Málkov - CZ042.3503.4203.0055.02 - stav 2004

 1. Obec

  Málkov

  Číslo obce PRVKUK 0055
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0055
  Kód obce 563200
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0055.02 Lideň 09602 96024
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Málkov - Lideň leží západně od Chomutova na svazích Krušných hor v nadmořských výškách 660 - 670 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 13 rekreačními objekty. Zástavba převážně rekreačních domů je rozptýlená. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 4 4 4 4 - - -
   přechodně bydlící 45 45 45 45 - - -
   celkem 49 49 49 49 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 1 3 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Lideň nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro obec je vypracována PD na vybudování vodovodu, který bude napojen na vodovodní síť Zelená. V rámci akce bude realizována čerpací šachta, výtlačný řad ocel DN 80 v délce 1950 m, řad z PE DN 80 délky 500 m a rozvodné řady po obci PE 50 délky 132 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Lideň nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – žumpy s odvozem na ČOV Údlice 11 km - 100% obyvatel.
   Dešťové vody odtékají systémem rigolů a příkopů a jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Lideň se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. V budoucnu obec uvažuje řešit likvidaci splaškových vod pomocí MČOV.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa