Kalek - CZ042.3503.4203.0053.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kalek

  Číslo obce PRVKUK 0053
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0053
  Kód obce 563111
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0053.03 Načetín 06212 62120
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Načetín leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce 738 - 748 m n.m. při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Jedná se o horskou obec. Řadová zástavba rodinnými domy a rekreačními objekty je rozvolněná podél komunikací. Obcí protéká Načetínský potok, na kterém je soustava rybníků (Červený a Načetínský). Území obce náleží do povodí řeky Zschopau a nachází se v CHOPAV Krušné hory. Část zájmového území zasahuje do přírodního parku Bezručovo údolí, dále do národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a též do rozsáhlé přírodní rezervace Prameniště Chomutovky. V katastrálním území obce se nachází I. a II. ochranné pásmo vodního zdroje Načetín a II. ochranné pásmo vodní nádrže Kamenička. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 37 37 23 22 21 21
   přechodně bydlící 102 102 20 23 23 23
   celkem 139 139 43 45 44 44
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   37 37 39 45 44 44
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Načetín je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu sousední obce Jindřichova Ves. Zdrojem pitné vody pro obě obce je 1 studna (2 l/s). Voda ze zdroje je vedena přes úpravnu vody (ÚV), kde dochází k odstraňování radonu. Označení řadu od zdroje po ÚV - M-CV.023. Rozvody po obci jsou PE DN 80. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Načetín předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Načetín nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – bezodtokové jímky – 100% s vyvážením na ČOV Údlice – 21,5 km.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod (žumpy) a jejich pravidelné vyvážení. Jedná se o území s malým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 572,0 0,0 3 572,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/50078/2013 "Štěrková přehrážka Kamenička nad RO"
  29. 4. 2013
  Ústecký kraj 4022/ZPZ/13/B-32/Ko Nakládání s vodami jezovým tělesem v ř.km 9,50 Načetínského potoka/Natzschung
  4. 4. 2014
  Chomutov CJ MMCH/36307/2010 Retenční nádrž Hraniční rybník
  31. 3. 2010
  Chomutov MMCH/15721/2016 "Retenční nádrž Červený rybník"
  15. 2. 2016