Málkov - CZ042.3503.4203.0055.04 - stav 2004

 1. Obec

  Málkov

  Číslo obce PRVKUK 0055
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0055
  Kód obce 563200
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0055.04 Zelená 09103 91031
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Málkov - Zelená leží západně od Chomutova v nadmořské výšce 355 - 425 m n.m. Jedná se o obec do 320 trvale bydlících obyvatel. Zástavba rodinnými domky je soustředěná podél hlavní silnice a dále po okrajích rozptýlená. Je to obec zemědělská - ovocné sady, komplex statků. Územím protéká Lideňský potok, který náleží do povodí Ohře. V jižní části obce vede průmyslový přivaděč z Ohře do Bíliny. Na jih od obce se rozkládá velkolom Dolu Nástup Tušimice s těžbou hnědého uhlí. V této obci lze předpokládat mírný nárůst obyvatel – plánovaná výstavba 30 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 319 337 368 400 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 319 337 368 400 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   319 337 368 400 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována pitnou vodou jednak napojením z hlavního přivaděče DN 800 oblastního vodovodu z VD Přísečnice odbočkou DN 150 - HTP - část obce nad silnicí - (OP-M.CV.005.1).
   Část obce pod silnicí je napojena na přivaděč DN 500 Chomutov – Jirkov - Kadaň odbočkou DN 100 do VDJ Málkov 150 m3 (431,25/427,75 m n.m.) - DTP - (OP-M.CV.005.2).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, část vodovodu je nutné rekonstruovat – 30%. Zásobování oblasti pitnou vodou je vyhovující, pouze v místech nové výstavby by došlo k prodloužení stávajících vodovodních řadů potrubím DN 100 v délce 100 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Lideň (Zelená) - CS.CV 005/2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Zelená - CS.CV 005/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   287 304 332 361 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou gravitační splaškovou kanalizaci (K-CV.004-S.C) DN 300. Z části obce jsou odpadní vody čerpány potrubím DN 80. Kanalizace je ukončena vybudovanou balenou ČOV VHS III o kapacitě 345 EO.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 14.6.1993.
   Limity:
   Q = 29 900 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   135
   -
   35
   50
   35
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.

   Projektované parametry:
   Q = 28 900 m3/rok
   EO 345

   Přítok:
   CHSK = 117,7 mg/l
   BSK5 = 66,2 mg/l
   NL = 34,9 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 24 mg/l
   BSK5 = 7,2mg/l
   NL = 11,3 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 104
   Q = 1,089 l/s = 34337 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 647 mg/l
   BSK5 = 322 mg/l
   NL = 318 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 59 mg/l
   BSK5 = 29 mg/l
   NL = 35 mg/l

   Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do průmyslového přivaděče.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Kanalizace v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody odtékají po terénu a systémem příkopů a propustí přímo do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace a ČOV je vyhovující. Kanalizační síť je připravena k prodloužení do míst nové bytové výstavby – potrubí DN 300 – 100 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Zelená PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Zelená PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Zelená ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 209,0 209,0

  Mapa