Křimov - CZ042.3503.4203.0054.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.03 Domina 07620 76201
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Domina leží severozápadně od Chomutova v blízkosti silnice I/7 Chomutov - Křimov v nadmořské výšce 630 - 666 m n.m. Zástavba je soustředěná podél silnice, po okraji rozptýlená. Obcí prochází hranice přírodního parku Bezručovo údolí. Hranice území je ze severu lemována tokem Chomutovka a územím protéká potok Hačka. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se v CHOPAV Krušné hory. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 32 31 51 39 43 47
   přechodně bydlící 0 0 26 30 30 30
   celkem 32 31 77 69 73 77
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Domina nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování vodou je z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Domině se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Domina nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek – 40% obyvatel a 60% odvádí splaškové vody do septiků se vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Domině se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s nízkým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   Dle územního plánu je v obci navržena gravitační kanalizace DN 250 v celkové délce 1233 m, napojená na kanalizační síť Krásné Lípy. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/11294/2014 vzdouvání povrchových vod
  30. 1. 2014
  Chomutov MMCH/15625/2014 "Štěrková přehrářka na Menhartickém potoce v ř. km 0,855"
  11. 2. 2014