Strupčice - CZ042.3503.4203.0061.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Strupčice

  Číslo obce PRVKUK 0061
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0061
  Kód obce 563358
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0061.04 Sušany 15959 159590
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sušany leží jihovýchodně od města Chomutov v nadmořské výšce 275 - 283 m n. m. v zemědělské oblasti. Zástavba v obci je soustředěná, venkovského typu. Obcí protéká Sušanský potok, který náleží do povodí Ohře. Na území obce se nacházejí dva rybníky (požární nádrže). Část obce Sušan leží v chráněném ložiskovém území Havraň. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 64 65 73 59 63 66
   přechodně bydlící 0 0 10 10 10 10
   celkem 64 65 83 69 73 76
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   64 65 67 69 73 76
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sušany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-CV.001 přes rozvodné sítě obcí Hošnice, Strupčice, Okořín, Pesvice potrubím - materiál PE, De 90. Pitná voda je dodávána do VDJ Sušany – 1 x 30 m3 (296,04 / 294,17 m n.m.) z VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n. m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Z vodojemu Údlice je voda vedena potrubím přes šachtu s redukčními ventily. Z tohoto redukovaného tlaku jsou zásobovány obce Pesvice, Okořín, Strupčice, Hošnice a Sušany. Vodojem Sušany je za spotřebištěm. Je možnost doplňování vody do tohoto vodojemu vodou z vodárenské soustavy Přísečnice odbočkou PE De 110 z přiváděcího řadu materiál ocel, DN 300 přes redukční ventil - směr Žatec.
   Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Sušany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Sušany - VDJ.CV 001/25 30 30 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sušany nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v domovních mikročistírnách se vsakováním - 40% obyvatel,  v septicích se vsakováním – 40% obyvatel a v bezodtokových jímkách.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec nepředpokládá vybudování splaškové kanalizace ani centrální ČOV,  odpadní vody ze stávající i nové zástavby budou likvidovány v DMČOV.  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 116,0 2 916,0 6 032,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory