Měrunice - CZ042.3509.4201.0006.02 - stav 2004

 1. Obec

  Měrunice

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0006
  Kód obce 567698
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0006.02 Žichov 09323 93238
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žichov leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 350 – 360 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a je zde 9 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 39 39 39 39 - - -
   přechodně bydlící 20 20 20 20 - - -
   celkem 59 59 59 59 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 30 31 32 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovod. Zásobování vodou je z domovních studní. Kvalita vody v těchto studních neodpovídá vyhl. 376/2000 sb. v ukazatelích stanovujících limit pro obsah dusičnanů, železa a bakteriologické znečištění. Jejich vydatnost v suchých obdobích také není dostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2005 navrhujeme obec Žichov napojit na vodovodní řad z okresu Most potrubím DN 80 v délce 714 m a vybudovat rozvodné řady po obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Žichov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod a zbylých 25 % má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Žichov není investičně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bílina a stávající septiky intenzifikovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 550,0 550,0

  Mapa