Křimov - CZ042.3503.4203.0054.02 - stav 2004

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.02 Celná 40799 407992
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Křimov - Celná leží severozápadně od Chomutova. v nadmořské výšce 736 - 744 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 40 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (18 lůžek). Zástavba venkovskými rodinnými domky je soustředěná podél komunikace. Obec náleží do povodí Ohře (Prunéřovský potok) a zasahuje do CHOPAV Krušné hory a do Přírodního parku Údolí Prunéřovského potoka. K obci náleží i rybník o rozloze 0,04 ha. Do budoucna lze předpokládat pouze rekreační osadu s mírným rozvojem.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 8 8 9 10 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 68 68 69 70 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou vodovodní síť. Zásobování pouze vlastními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do budoucna se s novým vodovodním řadem nepočítá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Celná - CS.CV 001/32 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/4 ZD posílení VN Křimov (Celná) - ZD.CV 001/4 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Celná - CS.CV 001/32 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Celná nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek - 100% obyvatel s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Celné se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o rozptýlenou zástavbu s malým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 367,0 367,0

  Mapa