Lukov - CZ042.3509.4201.0005.02 - stav 2004

 1. Obec

  Lukov

  Číslo obce PRVKUK 0005
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0005
  Kód obce 546909
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0005.02 Štěpánov 08896 88960
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Štěpánov leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří a v ochranném pásmu vodního zdroje. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 430 - 460 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 34 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 66 69 75 81 - - -
   přechodně bydlící 100 102 106 110 - - -
   celkem 166 171 181 191 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   66 69 75 81 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Štěpánov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Lukov M-TP.041 vodovodem M-TP.041.2. Zdrojem vody je prameniště Štěpánov odkud voda teče do VDJ Štěpánov I – 1 x 5 m3, který je propojen s VDJ Štěpánov II – 1 x 20 m3. Do VDJ Štěpánov II přitékají přetoky z VDJ Lukov II. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Lukov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 041/3 VDJ.TP 041/3 Štěpánov 1 1x5m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 041/4 VDJ.TP 041/4 Štěpánov 2 1x20m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/3 ZD.TP 041/3 Štěpánov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/3 ZD.TP 041/3 Štěpánov PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Štěpánov má jednotnou kanalizaci TP.046-J.N. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Bílina a od 70 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Štěpánov není investičně výhodné budovat ČOV. U nové výstavby bude do roku 2015 vždy domovní čistírna odpadních vod. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bílina a stávající septiky intenzifikovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Lukov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 100,0 1 100,0

  Mapa