Pesvice - CZ042.3503.4203.0059.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Pesvice

  Číslo obce PRVKUK 0059
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0059
  Kód obce 546062
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0059.01 Pesvice 11697 116971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pesvice leží na východním okraji okresu Chomutov v nadmořské výšce 333 - 344 m n.m.. Zástavba je soustředěná podél místních komunikací. Obec náleží do povodí řeky Ohře a nachází se na plochách chráněných ložisek nerostných surovin. Na území obce je požární nádrž a obec má zemědělský charakter. V blízkosti obce je v provozu sportovní letiště. Celé území obce je značně ovlivněno povrchovou těžbou hnědého uhlí, a to jak destrukcí krajiny, tak je pod vlivem spadu elektrárenského popílku. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 104 103 128 123 118 115
   přechodně bydlící 0 0 17 19 19 19
   celkem 104 103 145 142 137 134
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   104 103 101 142 137 134
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pesvice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-CV.001 Chomutov-Jirkov-Kadaň. Pitná voda je dodávána z VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n. m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Přívod do obce je jižně řadem De 200, vlastní napojení je ve vodoměrové šachtě potrubím De 160. Rozvody v obci jsou potrubím PE De 110.
   Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Pesvice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   85 86 84 98 95 97
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována splašková kanalizace (K-CV.017.2-S.C) z kameninových trub DN 300. Kanalizace je rozdělena na dvě části, jejich vedení je souběžné se silnicí II. třídy. Do těchto základních stok jsou svedeny odpadní vody z celé obce a odtud dále přiváděny kanalizačním sběračem DN 300 do kanalizační sítě obce Všestudy a následně čištěny na ČOV Všestudy.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 81% obyvatel. 10% obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek, 9% do septiků se vsakováním.
   V obci je dešťová kanalizace, která začíná na západním okraji obce vtokovým objektem - zaústění příkopu a je vedena podél silnice v souběhu se splaškovou kanalizací s konečným vyústěním na dno příkopu u silnice na konci obce.
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Pesvice, ČOV provozuje napůl s obcí Všestudy.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu. 

   Dle  územního plánu je navržena výstavba mechanicko-biologické ČOV Pesvice se dvěma linkami po 200 EO, celkem tedy pro 400 EO. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Hošnického potoka. Po přepojení kanalizace na novou ČOV bude zaslepena kanalizace do obce Všestudy. Vysokou kapacitu ČOV zdůvodňuje obec chystanou novou zástavbou obce.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Pesvice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 929,0 0,0 10 929,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory