Kalek - CZ042.3503.4203.0053.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kalek

  Číslo obce PRVKUK 0053
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0053
  Kód obce 563111
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0053.01 Kalek 06211 62111
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Horská obec Kalek leží severozápadně od Chomutova v nadmořské výšce 680 - 715 m n.m., při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Zástavba rodinnými domy a rekreačními objekty je rozvolněná podél komunikací. Obcí protéká potůček Lužnice, který se na území obce vlévá do Bílého potoka. Ten je pravostranným přítokem Načetínského potoka, který dále teče do Německa. Nad obcí je rybník Bachmaňák, jehož náhon prochází západní částí obce. Zájmové území náleží do povodí řeky Zschopau (Flöha) a nachází se v CHOPAV Krušné hory. V katastrálním území obce se nachází I. a II. ochranné pásmo vodního zdroje Kalek. Na území obce je minimum podnikatelských aktivit. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 78 79 158 152 146 143
   přechodně bydlící 36 36 0 0 0 0
   celkem 114 115 158 152 146 143
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   78 79 81 110 112 115
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kalek je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kalek, kde zdrojem pitné vody je studna. Voda je vedena do obce přes úpravnu vody (ÚV) s akumulací 5 m3. Označení řadu od zdroje po ÚV - M-CV.022. V úpravně vody je odstraňován radon. Rozvody po obci jsou PE DN 80. Na vodovod je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.. 

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav ÚV Kalek - UV.CV 022/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kalek S1 ZD Kalek - ZD.CV 022/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kalek nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních – bezodtokové jímky – 100% s vyvážením na ČOV Údlice – 19 km.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod a jejich pravidelné vyvážení.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/50078/2013 "Štěrková přehrážka Kamenička nad RO"
  29. 4. 2013
  Ústecký kraj 4022/ZPZ/13/B-32/Ko Nakládání s vodami jezovým tělesem v ř.km 9,50 Načetínského potoka/Natzschung
  4. 4. 2014
  Chomutov CJ MMCH/36307/2010 Retenční nádrž Hraniční rybník
  31. 3. 2010
  Chomutov MMCH/15721/2016 "Retenční nádrž Červený rybník"
  15. 2. 2016