Nezabylice - CZ042.3503.4203.0057.01 - stav 2004

 1. Obec

  Nezabylice

  Číslo obce PRVKUK 0057
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0057
  Kód obce 546160
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0057.01 Nezabylice 17259 172596
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jihovýchodně od Chomutova, v zemědělském zázemí průmyslové aglomerace Chomutov - Jirkov na konci chomutovské pánve v nadmořské výšce 275 - 280 m n.m. Jedná se o obec do 140 trvale bydlících obyvatel s 1 ubytovacím zařízením TOP motel (20 lůžek). Zástavba obce zemědělskými domy je rozptýlená. Nezabylicemi protéká potok Chomutovka a Hačka náležející do povodí Ohře.
   Do budoucna lze předpokládat mírný nárůst.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 132 132 133 135 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 132 132 133 135 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   132 132 133 135 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je napojena ze skupinového vodovodu potrubím DN 250 přes vodojem Údlice 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.) a redukční šachtu potrubím DN 100 (OP-SK.CV.001.15).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod vykazuje časté poruchy – nutná rekonstrukce. V navržených lokalitách pro výstavbu RD provést prodloužení rozvodné vodovodní sítě PE DN 80 v délce 500 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 128 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Nezabylice je položena stoka DN 350 podél silnice (K-CV.008.1-S.N). Zaústěna je do biologického septiku u potoka Hačky v části obce Hořenec. Do stávající kanalizace jsou napojeny kanalizační přípojky z některých domů podél silnice – 70% obyvatel, ostatní obyvatelé odvádějí splaškové vody do septiků s odtokem do vodoteče – 20% a do MČOV s odtokem do vodoteče – 10%.
   Stávající kanalizace je funkční, čistící účinek biologického septiku je nízký. Odvoz kalu na ČOV Údlice.
   Skutečné parametry:
   Q = 0,041 l/s = 1301 m3/r

   Odtok:
   CHSK = 194 mg/l
   BSK5 = 185 mg/l
   NL = 26 mg/l
   N-NO3 = 28,3 mg/l
   N-NH4 = 7,0 mg/l
   Pcelk = 0,9 mg/l

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů struh a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Návrh kanalizační sítě a ČOV je projekčně zpracován ve studii z roku 1992, kterou zpracoval ing. Kesler - vodoinženýrství Chomutov. ČOV je navržena společná pro obě obce - Nezabylice, Hořenec.
   Odkanalizování jednotlivých lokalit pro připravovanou výstavbu RD bude řešeno pomocí domovních či místních ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  748,0 445,0 1 193,0

  Mapa