Kalek - CZ042.3503.4203.0053.03 - stav 2004

 1. Obec

  Kalek

  Číslo obce PRVKUK 0053
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0053
  Kód obce 563111
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0053.03 Načetín 06212 62120
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Kalek - Načetín leží severozápadně od Chomutova v nadmořských výškách 738 - 748 m n.m. při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Jedná se o horskou obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 33 rekreačními objekty. Řadová zástavba rodinnými domy a rekreačními objekty je rozvolněná podél komunikací. Obcí protéká Načetínský potok, na kterém je soustava rybníků (Červený a Načetínský), náleží do povodí řeky Zschopau, zasahuje do CHOPAV Krušné hory. Nachází se zde Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj hlavně v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 37 37 39 41 - - -
   přechodně bydlící 102 102 102 102 - - -
   celkem 139 139 141 143 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   37 37 39 41 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována z místního vodovodu (M-CV.023.1). Zdrojem pitné vody pro Načetín je 1 studna (2l/s). Rozvody po obci jsou PE DN 80. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je ve špatném technickém stavu, je nutná jeho celková rekonstrukce, dobudování akumulace o velikosti 50 m3 a vybudování odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Načetín S1 ZD Jindřichova Ves - ZD.CV 023/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Načetín nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – bezodtokové jímky – 100% s vyvážením na ČOV Údlice – 21,5 km.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod (žumpy) a jejich pravidelné vyvážení. Jedná se o území s malým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 836,0 1 836,0

  Mapa