vody charakteru komunálních odpadních vod.

   Mechanické čištění je tvořeno hrubými česlemi, lapákem štěrku, dvojicí jemných strojně stíraných česlí, fekální stanicí pro dovážené kaly (centrální fekální stanice pro Chomutov i Jirkov), dvěma vírovými lapáky písku a primární sedimentací ve dvou kruhových nádržích s horizontálním průtokem a s oddělováním dešťových přítoků za sedimentací.

   Biologická část je tvořena aktivací s nitrifikací a s denitrifikací v systému R-D-N (R – s anoxickou a oxickou zónou v jedné nádrži, D – ve dvou nádržích a N – ve dvou seriově řazených nádržích), se simultánním srážením fosforu pomocí solí železa a dvěma kruhovými dosazovacími nádržemi s horizontálním průtokem. Všechny sekce aktivace jsou s jemnobublinným provzdušňováním.

   V kalovém hospodářství je vyhnívací nádrž s dvoustupňovým vyhníváním, homogenizační nádrže a objekt zahuštění a odvodnění kalu (v suterénu akumulační jímka fugátu, jímka dovezeného vyhnilého kalu z okolních malých ČOV a jímka dováženého organického substrátu). Systém je doplněn o uskladňovací nádrž. Současně je možné využívat přepouštění tekutého vyhnilého kalu na kalová pole. Součástí linky odvodnění kalu je i kompletní chemické hospodářství s dávkovacím čerpadlem pro dávkování flokulantu.
   Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství a částečně odvážen na skládku.

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Chomutovky.

   Kapacity ČOV Údlice:
   ČOV pro 50 183 EO
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 17 322 m3/d
   přiváděné znečištění:
   3011 kg BSK5/d
   6341kgCHSK/d

   U ČOV Údlice je v současné době vyčerpána její kapacita a neumožňuje napojení nových větších lokalit.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  V případě realizace bude zapotřebí provést posouzení kapacity ČSOV Údlice - Přečáply. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.705/1/K Údlice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 007/1 Údlice - Přečaply PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 007/2 Údlice - Droužkovická PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Údlice ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  21 384,0 0,0 21 384,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov CJ MMCH/104915/2010 Novostavba rodinného domu na p.p.č.1482/10, k.ú. Údlice
  12. 10. 2010
  Chomutov ---Nezadáno--- "Novostavba RD s montážní dílnou pro truhlářskou činnost"MM
  10. 12. 2004
  Chomutov ---Nezadáno--- "Novostavba RD s montážní dílnou pro truhlářskou činnost"
  10. 12. 2004
  Ústecký kraj 3787/ZPZ/2015/I-102 ČOV Údlice - lapák štěrku , obtok, úprava odlehčovací komory
  25. 1. 2016
  Chomutov Null Prodloužení povolení k vypouštění OV do PZV MM
  14. 4. 2008
  Chomutov Null RD na p.p.č. 1482/9 k.ú. Údlice MM
  23. 12. 2008
  Chomutov Null Sklad zahradních produktů na parcele č.p. 1482/28 k.ú. Údlice
  4. 8. 2009
  Chomutov Null "Sklad zahradních produktů na parcele č.p. 1482/28 k.ú. Údlice" MM
  4. 8. 2009