Místo - CZ042.3503.4203.0056.03 - stav 2004

 1. Obec

  Místo

  Číslo obce PRVKUK 0056
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0056
  Kód obce 563242
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0056.03 Vysoká Jedle 09605 96059
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Místo - Vysoká Jedle leží západně od Chomutova v nadmořské výšce 620 - 670 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 24 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky je soustředěná podél hlavní silnice a dále po okrajích rozptýlená. Je to obec převážně rekreační. Obcí protéká zatrubněný potok Lužnička, náležející do povodí Ohře a obec leží v CHOPAV Krušné hory a v Přírodním parku Údolí Prunéřovského potoka. Severně od obce je ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodního zdroje.
   V této obci lze předpokládat mírný nárůst hlavně v oblasti rekreační – výstavba chat, které se postupně budou měnit na trvalé bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 14 15 17 20 - - -
   přechodně bydlící 69 73 81 89 - - -
   celkem 83 88 98 109 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   14 15 17 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována z místního vodovodu (M-CV.018). Ze stávající pramenní jímky s jímacími zářezy je voda gravitací potrubím rPE DN 50 svedena do VDJ Vysoká Jedle 25 m3 – podzemní (666,96/ 664,06 m n.m.) a odtud potrubím PE 100 do obce. Rozvod po obci z PE 100 a PE 50.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Místo.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, ale je ve špatném technickém stavu – malá průchodnost potrubí, nutné posílení zdroje. Do míst nové zástavby by došlo k prodloužení stávajících řadů v délce cca 200 m potrubí PE 80.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 018/1 VDJ Vysoká Jedle - VDJ.CV 018/1 25 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 018/1 ZD Vysoká Jedle - ZD.CV 018/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav vodojem Místo - VDJ.CV 007/1 2x100 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Místo 1a ZD Vysoká Jedle - ZD.CV 007/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   14 15 17 20 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou gravitační splaškovou kanalizaci (K-CV.003-S.C) z potrubí PVC 300 převážně ve společné rýze s vodovodem. Kanalizace je ukončena ČOV typu DČB 16/2.
   Kanalizace v obci Vysoká Jedle je vybudována pouze částečně a je tvořena systémem páteřních stok A, A1, A2.
   Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Místo.
   Limity:
   Množství max. Q = 7 227 m3/rok = 19,8 m3/d

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   -
   45
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   BSK5 = 0,02 t/rok
   NL = 0,22 t/rok
   Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV typu DČB 16/2. Součástí ČOV je mechanické čištění v usazovací nádrži s retenčním prostorem a biologické čištění odpadních vod, které je tvořeno biodisky. Dočištění odpadních vod je prováděno v dosazovací nádrži. Aktivace a dosazovací nádrž je zakryta vrchní stavbou.
   Vypouštění vyčištěných odpadních vod je do říčky Lužničky, na odtoku je vybudován výustní objekt.
   Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství.
   Část obce má dešťovou kanalizaci v délce 108 m. Ostatní dešťové vody odtékají volně po terénu a pomocí příkopů a propustí přímo do místní vodoteče.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Kanalizace je v majetku a provozu obce Místo.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající ČOV je nepravidelně zatěžovaná a tím problémová. Doporučuje se napojení novou kanalizační stokou PVC DN 300 v délce 1,15 km na hlavní sběrač u ČOV Místo a dále navrhovaným sběračem na projektovanou ČOV Blahuňov. Předpokládaná doba realizace po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 003/1/K ČOV VYSOKÁ JEDLE PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 538,0 2 538,0

  Mapa