Strupčice - CZ042.3503.4203.0061.01 - stav 2004

 1. Obec

  Strupčice

  Číslo obce PRVKUK 0061
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0061
  Kód obce 563358
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0061.01 Strupčice 15719 157198
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží východně od města Chomutova v nadmořských výškách 253 - 275 m n.m. v zemědělské oblasti. Jedná se o obec do 430 trvale bydlících obyvatel. Jedná se o soustředěnou zástavbu po okrajích rozptýlenou, protéká zde potok Srpina a hydrologicky náleží do povodí Bíliny. Na území obce je rybník o rozloze 3,4 ha a požární nádrž. Celá obec leží na poddolovaném území a geologicky patří do oblasti mostecko - chomutovské hnědouhelné pánve. V obci jsou Jatka Strupčice (20 zaměstnanců) a ZVS Strupčice – zemědělství (20 zaměstnanců). Do budoucna lze předpokládat rozvoj obce – výstavba 28 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 422 444 482 520 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 422 444 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   422 444 482 520 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena ze skupinového vodovodu – (OP-SK.CV.001.24) přes vodojem Údlický vrch 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m). Z vodojemu vede voda přes redukční šachtu a obec Okořín do Strupčic potrubím DN 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby a nevykazuje mimořádnou poruchovost. Pouze v místech nové zástavby by bylo provedeno napojení na stávající vodovodní řady.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   422 444 482 520 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 1998 vybudována nová splašková kanalizace (K-CV.018-S.C) s vlastní čistírnou odpadních vod typu PROX mechanicko – biologická pro 650 EO. Aktivační nádrž je s předřazenou denitrifikací a s jemnobublinnou nitrifikací, kalové síto s aerobní stabilizací kalu. Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 17.11.1999 pod č.j.: RŽP-III-930/99
   Limity:
   Q = 20 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   170
   30
   70
   30
   70
   20
   40
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2010.
   Projektované parametry:
   Q = 1,6 l/s = 51 100 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 380 mg/l
   NL = 348 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 539
   Q = 0,767 l/s = 24 139 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 825 mg/l
   BSK5 = 488 mg/l
   NL = 405 mg/l
   N-NH4 = 68 mg/l
   Pcelk = 9,4 mg/l
   Odtok:
   CHSK = 56 mg/l
   BSK5 = 18 mg/l
   NL = 178 mg/l
   N-NH4 = 2,9 mg/l
   Pcelk = 2,8 mg/l

   Produkce stab. kalu 9,6 t/r – neodvodňuje se. Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Jirkov. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Srpiny, který je sveden do retenční nádrže Dolů Ležáky Most. Jatka Strupčice jsou napojena na veřejnou kanalizaci.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Kanalizace a ČOV je v majetku obce Strupčice, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Původní stará kanalizace nyní slouží jako dešťová. Tato dešťová kanalizace je také v majetku SVS a.s. a jejím provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Část dešťových vod je odváděna po terénu a pomocí příkopů a propustí přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je vybudována na celý rozsah zástavby.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav Strupčice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Strupčice - ČOV PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Strupčice - Hošnická PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Strupčice obec PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Strupčice Západní pole PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Strupčice ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa