Nezabylice - CZ042.3503.4203.0057.02 - stav 2004

 1. Obec

  Nezabylice

  Číslo obce PRVKUK 0057
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0057
  Kód obce 546160
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0057.02 Hořenec 40807 408077
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Nezabylice - Hořenec leží jihovýchodně od Chomutova na konci chomutovské pánve v nadmořské výšce 268 - 275 m n.m. Jedná se o obec do 70 trvale bydlících obyvatel. Zástavba venkovskými domy je rozptýlená. Část obce leží na soutoku Hačky a Chomutovky, které náležejí do povodí Ohře. Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 67 67 68 70 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 67 67 68 70 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   67 67 68 70 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je napojena na skupinový vodovod z vodojemu Údlice 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.). Voda je vedena potrubím DN 250 do redukční šachty a odtud potrubím DN 100 přes Nezabylice do obce Hořenec (OP-SK.CV.001.16). Vodovodní síť v obci je rovněž DN 100.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je třeba z části rekonstruovat (cca 50%). V navržených lokalitách pro výstavbu RD provést prodloužení rozvodné vodovodní sítě PE DN 80 v délce 250 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hořenec byla položena stoka DN 350 podél silnice (K-CV.008.2-S.N). Zaústěna je do biologického septiku (i pro Nezabylice) u potoka Hačky. Kromě této kanalizace jsou podél silnice položeny kratší úseky dešťové kanalizace v prostoru návsi. Do stávající kanalizace jsou napojeny kanalizační přípojky z některých domů podél silnice – 90% obyvatel. Bytové jednotky a prodejna jsou odkanalizovány přes vlastní septiky do Hačky – 8% a do MČOV s odtokem do vodoteče – 2%.
   Stávající kanalizace je funkční, čistící účinek biologického septiku je nízký.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Skutečné parametry:
   Q = 0,041 l/s = 1301 m3/r

   Odtok:
   CHSK = 194 mg/l
   BSK5 = 185 mg/l
   NL = 26 mg/l
   N-NO3 = 28,3 mg/l
   N-NH4 = 7,0 mg/l
   Pcelk = 0,9 mg/l

   Odvoz kalu je na ČOV Údlice. Odpad ze septiku je zaústěn do potoka Hačka.
   Dešťové vody v obci jsou kromě silnice a přilehlých části odváděny příkopy nebo odtékají po povrchu.
   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Návrh kanalizační sítě a ČOV je projekčně zpracován ve studii z roku 1992, kterou zpracoval ing.Kesler - vodoinženýrství Chomutov. ČOV je navržena společná pro obě obce - Nezabylice, Hořenec. Potřebná kapacita ČOV je 436 EO.
   ČOV je navržena mechanicko – biologická s aktivací, typ VHS III – 2x. Umístěna bude u soutoku Hačky a Chomutovky, odtok z ČOV DN 300 v délce 260 m bude zaústěn do Chomutovky.
   Kanalizace bude rozšířena potrubím DN 300 v délce 850 m i pro napojení všech vytypovaných lokalit pro připravovanou výstavbu RD.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Nezabylice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Nezabylice 2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Nezabylice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  374,0 6 384,0 6 758,0

  Mapa