Málkov - CZ042.3503.4203.0055.01 - stav 2004

 1. Obec

  Málkov

  Číslo obce PRVKUK 0055
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0055
  Kód obce 563200
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0055.01 Málkov 09101 91014
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží západně od Chomutova na svazích Krušných hor v nadmořských výškách 390 - 410 m n.m. Jedná se o obec do 170 trvale bydlících obyvatel s 1 penzionem (20 lůžek). Zástavba rodinných a nízkopodlažních domů je rozptýlená a je dělena komunikací E 13. Na území obce se nacházejí komplexy zemědělské výroby, ovocné sady a objekty báňského průmyslu. Územím protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře a jižní částí obce prochází průmyslový přivaděč z Ohře do Bíliny. Na jih od obce se rozkládá velkolom Dolu Nástup Tušimice s těžbou hnědého uhlí. Severní část obce spadá do CHOPAV Krušné hory. Předpokládá se mírný rozvoj obce – výstavba 20 obecních RD a individuální výstavba cca 20 RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 166 165 165 165 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 166 165 165 165 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   166 165 165 165 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována pitnou vodou jednak z hlavního přivaděče DN 800 oblastního vodovodu z VD Přísečnice odbočkou DN 125 do VDJ Málkov 150 m3 (431,25/427,75 m n.m.) - HTP - část obce nad silnicí (OP-M.CV.004.1).
   Část obce pod silnicí je napojena na přivaděč DN 500 Chomutov – Jirkov - Kadaň - DTP – (OP-M.CV.004.2)
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez velkých provozních problémů.
   V místech předpokládané výstavby dle urbanistické studie by došlo k prodloužení stávajících řadů potrubím DN 100 v délce cca 300 m. Realizace po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Málkov - Zelená VDJ.CV 004/1,005/1 150 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   161 161 165 165 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Málkov má nově vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.005-S.C) z PVC DN 250, 300. Odpadní vody z jedné větve kanalizační sítě jsou na ČOV čerpány. Výtlak splašků z potrubí PVC DN 80 a OC 80. Kanalizace je ukončena novou čistírnou odpadních vod.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Limity: Q = 18 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   50
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.

   Splaškové vody z jedné větve kanalizační sítě jsou na ČOV čerpány. Kanalizace je ukončena novou čistírnou odpadních vod CNP 70 – plastová pro 540 EO.
   Projektované parametry:
   Q = 1,6 l/s = 49 129 m3/rok
   EO 540

   Přítok:
   BSK5 = 380 mg/l
   NL = 348 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 30 mg/l
   NL = 30 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 136
   Q = 0,337 l/s = 10 629m3/r

   Přítok:
   CHSK = 455 mg/l
   BSK5 = 280 mg/l
   NL = 22 mg/l
   N-NH4 = 51 mg/l
   Pcelk = 9,2 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 56 mg/l
   BSK5 = 14,9 mg/l
   NL = 18,8 mg/l
   N-NH4 = 21 mg/l
   Pcelk = 2,8 mg/l

   Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Hutná.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 97% obyvatel. 3% obyvatel odvádí splaškové vody do MČOV se vsakováním.
   Kanalizace i ČOV je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody odtékají po terénu a systémem příkopů a propustí přímo do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je nová z roku 1998. Na ČOV Málkov je nutná dostavba dosazovací nádrže a zkapacitnění kalojemu. Prodloužení stávající kanalizační sítě do míst nové zástavby potrubím DN 300 v délce 720 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Málkov PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Málkov - horní PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  528,0 0,0 528,0

  Mapa