Spořice - CZ042.3503.4203.0060.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Spořice

  Číslo obce PRVKUK 0060
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0060
  Kód obce 563340
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0060.01 Spořice 15285 152854
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Spořice leží v těsné blízkosti města Chomutov v nadmořské výšce 330 - 345 m n.m.. Obec je od Chomutova oddělena nádražím Chomutov a objekty průmyslové zóny města Chomutov. Zástavba je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél komunikací. Územím obce protéká potok Hutná II., který se v centru obce vlévá do potoka Hačka, který protéká severní částí obce. Hydrologicky území náleží do povodí Ohře. Nacházejí se zde 2 rybníky, největší z nich Panský rybník má rozlohu cca 4,5 ha. V obci je požární nádrž a koupaliště, okolo kostela sv. Bartoloměje se nachází vodní příkop. Na části území cca 13 ha je vyhlášené chráněné území - přírodní památka Černovice. Obec zčásti leží na chráněném ložiskovém území hnědého uhlí, což má výrazný omezující vliv na rozvoj obce. Zhruba na polovině zájmového území se rozkládá velkolom - Důl Nástup Tušimice s těžbou hnědého uhlí. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 876 927 1 301 1 466 1 523 1 565
   přechodně bydlící 11 11 137 101 94 90
   celkem 887 938 1 438 1 567 1 617 1 655
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   876 927 1 013 1 509 1 572 1 623
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Spořice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-CV.001 Chomutov-Jirkov-Kadaň přes redukční ventil umístěný na rozvodné síti Chomutova. Jedná se o vodu z vodárenské soustavy Přísečnice. Část Spořic – Nové Spořice je zásobena z oblastního vodovodu přes VDJ Nové Spořice – 1 x 150 m3 (408,23 / 404,89 m n.m.) potrubím DN 100 do obce.
   Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Spořice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Navrženo prodloužení vodovodního řadu do míst zahrádkářské osady dle platného územního plánu potrubím PE o celkové délce cca 460 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   596 632 690 1 451 1 508 1 565
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Spořice má vybudovanou zčásti jednotnou, zčásti oddílnou splaškovou kanalizaci  (K-CV.007.3-S.C). Odpadní vody jsou odváděny do východní části obce a odtud gravitací potrubím PVC DN 300 kolem Masokombinátu do stoky C DN 1500 (součást kanalizační sítě Chomutov ) a dále na čistírnu odpadních vod do Údlic. Součástí kanalizační sítě je jedna čerpací stanice. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 1000 v celkové délce cca 10,5 km. 

   Na kanalizaci je napojeno 99% obyvatel. Ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice 5 km – 1%. 
   Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, předpokládáme pouze připojení nových obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Spořice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 474,0 0,0 13 474,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory