Místo - CZ042.3503.4203.0056.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Místo

  Číslo obce PRVKUK 0056
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0056
  Kód obce 563242
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0056.02 Blahuňov 09601 96016
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Blahuňov leží západně od Chomutova na svazích Krušných hor v nadmořské výšce 430 - 500 m n. m.. Zástavba rodinnými venkovskými a rekreačními domky je rozptýlená. Územím od severu na jih protéká levostranný přítok Lužničky a hranice území je z jihu lemována potokem Lužnička. Území obce náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Do intravilánu obce zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje Blahuňov a Kralupy. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 60 64 54 52 50 49
   přechodně bydlící 78 80 23 27 27 27
   celkem 138 144 77 79 77 76
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   60 64 72 79 77 76
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Blahuňov je zásobována pitnou vodou z vodovodního přivaděče DN 800 oblastního vodovodu z ÚV Hradiště přes vysazenou odbočku (OP-M-CV.006). Zdrojem vody pro obec je VDJ Blahuňov 1 x 35 m3 (503,39 / 501,84 m n.m.), do kterého je voda čerpána pomocí čerpací stanici Blahuňov. Jímací zářezy - Blahuňov 1 a Blahuňov 2, svedené do jedné jímky nad VDJ Blahuňov, byly odstaveny. Rozvod po obci je potrubím převážně profilu DN 80. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je bez provozních problémů. Navrženo prodloužení vodovodního řadu do míst uvažované výstavby dle platného územního plánu potrubím DN 80, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Blahuňov - CS.CV 006/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Blahuňov - VDJ.CV 006/1 35 35 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Blahuňov 2 ZD Blahuňov - ZD.CV 006/1 - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Blahuňov 1 ZD Blahuňov - ZD.CV 006/1 - odstaven PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 72 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Blahuňov není doposud vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s vyvážením na ČOV Údlice – 12 km.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   Dle územního plánu je navržena splašková kanalizace pro obec Blahuňov a centrální ČOV v  Blahuňově pro napojení obce Místo a Vysokou Jedli. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh IK-CV.054.1 ČOV Blahuňov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/103431/2015 Malá vodní nádrž na p.p.č. 40/2a40/3 k.ů. Blahuňov
  18. 12. 2015
  Chomutov CJ MMCH/100293/2010 Crossový areál Místo - Málkov
  24. 9. 2010
  Chomutov CJ MMCH/41666/2009 Malá vodní nádrž na p.p.č. 40/2a40/3 k.ů. Blahuňov
  27. 10. 2009