Jirkov - CZ042.3503.4203.0052.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jirkov

  Číslo obce PRVKUK 0052
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0052
  Kód obce 563099
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0052.04 Jindřišská 06083 60836
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jindřišská leží severovýchodně od Jirkova v nadmořské výšce 530 - 540 m n.m.. Zástavba z rodinných domů je soustředěná. V obci se nachází požární nádrž. Západní hranice zájmového území je lemována řekou Bílinou, na které je umístěna vodní nádrž Jirkov. Území obce náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory a v I. ochranném pásmu vodní nádrže Jirkov. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 14 14 22 26 25 25
   přechodně bydlící 42 32 12 13 11 10
   celkem 56 46 34 39 36 35
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   14 14 14 29 28 28
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Jindřišská je zásobována pitnou vodou přes přerušovací komoru Jindřišská 20 m3, (kóta max. hl. 355,00 m n.m.) z nové ÚV Svahová. Ta nyní zcela dotuje vodárenský systém "Svahová – Boleboř - Blatno", který je propojen se skupinovým vodovodem OP-SK-CV.001. Rozvody po obci jsou potrubím PVC De 80. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Jindřišská PK - VDJ.CV 001/16 20 20 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Jindřišské není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích se vsakem – 50% a bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice (11 km) – 50% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Jindřišské se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na příslušné větší čistírně odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 197,0 197,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/08347/2016 "Retenční nádrž Obora II"
  10. 2. 2016
  Chomutov MMCH/07841/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna, která je součástí vodního díla VD Jirkov, na vodním toku Bílina.
  21. 1. 2014
  Chomutov MMCH/24872/2017 "VD rybník Hřebíkárna"
  30. 3. 2017
  Chomutov MMCH/33550/2017 "Bílina - oprava PB pod VD Jirkov"
  21. 4. 2017
  Chomutov MMCH/23389/2019 "Revitalizace Novomlýnského rybníka v Jirkově"
  31. 3. 2019
  Ústecký kraj 1483/ZPZ/17/B-039 VD Jirkov - MVE skluz, změna nakládání s vodami
  18. 4. 2017
  Chomutov MMCH/124847/2017 "VD rybník Hřebíkárna"
  28. 12. 2017
  Chomutov MMCH/140125/2013 Manipulační řád
  11. 12. 2013
  Chomutov MMCH/06260/2016 "Retenční nádrž Obora I."
  29. 1. 2016
  Chomutov Null Jirkov - Telčské údolí, rekonstrukce NN
  26. 10. 2010