Křimov - CZ042.3503.4203.0054.01 - stav 2004

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.01 Křimov 07622 76228
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce 717 - 733 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 3 ubytovacími zařízeními (20 lůžek). Zástavba soliterních rodinných domů je soustředěná. Obcí prochází rozvodnice mezi povodím Hutné a Křimovského potoka. Převážná část Křimova náleží do povodí Ohře - Křimovský potok, na kterém je zhruba 1,5 km pod obcí přehrada, sloužící jako zdroj pitné vody. Ochranné pásmo CHOPAV Krušné hory, povodí vodárenského toku – Křimovský potok. Celá zástavba obce leží ve III. ochranném pásmu vodního zdroje. Hranice II. ochranného pásma sleduje trať ČD na severním okraji Křimova, v jeho pásmu se nalézá nádraží Křimov a současná trasa komunikace I/7.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 49 51 54 58 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 49 51 54 58 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   49 51 54 58 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Křimov je zásobena ze skupinového vodovodu (SK-CV.014.1) přes vodojem Nová Ves 2 x 150 m3 (766,70/780,00 m n.m.) přiváděcím řadem PVC 200 (dolní tlakové pásmo VDJ Nová Ves). Zdrojem vody je jímací studna B1 – 0,6 l/s a jímací studna B2 se třemi zářezy - vydatnost 2,5 l/s.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající rozvody tohoto pásma zůstanou zachovány beze změny. Kvalita zdroje je vyhovující, ale kapacita je v dnešní době nedostatečná. V současné době se zpracovává Územní plán obce Křimov, kde bude zásobování pitnou vodou řešeno.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   27 27 54 58 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla vybudována v letech 1991 - 1995 splašková kanalizace (K-CV.012-S.C) DN 300, včetně přípojek. Kanalizace je zaústěna na ČOV typu BC - 100. Na kanalizaci je napojeno 51% obyvatel, 29% obyvatel odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod, 15 % do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice – 11,5 km a 5% obyvatel likviduje splaškové vody v MČOV. Kanalizace je v majetku a provozu obce Křimov, majitelem ČOV je obec Křimov a provozovatelem je Environment Commerce s.r.o.

   Rozhodnutí RŽP Chomutov, čj. RŽP-III-6389/98/175 ze dne 13.11.1998
   Limity rozhodnutí:
   Q max= 1,0 l/s, 460 m3/měsíc, 5500 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   35
   -
   16
   -
   25
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   (Nové rozhodnutí vydáno v r. 2003 – limity shodné)

   Čistírna ENVIROTECH 250 je řešena jako třístupňová mechanicko - biologická s terciárním dočištěním na pevném nosiči, s aerobní stabilizací kalu.
   Jedná se o biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným procesem čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou) rozdělené do 4 sekcí. Terciární čistící systém je umístěn po obvodu betonového pláště v plastovém vodotěsném vaku. Je prováděno na pevném nosiči, který je vybaven vrchním rozvodným a spodním sběrným drenážním systémem. Ze sběrné šachty je přečištěná odpadní voda odváděna do potoka.
   Stabilizovaný kal je odvážen na ČOV Údlice k dalšímu zpracování.

   Projektované parametry na přítoku:
   Počet EO: 250
   Q24 = 38 m3/d = 0,4 l/s
   CHSK = 30 kg/d
   BSK5 = 15 kg/d
   NL = 14 kg/d

   Skutečnost v roce 2003 na přítoku:
   Počet EO do 100
   Q24 = není průtokoměr odhadem cca 6-8 m3/d
   BSK5 = 51,9 mg/l
   NL = 730 mg/l

   Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Jelikož není využita kapacita stávající ČOV bude realizován kanalizační přivaděč DN 300, dl. cca 700 m z jižní části obce. Toto řešení není v souladu s ÚP, kde je navrhována další ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 012/1/K ČOV KŘIMOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa