Strupčice - CZ042.3503.4203.0061.04 - stav 2004

 1. Obec

  Strupčice

  Číslo obce PRVKUK 0061
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0061
  Kód obce 563358
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0061.04 Sušany 15959 159590
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Strupčice - Sušany leží jihovýchodně od města Chomutova v nadmořských výškách 275 - 283 m n.m. v zemědělské oblasti. Jedná se o obec do 70 trvale bydlících obyvatel. Zástavba v obci je soustředěná, venkovského typu, po okrajích rozptýlená. Protéká zde Sušanský potok, který hydrologicky náleží do povodí Bíliny. Na území obce je rybník (požární nádrž), rozloha 0,018 ha. Část obce Sušice leží v chráněném ložiskovém území Havraň. Do budoucna se nepředpokládá nárůst trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 64 65 67 70 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 64 65 67 70 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   64 65 67 70 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.27) přes vodojem Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) do VDJ Sušany 30 m3 (296,06/294,17 m n.m.). Z vodojemu Údlický vrch je voda vedena potrubím DN 150 přes šachtu s redukčními ventily. Z tohoto redukovaného tlaku jsou zásobovány obce Okořín, Strupčice, Hošnice a Sušany. Vodojem Sušany je za spotřebištěm. Je možnost doplňování vody do tohoto vodojemu vodou z Přísečnice (přípojka lPE 80 z přívodného řadu DN 300 přes redukční ventil - směr Žatec).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Počítá se s rozšířením vodovodní sítě o řady z PE DN 63 v délce cca 600 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Sušany - VDJ.CV 001/25 30 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sušany nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtokem do vsaku – 65% obyvatel, v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 31% a v MČOV – 4%.
   Dešťové vody odtékají volně po terénu a pomocí příkopů a propustí přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově se uvažuje s vybudováním splaškové kanalizace s vlastní čistírnou odpadních vod. ČOV ve východní části obce je navržena ve dvou verzích - Biofluid E 120 a VHS I/k se zaústěním odtoku do Sušanského potoka. Dešťová kanalizace je řešena samostatnými stokami s vyústěním do Sušanského potoka. Předpokládaná doba realizace po roce 2015.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 160,0 1 160,0

  Mapa