Málkov - CZ042.3503.4203.0055.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Málkov

  Číslo obce PRVKUK 0055
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0055
  Kód obce 563200
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0055.01 Málkov 09101 91014
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Málkov leží západně od Chomutova na svazích Krušných hor v nadmořské výšce 390 - 410 m n. m.. Zástavba rodinných a nízkopodlažních domů je rozptýlená a je rozdělena komunikací E442, nebo-li 13. Na území obce se nacházejí komplexy zemědělské výroby, ovocné sady a objekty báňského průmyslu. Územím protéká potok Hutná, který náleží do povodí Ohře. Jižní částí obce prochází průmyslový přivaděč z Ohře do Bíliny. Na jih od obce se rozkládá velkolom - Důl Nástup Tušimice s těžbou hnědého uhlí. Severní část obce spadá do CHOPAV Krušné hory. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 166 165 229 220 211 206
   přechodně bydlící 0 0 39 45 45 45
   celkem 166 165 268 265 256 251
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   166 165 165 265 256 251
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Málkov je zásobována pitnou vodou, jednak z hlavního přivaděče DN 800 oblastního vodovodu, jehož hlavním zdrojem vody je přehrada Přísečnice, a to přes vysazenou odbočku DN 125 (OP-M-CV.004.1), která je vedena do VDJ Málkov 1 x 150 m3 (431,25 / 427,75 m n.m.) - HTP - zásobující část obce ležící nad průmyslovým přivaděčem z Ohře do Bíliny. Část obce pod průmyslovým přivaděčem z Ohře do Bíliny je napojena odbočkou OP-M-CV.004.2 na přivaděč DN 500 "Chomutov – Jirkov - Kadaň" - DTP.
   Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Málkov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   161 161 165 259 250 245
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Málkov má  vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.005-S.C) z PVC DN 200, 250, 300 v celkové délce cca 1,8 km.  Odpadní vody z území na pravém břehu přivaděče Ohře - Bílina jsou přečerpávány ČS Málkov do kanalizační sítě na levém břehu. Kanalizace je ukončena čerpací stanicí ČS Málkov-horní, ze které jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem PE d110 v délce 0,9 km do kanalizační sítě obce Zelená a následně čištěny na ČOV Zelená.
   Vlastníkem kanalizace je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Na kanalizaci je napojeno 97% obyvatel. 3% obyvatel odvádí splaškové vody do MČOV se vsakováním.
   Dešťové vody odtékají po terénu a systémem příkopů a propustí přímo do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravena k prodloužení do míst nové bytové výstavby dle územního plánu. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 005/1 Málkov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Málkov - horní PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 934,0 0,0 7 934,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/80833/2012 hráz na vodním toku
  23. 7. 2012
  Chomutov Null Tříselný rybník - Ahníkov
  10. 11. 2009
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/11082/2014 vzdouvání povrchových vod
  29. 1. 2014
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012
  Chomutov MMCH/80833/2012 Lideňský potok přehrážka Zelená
  23. 7. 2012