Spořice - CZ042.3503.4203.0060.01 - stav 2004

 1. Obec

  Spořice

  Číslo obce PRVKUK 0060
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0060
  Kód obce 563340
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0060.01 Spořice 15285 152854
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Spořice leží v centru okresu Chomutov, oddělené od města tratí ČD a okrajem průmyslové zóny města Chomutova v nadmořských výškách 330 - 345 m n.m. Jedná se o obec do 880 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty a 1 ubytovacím zařízením (10 lůžek). Zástavba je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél komunikací. Obcí protéká potok Hačka, hydrologicky náleží do povodí Ohře a nalézají se zde tři rybníky (největší Panský, rozloha 5,2 ha). Vliv na rozvoj obce má důlní činnost v západní části obce. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat – dům pro seniory (34 bytů) a výstavba RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 876 927 1 013 1 100 - - -
   přechodně bydlící 11 11 11 11 - - -
   celkem 887 938 1 024 1 111 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   876 927 1 013 1 100 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena z oblastního vodovodu Přísečnice a je součástí rozvodné sítě Chomutova přes redukční ventil potrubím DN 200 do Spořic (OP-SK.CV.001.2). Část Spořic – Nové Spořice je zásobena z oblastního vodovodu přes VDJ Nové Spořice 150 m3 (408,23/404,89 m n.m.) potrubím DN 100 do obce.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby a nevykazuje mimořádnou poruchovost, ale staré litinové potrubí je nutno rekonstruovat. Pouze v místech nové zástavby by bylo provedeno prodloužení stávajících vodovodních řadů potrubím PE 80 v délce 340 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   596 632 690 1 100 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Spořice má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.007.3-S.C). Odpadní vody jsou odváděny do východní části obce a odtud gravitací potrubím PVC DN 300 kolem Masokombinátu do stoky C DN 1500 a dále na čistírnu odpadních vod do Údlic. Na kanalizaci je napojeno 68% obyvatel. Ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do septiků se vsakováním – 17% a do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice 5 km – 15%.
   Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec Spořice má vybudovanou novou kanalizaci, bez provozních problémů. Napojování dalších obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Spořice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa