Málkov - CZ042.3503.4203.0055.04 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Málkov

  Číslo obce PRVKUK 0055
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0055
  Kód obce 563200
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0055.04 Zelená 09103 91031
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zelená leží západně od Chomutova v nadmořské výšce 355 - 425 m n. m.. Zástavba rodinnými domky je rozdělena komunikací E442, nebo-li 13 na dvě části. Tato silnice v těchto místech zároveň tvoří hranicí CHOPAV Krušné hory. Jedná se o obec zemědělskou - ovocné sady, komplex statků. Územím protéká Lideňský potok, který náleží do povodí Ohře. V jižní části obce vede průmyslový přivaděč z Ohře do Bíliny. Na jih od obce se rozkládá velkolom - Důl Nástup Tušimice s těžbou hnědého uhlí. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 319 337 448 430 414 403
   přechodně bydlící 0 0 80 94 94 94
   celkem 319 337 528 524 508 497
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   319 337 368 524 508 497
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zelená je zásobována pitnou vodou, jednak z hlavního přivaděče DN 800 oblastního vodovodu, jehož hlavním zdrojem vody je přehrada Přísečnice, a to přes vysazenou odbočku DN 150 (OP-M-CV.005.1)  - HTP - část obce nad silnicí E442, nebo-li 13.
   Část obce pod silnicí 13 je napojena na přivaděč DN 400 "Chomutov – Jirkov - Kadaň" odbočkou DN 100 (OP-M-CV.005.2), která vede do VDJ Málkov 1 x 150 m3 (431,25 / 427,75 m n.m.) - DTP.
   Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Zelená předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Zelená - CS.CV 005/1 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ Málkov - Zelená VDJ.CV 004/1,005/1 150 150 m3 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   287 304 332 524 508 497
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zelená má vybudovanou gravitační splaškovou kanalizaci (K-CV.004-S.C) z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 300 v celkové délce cca 5,5 km. Z části obce jsou odpadní vody čerpány potrubím d90 a d110. Do kanalizační sítě Zelené jsou přečerpávány odpadní vody z obce Málkov. Kanalizace je ukončena  čistírnou odpadních vod.  
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Zelená. Kapacita je 311,4 m3/den. ČOV navržena na 1600 EO, BSK5 96kg/den. ČOV Zelená je mechanicko biologická s odstraňováním dusíku s aerobní stabilizací a gravitačním odvodněním kalu. Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do průmyslového přivaděče.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.
   Dešťové vody odtékají po terénu a systémem příkopů a propustí přímo do místní vodoteče. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace a ČOV je vyhovující. Kanalizační síť je připravena k prodloužení do míst nové bytové výstavby dle územního plánu. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 004/1/K Zelená 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 004/1 Zelená 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Zelená ČOV 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 792,0 0,0 7 792,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/80833/2012 hráz na vodním toku
  23. 7. 2012
  Chomutov Null Tříselný rybník - Ahníkov
  10. 11. 2009
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/11082/2014 vzdouvání povrchových vod
  29. 1. 2014
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012