Málkov - CZ042.3503.4203.0055.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Málkov

  Číslo obce PRVKUK 0055
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0055
  Kód obce 563200
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0055.03 Vysoká 09604 96041
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vysoká leží na západ od Chomutova v nadmořské výšce 666 - 700 m n. m.. Zástavba rodinnými domky a rekreačními chalupami je rozptýlená. V obci v blízkosti zdejší studánky se nachází požární nádrž. Na zájmovém území pramení Lideňský potok náležící do povodí Ohře. Území obce leží v CHOPAV Krušné hory. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Tento územní celek bude i nadále sloužit pro individuální rekreaci. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 8 10 89 85 82 80
   přechodně bydlící 122 123 0 0 0 0
   celkem 130 133 89 85 82 80
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   8 10 15 70 70 70
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu, který má vlastní zdroj vody situovaný severně od obce. Voda ze štoly je svedena gravitačně do vodojemu Vysoká 1 x 30 m3 (710,50 / 709,00 m n.m.). Označení řadu od zdroje po VDJ Vysoká - M-CV.019. Rozvody v obci jsou DN 100. Na vodovod je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Koncepce zásobování pitnou vodou je vyřešena. Stav zařízení, zdroj vody jsou vyhovující. Další rozšiřování se nepředpokládá.
   Zásobování všech rekreačních objektů není možné z důvodů výškových poměrů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav vodojem Vysoká - VDJ.CV 019/1 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vysoká u Chomutova ZD Vysoká - ZD.CV 019/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 85 82 80
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoká má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV. Potrubí je z trub PVC DN 250 v celkové délce 0,95 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Vysoká u Chomutova. Kapacita je 27,7 m3/den. ČOV navržena na 200 EO, BSK5 12,3kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s odstraňováním dusíku s aerobní stabilizací kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Lideňského potoka.  

   Majitelem ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Dešťové vody odtékají systémem rigolů a příkopů a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. Stávající kanalizační síť a ČOV jsou dostatečné.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Vysoká u Chomutova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vysoká u Chomutova ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/80833/2012 hráz na vodním toku
  23. 7. 2012
  Chomutov Null Tříselný rybník - Ahníkov
  10. 11. 2009
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/11082/2014 vzdouvání povrchových vod
  29. 1. 2014
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012