Kalek - CZ042.3503.4203.0053.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kalek

  Číslo obce PRVKUK 0053
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0053
  Kód obce 563111
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0053.01 Kalek 06211 62111
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Horská obec Kalek leží severozápadně od Chomutova v nadmořských výškách 680 - 715 m n.m., při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Jedná se o obec do 80 trvale bydlících obyvatel s 28 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy a rekreačními objekty je rozvolněná podél komunikací. Obcí protéká Bílý potok - se zrušenými náhony a potůček Lužnice se soustavou tří rybníčků nad pilou, který se vlévá do Načetínského potoka a dále teče do Německa. Nad obcí je Kalský rybník, z něhož vytéká další náhon a prochází západní části obce. Území náleží do povodí řeky Zschopau (Flöha) a zasahuje do CHOPAV Krušné hory. Na území obce je minimum podnikatelských aktivit (drobná dřevovýroba) závod Krušnohorské lesy a.s. – pila. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj hlavně v oblasti turistickém ruchu a individuální rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 78 79 81 83 - - -
   přechodně bydlící 36 36 36 36 - - -
   celkem 114 115 117 119 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   78 79 81 83 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována z místního vodovodu, kde zdrojem pitné vody jsou 2 studny. Voda je svedena do obce přímo, bez akumulace. Rozvody po obci jsou PE DN 80 (M-CV.022). Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Kalku je vodovodní síť ve špatném technickém stavu. Je nutná celková rekonstrukce vodovodu, vybudování odradonovací stanice a dobudování akumulace o velikosti 50 m3 – do r. 2005.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Kalek S1 ZD Kalek - ZD.CV 022/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kalek nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – bezodtokové jímky – 100% s vyvážením na ČOV Údlice – 19 km.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod a jejich pravidelné vyvážení.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 130,0 4 130,0

  Mapa