Místo - CZ042.3503.4203.0056.02 - stav 2004

 1. Obec

  Místo

  Číslo obce PRVKUK 0056
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0056
  Kód obce 563242
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0056.02 Blahuňov 09601 96016
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Místo - Blahuňov leží západně od Chomutova na svazích Krušných hor v nadmořské výšce 430 - 500 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel s 25 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými venkovskými a rekreačními domky je rozptýlená. Územím protéká potok Lužnička, který náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Předpokládá se mírný rozvoj obce – průběžná výstavba RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 60 64 72 80 - - -
   přechodně bydlící 78 80 85 90 - - -
   celkem 138 144 157 170 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   60 64 72 80 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Zdrojem vody pro Blahuňov jsou dva jímací zářezy svedené do jedné jímky nad VDJ Blahuňov 35 m3 (503,39/501,84 m n.m.). Tento zdroj je doplňován čerpáním vody z vodovodního přivaděče oblastního vodovodu z ÚV Hradiště (OP-M.CV.006) Rozvod po obci je DN 80.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, je potřebná jeho rekonstrukce v délce cca 1000 m. Plánovaná realizace v roce 2008. Zásobování oblasti pitnou vodou je vyřešeno. Prodloužení vodovodního řadu do míst uvažované výstavby dle urbanistické studie potrubím DN 80 v délce cca 800 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Blahuňov - CS.CV 006/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Blahuňov - VDJ.CV 006/1 35 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kralupy 1b ZD Kralupy (Blahuňov) - ZD.CV 007/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kralupy 1a ZD Kralupy (Blahuňov) - ZD.CV 007/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kralupy 2a ZD Kralupy (Blahuňov) - ZD.CV 007/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Blahuňov 2 ZD Blahuňov - ZD.CV 006/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Blahuňov 1 ZD Blahuňov - ZD.CV 006/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 72 80 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Blahuňov není doposud vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s vyvážením na ČOV Údlice – 12 km.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro obec je zpracována PD kanalizace včetně ČOV pro 80 EO. Bude vybudována splašková kanalizace z trub PVC DN 300 v délce 710 m zakončená mechanicko – biologickou ČOV AQUATECH MICRO 12. Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny do Lužničky.
   Dle vypracované úvodní studie se zde uvažuje s výstavbou centrální ČOV pro napojení obce Místo a Vysokou Jedli. Toto napojení si ovšem vyžádá změnu ČOV z 80 EO na 500 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Blahuňov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  199,0 0,0 199,0

  Mapa