Otvice - CZ042.3503.4203.0058.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Otvice

  Číslo obce PRVKUK 0058
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0058
  Kód obce 563277
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0058.01 Otvice 11696 116963
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Otvice leží severovýchodně od města Chomutov při západním okraji Severočeské hnědouhelné pánve v nadmořské výšce 320 - 326 m n.m.. Zástavba je soustředěná podél komunikací a podél trati. Obec se nachází v rovinatém terénu, protéká zde Otvický potok náležející do povodí Ohře. Na západním okraji obce se nalézá soustava dvou Otvických rybníků (požární nádrže po 3,5 ha) končících Kamencovým jezerem (16,3 ha). V obci je několik menších provozoven. Obec má též ráz rekreační, nachází se zde několik zahrádkářských kolonií, ale s výstavbou individuelní rekreace se nepočítá. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 520 573 621 596 586 579
   přechodně bydlící 5 5 47 55 43 35
   celkem 525 578 668 651 629 614
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   517 570 657 651 629 614
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Otvice jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-CV.001 Chomutov-Jirkov-Kadaň přiváděcím řadem materiál ocel DN 500. Zdrojem vody je věžový VDJ Otvice – 1 x 60 m3 (349,81 / 347,40 m n.m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Vodovod je proveden jako částečně zokruhovaný v profilech De 110 a 90, starší část je provedena z litinových trub, nová část z trub z PVC. V obci je jedna studna – napojeny 2 objekty.
   Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Otvice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav VDJ Otvice - VDJ.CV 001/10 60 60 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   499 550 635 628 607 591
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizace v obci Otvice je provedena jako jednotná ( 2/3 obce ) a splašková (K-CV.042.3-S.C) - třetina obce. Odpadní vody z celé obce jsou odváděny na ČOV Jirkov. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 300 až DN 2200 v celkové délce cca 11 km. Součástí kanalizační sítě jsou tři čerpací stanice.

    Ze severovýchodní,  východní  a jižní části obce jsou OV gravitačně odváděny do ČSOV1-oplocení, odkud jsou čerpány na ČSOV2-silnice. Ze západní části obce jsou odpadní vody čerpány do gravitační sítě pomocí ČSOV3-polní. Ze severozápadní části obce jsou OV gravitačně odváděny do ČSOV2-silnice, která slouží jako přečerpávací stanice splaškových vod pro celou obec. Z ČSOV2-silnice jsou odpadní vody čerpány do kanalizační sítě Jirkov.

   Odpadní vody z obchodní zóny při severní hranici k.ú. Otvice jsou  odváděny jednotnou a splaškovou kanalizací přímo do kanalizační sítě Jirkova.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 96% obyvatel, ostatní obyvatelé odvádějí odpadní vody do septiků. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 042/2 Otvice 2 - silnice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 042/3 Otvice 3 - polní PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 042/1 Otvice 1 - oplocení PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 504,0 0,0 9 504,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov CJ MMCH/48043/2009 Otvický rybník Dolní
  13. 11. 2009
  Chomutov CJ MMCH/39754/2010 "Obchodní centrum - Otvice V."
  9. 4. 2010
  Chomutov MMCH/126046/2014 "Nová komunikace u města Chomutova"
  21. 11. 2014