Místo - CZ042.3503.4203.0056.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Místo

  Číslo obce PRVKUK 0056
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0056
  Kód obce 563242
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0056.01 Místo 09603 96032
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místo leží západně od Chomutova na svazích Krušných hor v nadmořské výšce 560 - 590 m n. m.. Zástavba venkovskými rodinnými a rekreačními domky je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená podél komunikací. Územím protéká LBP Prunéřovského potoka a LBP Lužničky, oba potoky náleží do povodí Ohře. Obcí prochází hranice přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka a obec leží v CHOPAV Krušné hory. Západně od obce je soustava čtyř vodních ploch (retenční nádrže cca 0,3 ha). V obci se nachází Výchovný ústav, dětský domov se školou, ZŠ a SŠ. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 306 300 362 348 335 326
   přechodně bydlící 55 60 0 0 0 0
   celkem 361 360 362 348 335 326
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   306 300 290 342 335 326
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Místo je zásobována pitnou vodou z VDJ Místo – 2 x 100 m3 (622,10 / 618,63 m n. m.), kam je přiváděna voda výtlačným potrubím DN 200 (OP-M-CV.007) z ČS Blahuňov. Zdrojem vody pro čerpací stanici je odbočka (OP-M-CV.006) z vodovodního přivaděče oblastního vodovodu z úpravny Hradiště. Jímací zářezy severně od obce, nacházející se na území obce Vysoká Jedle, a tři jímací zářezy Kralupy, svedené do ČS Blahuňov, byly odstaveny. Voda z vodojemu je gravitačně přiváděna potrubím DN 150 do obce. Rozvody po obci jsou potrubím DN 150 a DN 100. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je bez provozních problémů. Navrženo prodloužení vodovodních řadů do míst uvažované výstavby dle platného územního plánu potrubím DN 100, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Místo - VDJ.CV 007/1 200 2x100 m3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Místo 1a ZD Vysoká Jedle - ZD.CV 007/1 - odstaven 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Kralupy 1b ZD Kralupy (Blahuňov) - ZD.CV 007/2 - odstaven 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Kralupy 1a ZD Kralupy (Blahuňov) - ZD.CV 007/2 - odstaven 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Kralupy 2a ZD Kralupy (Blahuňov) - ZD.CV 007/2 - odstaven 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   217 214 290 247 239 326
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Místo je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.001-S.C). Potrubí je z trub PVC a kamenina DN 300 v celkové délce cca 1,6 km.  Kanalizační síť je položena v celé obci s vyjímkou zástavby podél komunikace na Hasištejn a v okolí kostela (likvidace odpadních vod pomocí septiků – 10% obyvatel - zaústěno do jednotné kanalizace). Kanalizace je gravitačně svedena do ČOV , umístěné na jižním okraji areálu bývalého statku.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 71% obyvatel, zbývající 19% obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Údlice – 13 km. Kanalizace je v majetku SVS a.s, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Místo. Kapacita je 68 m3/den. ČOV navržena na 400 EO, BSK5  24 kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu.  Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenné vodoteče, přítoku Lužničky.

   Majitelem ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 


   Diagnostický ústav pro mládež je vybaven samostatnou ČOV.

   V obci je zřízena i jednotná kanalizace (K-CV.002-J.N), a to v prostoru silnice III. tř. mezi návsí a odbočkou na Hasištejn a dále v komunikaci obce ve směru na Hasištejn ( neprovozuje SčVK, a.s.). Potrubí DN 300 je zaústěno do bezejmenné vodoteče, resp. do soustavy tří vodních ploch pod Diagnostickým ústavem. 
   Dešťové vody odtékají částečně jednotnou kanalizací do místní vodoteče a částečně systémem příkopů struh a propustků do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme rozšíření kanalizační sítě v úsecích podél komunikace na Hasištejn a v blízkosti kostela. Bude vybudována nová splašková kanalizace DN 250 délky 510 m, která bude přečerpávána dvěma ČS s výtlačnými řady DN 80 v délce 550 m do stávající kanalizační sítě. Do nově vybudované kanalizace bude možné přepojení Diagnostického ústavu a výhledově připojení nové zástavby dle územního plánu.

   Vzhledem k tomu, že v současné době je kapacita ČOV Místo využita z 80%, realizace výhledového připojení nové zástavby bude vyžadovat posouzení kapacitních možností ČOV.

   Dle územního plánu je navrženo odvedení splaškových vod z obce Místo a jeho místních částí do navrhované centrální ČOV v  Blahuňově. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh IK-CV.001.2 ČS Místo 2 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Návrh IK-CV.001.2 ČS Místo 1 024/14Z/2022
  ČOV Stav COV.CV 001/1/K Místo 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Místo ČOV 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 756,0 5 756,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/103431/2015 Malá vodní nádrž na p.p.č. 40/2a40/3 k.ů. Blahuňov
  18. 12. 2015
  Chomutov CJ MMCH/100293/2010 Crossový areál Místo - Málkov
  24. 9. 2010
  Chomutov CJ MMCH/41666/2009 Malá vodní nádrž na p.p.č. 40/2a40/3 k.ů. Blahuňov
  27. 10. 2009