Křimov - CZ042.3503.4203.0054.08 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.08 Strážky 07623 76236
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Strážky leží severozápadně od Chomutova v blízkosti silnice I/7 Chomutov - Křimov v nadmořské výšce 660 - 670 m n.m.. Zástavba z obytných domů je rozptýlená. V obci se nachází požární nádrž. Území obce náleží do povodí Ohře, zčásti zasahuje do přírodního parku Bezručovo údolí a zcela leží v CHOPAV Krušné hory. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 16 16 15 38 48 56
   přechodně bydlící 0 0 34 40 37 35
   celkem 16 16 49 78 85 91
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Strážky nemají vybudovanou vodovodní síť. Zásobování vodou je z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve Strážkách se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není soustavná kanalizace, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách - 50% obyvatel  a 50% v septicích s odtokem do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Strážkách se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s nízkým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/11294/2014 vzdouvání povrchových vod
  30. 1. 2014
  Chomutov MMCH/15625/2014 "Štěrková přehrářka na Menhartickém potoce v ř. km 0,855"
  11. 2. 2014