Kalek - CZ042.3503.4203.0053.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kalek

  Číslo obce PRVKUK 0053
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0053
  Kód obce 563111
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0053.02 Jindřichova Ves 40795 407950
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jindřichova Ves leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce 750 - 755 m n.m. při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Jedná se o horskou obec. Zástavba rodinnými domy ulicovitého typu a rekreačními objekty je rozvolněná podél komunikací. Obcí protéká bezejmenný tok, který je zaústěn do Načetínského potoka, jenž dále teče do Německa. Území náleží do povodí řeky Zschopau a nachází se v CHOPAV Krušné hory. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 44 46 36 35 33 33
   přechodně bydlící 51 51 38 44 44 44
   celkem 95 97 74 79 77 77
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   44 46 49 79 77 77
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jindřichova Ves je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Jindřichova Ves. Zdrojem pitné vody je 1 studna (2 l/s). Voda je vedena přes úpravnu vody Jindřichova Ves, kde dochází k odstraňování radonu. Označení řadu od zdroje po ÚV - M-CV.023. Rozvody po obci jsou PE DN 100 a 80. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav ÚV Jindřichova Ves (Načetín) - UV.CV 023/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Načetín S1 ZD Jindřichova Ves - ZD.CV 023/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Jindřichova Ves nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – bezodtokové jímky – 100% s vyvážením na ČOV Údlice – 21km.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod a jejich pravidelné vyvážení. Jedná se o obec s malým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/50078/2013 "Štěrková přehrážka Kamenička nad RO"
  29. 4. 2013
  Ústecký kraj 4022/ZPZ/13/B-32/Ko Nakládání s vodami jezovým tělesem v ř.km 9,50 Načetínského potoka/Natzschung
  4. 4. 2014
  Chomutov CJ MMCH/36307/2010 Retenční nádrž Hraniční rybník
  31. 3. 2010
  Chomutov MMCH/15721/2016 "Retenční nádrž Červený rybník"
  15. 2. 2016