Měrunice - CZ042.3509.4201.0006.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Měrunice

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0006
  Kód obce 567698
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0006.02 Žichov 09323 93238
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žichov leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 350 – 360 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 39 39 43 52 54 56
   přechodně bydlící 20 20 25 29 29 29
   celkem 59 59 68 81 83 85
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 30 31 54 56 58
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žichov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP.SK-Bečov. Zdrojem vody je VDJ Dobrčice – 1 x 100 m3 (395,80 / 392,50 m n. m.), který je zásobován vodou z VDJ Bečov. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 70
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec  Žichov  nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Bílina.

   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí. 

      3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou kanalizační sítě a ČOV.

   Je navržena výstavba splaškové kanalizace z plastového potrubí DN 250 v délce cca 0,6 km a mechanicko-biologické ČOV Žichov pro 70 EO s odtokem zaústěným do bezejmenné vodoteče, levostraného přítoku Lužického potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Žichov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 936,0 4 936,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory