Strupčice - CZ042.3503.4203.0061.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Strupčice

  Číslo obce PRVKUK 0061
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0061
  Kód obce 563358
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0061.01 Strupčice 15719 157198
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Strupčice leží východně od města Chomutov v nadmořské výšce 253 - 275 m n.m. v zemědělské oblasti. Jedná se o soustředěnou zástavbu. Posledních 20 let se Strupčice neustále rozšiřují, probíhá intenzivní výstavba rodinných domů a tento stav potrvá minimálně do roku 2030. Zájmovým územím protéká potok Srpina náležící do povodí Ohře. Západně od obce je umístěn rybník Bahňák o rozloze cca 3 ha. V obci se nachází požární nádrž. Celá obec leží na poddolovaném území a geologicky patří do oblasti mostecko - chomutovské hnědouhelné pánve. Obec se nachází na hranici pásma hygienické ochrany lomu Vršany, za níž nelze do roku 2030 provádět žádnou stavební činnost. Největším zaměstnavatelem je základní a mateřská škola a obecní úřad. Dochází k výraznému rozvoji obce včetně nové výstavby rodinných domů v souladu s územním plánem. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 422 444 543 649 762 844
   přechodně bydlící 0 0 10 5 5 5
   celkem 422 444 553 654 767 849
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   422 444 482 654 767 849
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Strupčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-CV.001 Chomutov-Jirkov-Kadaň přes rozvodné sítě obcí Okořín, Pesvice potrubím - materiál ocel, DN 100. Pitná voda je dodávána z VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n. m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrženo prodloužení vodovodních řadů do míst uvažované výstavby dle platného územního plánu. Jedná se o obytnou zónu K Rybníku II, kde je navržena výstavba vodovodu k 21 novým parcelám, investorem je obec Strupčice. Jsou vyprojektovány nové vodovodní řady: PE, De 63, délky cca 355 m a PE, De 110, délky cca 134 m. Realizace výstavby se předpokládá mezi roky 2020-2022. Další výstavba vodovodu je plánována soukromými investory: Iveta Komínková a Daniel Opatrný. Jedná se o projekt výstavby 12 rodinných dvojdomků (obytná zóna Pod Tratí II). Je navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu potrubím PE, De 90 o celkové délce cca 244 m. Předpoklad realizace mezi roky 2020-2022. Vzhledem k uvažovanému výraznému rozvoji obce je třeba s provozovatelem vodovodu projednat, zda bude dostatečná kapacita vodovodní sítě pro napojení uvažované nové zástavby. Doporučuje se provést studie a na základě podrobného posouzení kapacity vodovodní sítě obcí ve spolupráci s provozovatelem bude navrženo případné možné řešení pro posílení této kapacity jako např. posílení přivaděče nebo výstavba ATS apod.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Strupčice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   422 444 482 654 767 849
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Strupčice  má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.018-S.C) ukončenou ČOV. Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně. Součástí kanalizační sítě jsou 4 čerpací stanice.  Potrubí je převážně z trub PVC DN 300 v celkové délce cca 5,5 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Na veřejnou kanalizaci je napojen také objekt bývalých Jatek Strupčice ( dnes prostory pro drobné podnikání ).

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  Dešťová kanalizace je v majetku obce a obec je také jejím provozovatelem.

   Majitelem splaškové kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Strupčice. Kapacita je 225 m3/den. ČOV navržena na 1000 EO, BSK5  60 kg/den. ČOV byla rekonstruována v r.2015.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s odstraňováním dusíku a s aerobní stabilizací a gravitačním odvodněním kalu. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Srpiny, který je sveden do retenční nádrže Dolů Ležáky Most.


   Majitelem ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec připravuje projekt přípravy pozemků pro výstavbu RD (obytná zóna K Rybníku II), jehož realizace by měla proběhnout v letech 2020 - 2022, v rámci kterého dojde k rozšíření stávajícího kanalizačního řadu. Navrhované řady A, B, materiál PP SN10 DN300 v celkové délce cca 431 m.

   Soukromý investor Iveta Komínková a Daniel Opatrný připravuje projekt výstavby 12 rodinných dvojdomků (obytná zóna Pod Tratí II), jehož realizace by měla proběhnout v letech 2020 - 2022, v rámci kterého dojde k rozšíření stávajícího kanalizačního řadu. Navrhovaný řad z materiálu PP SN10 DN250 v celkové délce cca 175 m.

   Stávající kanalizační síť je připravená na další rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.CV 018/1/K Strupčice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 018/2 Strupčice - ČOV PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Strupčice - Hošnická PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 018/1 Strupčice obec PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Strupčice Západní pole PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Strupčice ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  24 651,0 4 266,0 28 917,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory