Křimov - CZ042.3503.4203.0054.05 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.05 Menhartice 07625 76252
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Území obce Menhartice leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce 600 - 840 m n.m.. Jedná se o zaniklou obec. Hranice území je ze severu a z východu lemována tokem Chomutovka. Zájmové území náleží do povodí Ohře a nachází se - v CHOPAV Krušné hory, v přírodním parku Bezručovo údolí a v ochranném pásmu vodního zdroje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 0 0 0 0 0 0
   přechodně bydlící 0 0 2 2 2 2
   celkem 0 0 2 2 2 2
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Zaniklá obec - bez vodovodu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zaniklá obec - bez vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Bez obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Bez kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Bez kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/11294/2014 vzdouvání povrchových vod
  30. 1. 2014
  Chomutov MMCH/15625/2014 "Štěrková přehrářka na Menhartickém potoce v ř. km 0,855"
  11. 2. 2014