Pesvice - CZ042.3503.4203.0059.01 - stav 2009

 1. Obec

  Pesvice

  Číslo obce PRVKUK 0059
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0059
  Kód obce 546062
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0059.01 Pesvice 11697 116971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží na východním okraji okresu Chomutov v nadmořských výškách 333 - 344 m n.m. Jedná se o obec do 110 trvale bydlících. Zástavba je soustředěná podél místních komunikací. Obec náleží do povodí řeky Ohře a nachází se na plochách chráněných ložisek nerostných surovin. Na území obce požární nádrž (0,1 ha). Obec má charakter zemědělský, nachází se zde jeden společný kravín a ve větším rozsahu hospodaří jedna zemědělská rodina. V menší míře se provozuje drobné podnikání jako autoopravárenství a montáž čerpadel a pod. V blízkosti obce je v provozu sportovní letiště. Celé území obce je značně ovlivněno povrchovou těžbou hnědého uhlí, a to jak destrukcí krajiny, tak je pod vlivem spadu elektrárenského popílku.
   V obci jsou vytvořeny základní předpoklady pro její rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 104 103 101 100 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 104 103 101 100 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   104 103 101 100 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je napojena na vodovodní soustavu z ÚV Hradiště přes VDJ Údlický vrch 1000 m3, (369,95/365,50 m n.m.). Přívod do obce je jižně řadem DN 200, vlastní napojení je ve vodoměrové šachtě potrubím DN 150 (OP-SK.CV.001.23). Rozvod v obci je větvený DN 100.
   Napojeno na vodovod je 100 % obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dimenze potrubí je dostatečná i pro uvažovaný rozvoj.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   85 86 84 83 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována splašková kanalizace (K-CV.017.2-S.C). Kanalizace je rozdělena na dvě části, jejich vedení je souběžné se silnicí II. třídy. Do těchto základních stok jsou svedeny splašky z celé obce a odtud dále kanalizačním sběračem DN 300 do sousední obce Všestudy do stávající ČOV. Dimenze jednotlivých stok je DN 300 kamenina. V roce 1996 byla vybudována nová kanalizace, která dosud nebyla zkolaudována. Problém s netěstnostmi přívodní stoky na ČOV.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 81% obyvatel. 10% obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na pole, 9% do septiků se vsakováním.
   V obci je dešťová kanalizace, která začíná na západním okraji obce vtokovým objektem - zaústění příkopu a je vedena podél silnice v souběhu se splaškovou kanalizací s konečným vyústěním na dno příkopu u silnice na konci obce.
   Kanalizace je v majetku a provozu obce Pesvice, ČOV provozuje napůl s obcí Všestudy.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dobudování kanalizační sítě DN 300 v délce cca 700 m.

   Je navržena výstavba mechanicko-biologické ČOV v obci Pesvice se dvěmi linkami po 200 EO, celkem tedy pro 400 EO. Zaústění výstupu z ČOV do Hošnického potoka. Po přepojení kanalizace na novou ČOV bude zaslepena kanalizace do obce Všestudy. Vysokou kapacitu ČOV zdůvodňuje obec chystanou novou zástavbou obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Pesvice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 110,0 110,0

  Mapa