Křimov - CZ042.3503.4203.0054.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.02 Celná 40799 407992
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Celná leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce 736 - 744 m n.m.. Zástavba venkovskými rodinnými domky je soustředěná podél komunikace. Západní hranice území je lemována nejprve cca 700 m potokem Šebestiánka a následně Prunéřovským potokem, na kterém je umístěna vodní nádrž. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se v CHOPAV Krušné hory. Převážná část území leží v přírodním parku Údolí Prunéřovského potoka. Jedná se spíše o rekreační osadu, obec nepočítá s výrazným rozvojem do budoucna. Nepředpokládá se ani zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 8 8 10 15 14 14
   přechodně bydlící 60 60 51 60 65 70
   celkem 68 68 61 75 79 84
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Celná nemá vybudovanou vodovodní síť. Obyvatelé jsou zásobeni pouze vlastními studnami. Zájmovým územím vede vodovodní řad, který slouží k převedení vody z vodní nádrže, umístěné na Prunéřovském potoku, pomocí čerpací stanice Celná do Křímovkého potoka. Tímto propojením dochází k posílení zdroje vody pro vodní nádrž Křímov dle potřeby. Čerpací stanice má instalovaný výkon 205 l/s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Celné se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Celná - CS.CV 001/32 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 001/4 ZD posílení VN Křimov (Celná) - ZD.CV 001/4 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Celná nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek - 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Celné se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o rozptýlenou zástavbu s malým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/11294/2014 vzdouvání povrchových vod
  30. 1. 2014
  Chomutov MMCH/15625/2014 "Štěrková přehrářka na Menhartickém potoce v ř. km 0,855"
  11. 2. 2014