Málkov - CZ042.3503.4203.0055.03 - stav 2004

 1. Obec

  Málkov

  Číslo obce PRVKUK 0055
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0055
  Kód obce 563200
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0055.03 Vysoká 09604 96041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Málkov - Vysoká leží na západ od Chomutova v nadmořských výškách 666 - 700 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 39 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky a rekreačními chalupami je rozptýlená. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Tento územní celek bude i nadále sloužit pro individuální rekreaci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 8 10 15 20 - - -
   přechodně bydlící 122 123 126 130 - - -
   celkem 130 133 141 150 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   8 10 15 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká je zásobována z místního vodovodu (M-CV.019) s vlastním zdrojem vody situovaným severně od obce. Voda ze štoly je svedena gravitačně do vodojemu Vysoká 30 m3 (710,50/709,00 m n.m.). Rozvody v obci jsou DN 100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Koncepce zásobování pitnou vodou je vyřešena. Stav zařízení, zdroj vody jsou vyhovující, vodovodní řady vyžadují rekonstrukci (cca 450 m). Další rozšiřování se nepředpokládá.
   Zásobování všech rekreačních objektů není možné z důvodů výškových poměrů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav vodojem Vysoká - VDJ.CV 019/1 30 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vysoká u Chomutova ZD Vysoká - ZD.CV 019/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Vysoká nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – žumpy s odvozem na ČOV Údlice 12 km - 100% obyvatel.
   Dešťové vody odtékají systémem rigolů a příkopů a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Vysoká se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. V budoucnu obec uvažuje řešit likvidaci splaškových vod pomocí MČOV.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Vysoká u Chomutova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vysoká u Chomutova ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 643,0 643,0

  Mapa