Křimov - CZ042.3503.4203.0054.03 - stav 2009

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.03 Domina 07620 76201
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křimov - Domina leží severozápadně od Chomutova na silnici I/7 Chomutov - Křimov v nadmořské výšce 630 - 666 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná podél silnice, po okraji rozptýlená. Území náleží do povodí Ohře a do CHOPAV Krušné hory. Do budoucna, po vybudování mezinárodní komunikace mimo okolí Dominy, lze předpokládat spíše rekreační sídlo s převahou přechodného bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 32 31 31 31 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 32 31 31 31 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování vodou je z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době se zpracovává Územní plán obce Křimov, kde bude řešeno zásobování obyvatel pitnou vodou z místního zdroje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Domina nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek – 40% obyvatel s odvozem na pole a 60% odvádí splaškové vody do septiků se vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Domině se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s nízkým počtem stálých obyvatel. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   V obci Domina je navržena gravitační kanalizace DN 250 v celkové délce 1 233 m, která přímo navazuje na kanalizaci v Krásné Lípě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 503,0 1 503,0

  Mapa