Nezabylice - CZ042.3503.4203.0057.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Nezabylice

  Číslo obce PRVKUK 0057
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0057
  Kód obce 546160
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0057.02 Hořenec 40807 408077
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hořenec leží jihovýchodně od Chomutova na konci chomutovské pánve v nadmořské výšce 268 - 275 m n.m.. Zástavba venkovskými domy je rozptýlená. Severní hranice území je nejprve lemována potokem Hačka a následně potokem Chomutovka, který náleží do povodí Ohře. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 67 67 58 56 54 53
   přechodně bydlící 0 0 23 26 26 26
   celkem 67 67 81 82 80 79
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   67 67 68 82 80 79
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hořenec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-CV.001 Chomutov-Jirkov-Kadaň přes rozvodnou síť obce Nezabylice. Ta je zásobena z VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n.m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Přívodní řad od VDJ Údlice k obci Nezabylice je nejprve DN 300, materiál tvárná litina a následně DN 250, materiál azbestocement. Rozvody po obci Hořenec jsou potrubím PE, De 110. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Hořenec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 81 80 78
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hořenec má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.008.2-S.N) ukončenou  ČOV. Potrubí je z trub PVC DN 250 a DN 300 v celkové délce cca 0,8 km. 

   Na kanalizaci je napojeno 98% obyvatel, 2% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do vodoteče.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Nezabylice. Kapacita je 60 m3/den. ČOV navržena na 400 EO, BSK5  24 kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s odstraňováním dusíku a  s aerobní stabilizací a gravitačním odvodněním kalu. Odvoz kalu je na ČOV Údlice. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Chomutovka. 

   Na ČOV Nezabylice jsou přiváděny odpadní vody z Hořence a Nezabylic.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  


    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 250,0 0,0 2 250,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory