Otvice - CZ042.3503.4203.0058.01 - stav 2004

 1. Obec

  Otvice

  Číslo obce PRVKUK 0058
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0058
  Kód obce 563277
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0058.01 Otvice 11696 116963
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží severovýchodně od města Chomutova při západním okraji Severočeské hnědouhelné pánve v nadmořských výškách 320 - 326 m n.m. Jedná se o obec do 520 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikací a podél trati. Obec se nachází v rovinatém terénu, protéká zde Otvický potok náležející do povodí Bíliny. Na západním okraji obce se nalézá soustava dvou Otvických rybníků (požární nádrže po 3,5 ha) končících Kamencovým jezerem (16,3 ha). V obci je několik menších provozoven. Obec má též ráz rekreační, nachází se zde několik zahrádkářských kolonií, ale s výstavbou individuelní rekreace se nepočítá. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat, počítá se s výstavbou rodinných domků a nájemního bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 520 573 661 750 - - -
   přechodně bydlící 5 5 5 5 - - -
   celkem 525 578 666 755 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   517 570 657 746 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Otvice jsou zásobeny vodou přivaděčem DN 500 (OP-SK.CV.001.3) z vodojemu Jirkov přes věžový vodojem Otvice 60 m3 (349,81/347,40 m n.m). Vodovod je proveden jako částečně zokruhovaný v profilech 80 a 100, starší část je provedena z litinových trub, nová část z trub z PVC. V obci je jedna studna – napojeny 2 objekty.
   Na vodovod je napojeno 98% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Z posouzení hlavního vodovodního přivaděče vyplývá, že kapacitně vyhoví pro výhledový stav. Také uliční síť v Otvicích kapacitně vyhovuje. Pouze je potřebná rekonstrukce hlavního přívodu v obci od vodárenské věže a řady na hlavní ulici. Navrhuje se rozšíření uličních řadů v místech nové zástavby potrubím DN 100 – 80 v délce cca 2,3 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Otvice - VDJ.CV 001/10 60 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   499 550 635 750 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizace v obci Otvice je provedena jako splašková (K-CV.042.3-S.C) s odvedením splašků na ČOV Jirkov. Byla vybudována ve třech stavbách.

   1. stavba - gravitačně odvádí splašky ze severozápadní části obce do prostoru severně od železniční trati a nádraží Otvice. V tomto místě byla vybudována ČOV, v současné době slouží jako přečerpávací stanice č.1 splaškových vod pro celou obec.
   2. stavba - odvodňuje severovýchodní a východní část obce. Sběrač, který soustřeďuje odpadní vody z tohoto prostoru je zaústěn do přečerpací stanice č. 2, která přečerpává splašky do kanalizace z 1. stavby.
   3. stavba - odvodňuje celou jižní část obce a stoka je zaústěna v blízkosti ČSOV 2 do kanalizace z 2. stavby.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 96% obyvatel, ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do septiků. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť obce Otvice je připravena k rozšíření o uliční stoky DN 200, 300 v délce cca 2,3 km do míst výstavby RD.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Otvice 2 - silnice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Otvice 3 - polní PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Otvice 1 - oplocení PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa