Křimov - CZ042.3503.4203.0054.09 - stav 2004

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.09 Suchdol 07624 76244
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křimov - Suchdol leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce 660 - 680 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel s 50 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená, převážně rekreační chaty. Území náleží do povodí Ohře, do CHOPAV Krušné hory a Přírodního parku Bezručovo údolí. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna lze předpokládat spíše rekreační sídlo s převahou přechodného bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 6 5 4 3 - - -
   přechodně bydlící 150 150 150 150 - - -
   celkem 156 155 154 153 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování vodou je z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Suchdole se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou horského charakteru a nízký počet stálých obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Rekonstrukce ÚV Třetí mlýn - UV.CV 001/1 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav ÚV Třetí mlýn - UV.CV 001/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Třetí mlýn ÚV prací - VDJ.CV 001/1 440 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD vodní nádrž Křimov - ZD.CV 001/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Třetí mlýn u ÚV - VDJ.CV 001/2 520 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Suchdole není vybudovaná soustavná kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek - 100% obyvatel s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   I nadále se uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s nízkým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa