Strupčice - CZ042.3503.4203.0061.03 - stav 2004

 1. Obec

  Strupčice

  Číslo obce PRVKUK 0061
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0061
  Kód obce 563358
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0061.03 Okořín 15718 157180
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Strupčice - Okořín leží východně od města Chomutova v nadmořských výškách 272 - 295 m n.m. v zemědělské oblasti. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících obyvatel. Zemědělské objekty již neplní svou funkci. Jedná se o soustředěnou zástavbu, protéká zde potok Srpina a hydrologicky náleží do povodí Bíliny. Na území obce jsou dva rybníky, které slouží jako požární nádrže. Celá část obce leží na poddolovaném území a geologicky patří do oblasti mostecko - chomutovské hnědouhelné pánve. V obci je stavební firma Kindl (10 zaměstnanců) a firma DENBACOR – truhlářství (10 zaměstnanců). Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst, hlavně bydlení venkovského typu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 116 121 130 140 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 116 121 130 140 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   116 121 130 140 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.25) přes vodojem Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.). Z vodojemu vede voda potrubím DN 200 přes redukční šachtu a dále potrubím DN 125 do obce. Rozvody v obci jsou PE DN 63. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní řady v obci budou v roce 2003 rekonstruovány.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 140 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Okořín nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtokem do povrchových vod – 66% obyvatel a bezodtokových jímkách s odvozem na pole 34%.
   V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace, která je zaústěna do místní vodoteče. Kanalizace je uložena v malých hloubkách a vzhledem ke stáří a provedení není zaručena její těsnost a proto je možno uvažovat s využitím jen dílčích úseků trasy.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Urbanistická studie výhledově uvažuje s výstavbou splaškové kanalizace jak pro původní, tak pro novou zástavbu. Pro čištění splaškových vod je navržena biologická čistírna odpadních vod VHS I/k, umístěná na východním okraji obce. Přepad z ČOV je zaústěn do vodoteče.
   Pro odkanalizování obce je vypracován projekt s odvedením splaškových vod na ČOV Strupčice – kanalizační síť v obci DN 300 v délce 872 m a sběrač DN 300 v délce 1 636 m, který bude napojen do stávající kanalizace ve Strupčicích. V rámci tohoto projektu bude provedena rekonstrukce ČSOV. Tato varianta je finančně náročnější.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa