Místo - CZ042.3503.4203.0056.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Místo

  Číslo obce PRVKUK 0056
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0056
  Kód obce 563242
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0056.03 Vysoká Jedle 09605 96059
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Vysoká Jedle leží západně od Chomutova v nadmořské výšce 620 - 670 m n. m.. Zástavba rodinnými domky je soustředěná podél hlavní silnice a dále po okrajích rozptýlená. Převážná část objektů slouží k rekreaci. Obcí protéká zatrubněný potok Lužnička, náležející do povodí Ohře. Vysoká Jedle leží v CHOPAV Krušné hory a obcí prochází hranice přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka. Severně od obce je ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodního zdroje. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 14 15 14 13 12 12
   přechodně bydlící 69 73 0 0 0 0
   celkem 83 88 14 13 12 12
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   14 15 17 13 12 12
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká Jedle je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu. Ze stávající pramenní jímky s jímacími zářezy je voda gravitačním potrubím PE DN 50 svedena do VDJ Vysoká Jedle 1 x 25 m3 – podzemní (666,96 / 664,06 m n.m.) a odtud potrubím PE DN 100 do obce. Označení řadu od zdroje po VDJ - M-CV.018. Rozvod po obci je potrubím PE DN 100 a DN 50.
   Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Místo.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby. V posledních letech se stává zdroj pro VDJ Vysoká Jedle v letních a v podzimních měsících vlivem sucha nedostatečný. Doporučuje se provést studie, na základě které by se vybralo nejvhodnější řešení pro pokrytí spotřeby vody místními obyvateli.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vysoká Jedle předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 018/1 VDJ Vysoká Jedle - VDJ.CV 018/1 25 25 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 018/1 ZD Vysoká Jedle - ZD.CV 018/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   14 15 17 13 12 12
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká Jedle má vybudovanou gravitační splaškovou kanalizaci (K-CV.003-S.C) z potrubí PVC DN 300 v celkové délce cca 0,85 km ukončenou ČOV. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.
   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Místo.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Vysoká Jedle . Kapacita je 19,8 m 3/den. ČOV navržena na 132 EO, BSK5 7,92 kg/den. Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV typu DČB 16/2. Součástí ČOV je mechanické čištění v usazovací nádrži s retenčním prostorem a biologické čištění odpadních vod, které je tvořeno biodisky. Dočištění odpadních vod je prováděno v dosazovací nádrži. Aktivace a dosazovací nádrž je zakryta vrchní stavbou.
   Vypouštění vyčištěných odpadních vod je do říčky Lužničky, vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství.

   Část obce má dešťovou kanalizaci v délce 108 m. Ostatní dešťové vody odtékají volně po terénu a pomocí příkopů a propustí přímo do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Stávající ČOV je nepravidelně zatěžovaná a tím problémová.

   Dle územního plánu je navrženo odvedení splaškových vod z obce Vysoká Jedle do navrhovaného sběrače z obce Místo do Blahuňova jejich čištění na  navrhované centrální ČOV v  Blahuňově.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 003/1/K ČOV VYSOKÁ JEDLE PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 023,0 0,0 4 023,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/103431/2015 Malá vodní nádrž na p.p.č. 40/2a40/3 k.ů. Blahuňov
  18. 12. 2015
  Chomutov CJ MMCH/100293/2010 Crossový areál Místo - Málkov
  24. 9. 2010
  Chomutov CJ MMCH/41666/2009 Malá vodní nádrž na p.p.č. 40/2a40/3 k.ů. Blahuňov
  27. 10. 2009