Křimov - CZ042.3503.4203.0054.04 - stav 2009

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.04 Krásná Lípa 07621 76210
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křimov – Krásná Lípa leží západně od Chomutova v nadmořské výšce 580 – 605 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Zástavba venkovskými rodinnými domky je rozptýlená. Území náleží do povodí Ohře, zasahuje do CHOPAV Krušné hory. Do budoucna, po vybudování mezinárodní komunikace mimo okolí Krásné Lípy, lze předpokládat mírný nárůst stálých obyvatel i možnost rekreace, vzhledem k blízkosti Chomutova.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 41 39 37 35 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 41 39 37 35 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování vodou je z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době se zpracovává Územní plán obce Křimov, kde bude řešeno zásobování obyvatel pitnou vodou z místního zdroje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Krásná Lípa nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek - 50% obyvatel s odvozem na pole a 25% odvádí splaškové vody do septiků se vsakováním a 25% odvádí splaškové vody do septiků s odtokem do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Krásné Lípě se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s nízkým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   V obci Krásná Lípa je navržena gravitační kanalizace DN 250 v celkové délce 960 m, která je zakončena novou mechanicko-biologickou ČOV pro 200 EO se zaústěním do bezejmenného levostranného přítoku Hačky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Krásná Lípa PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 260,0 1 260,0

  Mapa