Měrunice - CZ042.3509.4201.0006.01 - stav 2004

 1. Obec

  Měrunice

  Číslo obce PRVKUK 0006
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0006
  Kód obce 567698
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0006.01 Měrunice 09322 93220
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Měrunice leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 390 - 420 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 5 rekreačních objektů. Obcí protéká Lužický potok, který náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou minimální pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 258 258 258 258 - - -
   přechodně bydlící 15 15 15 15 - - -
   celkem 273 273 273 273 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   210 218 230 245 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Měrunice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.10. Zdrojem vody je VDJ Měrunice – 2 x 100 m3 (467,67 / 470,97 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a Červený Újezd přes přerušovací komoru. Na vodovod je napojeno 81 % obyvatel, zbylých 19 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Kvalita vody v těchto studních neodpovídá vyhl. 376/2000 sb. a jejich vydatnost v suchých obdobích také není dostatečná. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 001/6 VDJ.TP 001/6 Měrunice 1x200m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   18 18 18 255 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Měrunice je splašková kanalizace (TP-041-S.C) pro cca 6 okálů zakončená čistírnou odpadních vod, na kterou je napojeno 7 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní voda od 36 % trvale bydlících obyvatel je čištěna v septicích s odtokem do povrchových vod, 56 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina a 1 % má domovní mikročistírnu s odtokem do vodoteče.
   V letech 1994 – 1995 byla realizována část kanalizace podle projektu z roku 1992, která není funkční.
   Kanalizace a ČOV jsou v majetku obce, která je zároveň provozuje.
   ČOV je biologická čistírna s biodisky určená k aerobnímu čištění splaškových vod – pro 30 EO. Skládá se z usazovacího prostoru, biologického reaktoru, dosazovacího prostoru a odtokového žlabu. Potrubí vyčištěné vody z ČOV je zaústěno do levostranného přítoku Lužického potoka. ČOV je v provozu od r. 1995.

   Rozhodnutí k vypouštění odpadních vod z ČOV do recipientu vydal dne 6.9.1995 OÚ Teplice, referát životního prostředí pod č.j. ŽP-2668/231/G-11/I-16/J-03/95/S s platností do 31.12.2001, na tyto parametry:
   Množství vypouštěných odpadních vod Q = 2 l/s = 200 m3/měsíc
   Jakost:.


   mg/l
   BSK5
   50,0
   NL
   50,0

   O nové povolení bylo zažádáno.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme v průběhu let 2008 - 2010 vybudovat splaškovou kanalizaci s výstavbou MB ČOV podle dokumentace z roku 1992 (k realizaci navrženo 2110 m stok DN 250 a DN 300, kapacita ČOV 350 EO, Qprům = 43,25 m3/den).

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Měrunice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Měrunice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa