Nezabylice - CZ042.3503.4203.0057.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Nezabylice

  Číslo obce PRVKUK 0057
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0057
  Kód obce 546160
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0057.01 Nezabylice 17259 172596
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nezabylice leží jihovýchodně od Chomutova, v zemědělském zázemí průmyslové aglomerace Chomutov - Jirkov na konci chomutovské pánve v nadmořské výšce 275 - 280 m n.m.. Zástavba obce zemědělskými domy je rozptýlená. Územím obce protéká potok Chomutovka, který v délce cca 1,5 km lemuje část jižní hranice území. Hydrologicky území obce náleží do povodí Ohře. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 132 132 145 139 133 130
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 132 132 145 139 133 130
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   132 132 133 127 127 127
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nezabylice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu OP-SK-CV.001 Chomutov-Jirkov-Kadaň. Zdrojem vody je VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n.m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Přívodní řad od VDJ Údlice je DN 300, materiál tvárná litina, následně DN 250, materiál azbestocement. Rozvody po obci jsou potrubím různých materiálů - TLT, ocel, PVC a PE, De 110 – 63. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Nezabylice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 125 120 117
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nezabylice má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.008.1-S.N) napojenou na kanalizační síť místní části Hořenec. Potrubí je z trub PVC DN 250 a DN 300 v celkové délce cca 0,95 km. Odpadní vody jsou přes místní část Hořenec odváděny na ČOV Nezabylice, umístěné na k.ú. Hořenec. Popis ČOV Nezabylice je obsažen v kartě Hořenec.

   Na kanalizaci je napojeno 90% obyvatel, 10% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do vodoteče.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací a částečně systémem příkopů struh a propustků do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav IK-CV.008.1 Nezabylice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Nezabylice 2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Nezabylice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 520,0 0,0 9 520,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory