Měrunice - CZ042.3509.4201.0006.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Měrunice

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0006
  Kód obce 567698
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0006.01 Měrunice 09322 93220
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Měrunice leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 390 - 420 m n. m. Obcí protéká Lužický potok, který náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou minimální pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 258 258 283 242 254 263
   přechodně bydlící 15 15 39 45 42 40
   celkem 273 273 322 287 296 303
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   210 218 230 247 259 268
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Měrunice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.10. Zdrojem vody je VDJ Měrunice – 2 x 100 m3 (467,67 / 470,97 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a Červený Újezd přes přerušovací komoru. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Měrunice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 001/6 VDJ.TP 001/6 Měrunice 200 1x200 m3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Měrunice ZD.TP 001/40 Měrunice 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   18 18 18 163 172 210
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Měrunice  má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.033-J.C) ukončenou ČOV. Potrubí je z PE a PVC trub DN 300 v celkové délce cca 2,2 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 67% obyvatel, 12% odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod a 20% do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Bílina. 1% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do vodoteče.

   Dešťové vody systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Měrunice. Kapacita je 36 m3/den. ČOV navržena na 300 EO. Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Lužického potoka.  

   Majitelem ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky a jímky. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Měrunice 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Měrunice ČOV 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 382,0 108,0 8 490,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory