Křimov - CZ042.3503.4203.0054.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Křimov

  Číslo obce PRVKUK 0054
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0054
  Kód obce 563161
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0054.01 Křimov 07622 76228
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Křimov leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce 717 - 733 m n.m.. Zástavba soliterních rodinných domů je soustředěná. Obcí prochází rozvodnice mezi povodím potoka Hutná a Křímovského potoka. Převážná část Křimova náleží do povodí Ohře - Křímovský potok, na kterém je zhruba 1,5 km pod obcí přehrada, sloužící jako zdroj pitné vody. Křimov se nachází v CHOPAV Krušné hory a v povodí vodárenského toku – Křímovský potok.  Hranice II.ochranného pásma VN Křimov sleduje trať ČD na severním okraji Křimova, v jeho pásmu se nalézá nádraží Křimov a současná trasa komunikace I/7. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Jedná se o horskou oblast s malým počtem pracovních příležitostí.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 49 51 227 144 158 169
   přechodně bydlící 0 0 51 59 53 50
   celkem 49 51 278 203 211 219
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   49 51 54 153 167 178
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Křimov je zásobovaná pitnou vodou z rozvodné sítě obce Nová Ves, konkrétně z jejího dolního tlakového pásma. Jedná se o místní vodovod obce Nová Ves a zdrojem vody je VDJ Nová Ves u Chomutova 2 x 150 m3 (780,00 / 766,70 m n.m.), který je dotován z místních zdrojů. Součástí VDJ je i úpravna vody. Označení řadu od zdroje po VDJ - M-CV.014. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   27 27 54 73 81 161
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Křimov je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.012-S.C) v profilech DN 300. Kanalizace je zaústěna na ČOV typu BC - 100. Na kanalizaci je napojeno 51% obyvatel, 29% obyvatel odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod, 15 % do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice – 11,5 km a 5% obyvatel likviduje splaškové vody v MČOV. Kanalizace a ČOV je v majetku a provozu obce Křimov.

   Čistírna ENVIROTECH 250 je řešena jako třístupňová mechanicko - biologická s terciárním dočištěním na pevném nosiči, s aerobní stabilizací kalu. Kapacita je 38 m3/den. ČOV navržena na 250 EO, BSK5 = 15 kg/d.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenné vodoteče, přítoku Křimovského potoka.  
   Stabilizovaný kal je odvážen na ČOV Údlice k dalšímu zpracování. 

   Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme rozšíření kanalizační sítě DN 300 v dl. 0,3 km pro odkanalizování jižní části obce. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky a jímky. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 012/1/K ČOV KŘIMOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 194,0 2 194,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/11294/2014 vzdouvání povrchových vod
  30. 1. 2014
  Chomutov MMCH/15625/2014 "Štěrková přehrářka na Menhartickém potoce v ř. km 0,855"
  11. 2. 2014