Strupčice - CZ042.3503.4203.0061.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Strupčice

  Číslo obce PRVKUK 0061
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0061
  Kód obce 563358
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0061.03 Okořín 15718 157180
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Okořín leží východně od města Chomutov v nadmořské výšce 272 - 295 m n. m. v zemědělské oblasti. Jedná se o soustředěnou zástavbu a zemědělské objekty již neplní svou funkci. Na území obce pramení potok Srpina náležící do povodí Ohře. V obci jsou dva rybníky, které slouží jako požární nádrže. Celá část obce leží na poddolovaném území a geologicky patří do oblasti mostecko - chomutovské hnědouhelné pánve. Obec se nachází cca 600 m od hranice pásma hygienické ochrany lomu Vršany, za níž nelze do roku 2030 provádět žádnou stavební činnost. V obci je provozovna - výroba firmy Denbacor s.r.o. – truhlářství. Do budoucna lze předpokládat nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 116 121 107 114 165 202
   přechodně bydlící 0 0 19 22 22 22
   celkem 116 121 126 136 187 224
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   116 121 130 136 187 224
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Okořín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-CV.001 přes rozvodnou síť obce Pesvice potrubím De 200. Pitná voda je dodávána z VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n. m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Rozvody v obci jsou potrubím PE De 63. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec neuvažuje s výstavbou nového vodovodního řadu, pro plánovanou výstavbu nových rodinných domů bude využit stávající vodovodní řad. 

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Okořín předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Okořín má vybudovanou jednotnou kanalizaci, zaústěnou do místní vodoteče. Odpadní vody jsou likvidovány DMČOV s odtokem do jednotné kanalizace - 10% obyvatel, v DMČOV se zasakováním  - 10% obyvatel, v septicích s odtokem do povrchových vod – 54% obyvatel a bezodtokových jímkách -26% obyvatel.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec nepředpokládá vybudování splaškové kanalizace ani centrální ČOV,  odpadní vody ze stávající i nové zástavby budou likvidovány v DMČOV.

   Dle územního plánu je navrhováno odkanalizování obce s odvedením splaškových vod na ČOV Strupčice – kanalizační síť v obci DN 300 v délce 872 m a sběrač DN 300 v délce 1 636 m, který bude napojen do stávající kanalizace ve Strupčicích. V případě realizace záměru je zapotřebí posoudit kapacitu ČOV Strupčice. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 988,0 7 236,0 13 224,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory