Křimov - CZ042.3503.4203.0054.04 - stav 2022

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.04 Krásná Lípa 07621 76210
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krásná Lípa leží západně od Chomutova v nadmořské výšce 580 – 605 m n.m.. Zástavba venkovskými rodinnými domky je rozptýlená. Severovýchodní hranice území je lemována tokem Chomutovka. Obcí prochází hranice přírodního parku Bezručovo údolí. Na části území cca 1,3 ha se nachází chráněné území, které je vyhlášeno jako přírodní památka Krásná Lípa. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se v CHOPAV Krušné hory. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 41 39 58 72 69 68
   přechodně bydlící 0 0 10 10 15 20
   celkem 41 39 68 82 84 88
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Krásná Lípa nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování vodou je z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Krásné Lípě se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Krásná Lípa nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek - 50% obyvatel,  25% odvádí splaškové vody do septiků se vsakováním a 25% odvádí splaškové vody do septiků s odtokem do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Krásné Lípě se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s nízkým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   Dle územního plánu je v obci navržena gravitační kanalizace DN 250 v celkové délce 960 m, která je zakončena novou mechanicko-biologickou ČOV pro 200 EO se zaústěním do bezejmenného levostranného přítoku Hačky. Do kanalizační sítě Krásné Lípy budou přivedeny odpadní vody z místní části Domina. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Krásná Lípa PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/11294/2014 vzdouvání povrchových vod
  30. 1. 2014
  Chomutov MMCH/15625/2014 "Štěrková přehrářka na Menhartickém potoce v ř. km 0,855"
  11. 2. 2014