Strupčice - CZ042.3503.4203.0061.02 - stav 2004

 1. Obec

  Strupčice

  Číslo obce PRVKUK 0061
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0061
  Kód obce 563358
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0061.02 Hošnice 15958 159581
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Strupčice - Hošnice leží východně od města Chomutova v nadmořských výškách 265 - 280 m n.m. v zemědělské oblasti. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel. Nad soustředěnou zástavbou obce protéká Hošnický potok, který hydrologicky náleží do povodí Bíliny a je zde jeden rybník (požární nádrž, rozloha 0,016 ha). V obci je provozovna Kovaum s.r.o. – zámečnické a stavební práce (10 zaměstnanců).
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 52 51 50 50 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 52 51 50 50 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   52 51 50 50 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.26) přes vodojem Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m). Z vodojemu vede voda přes redukční šachtu a obce Okořín a Strupčice do Hošnic potrubím DN 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby a bude nutná jeho částečná rekonstrukce.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hošnice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtokem do povrchových vod – 100% obyvatel.
   Provozovna Kovaum s.r.o. má vybudovanou vlastní ČOV.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má záměr vybudovat v obci splaškovou kanalizaci a biologickou ČOV. Realizace po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 112,0 3 112,0

  Mapa