Jirkov - CZ042.3503.4203.0052.03 - stav 2004

 1. Obec

  Jirkov

  Číslo obce PRVKUK 0052
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0052
  Kód obce 563099
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0052.03 Červený Hrádek 06087 60879
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jirkov - Červený Hrádek leží v severní části Jirkova v nadmořských výškách 335,00 - 360,00m n.m. Jedná se o obec do 160 trvale bydlících obyvatel. Zástavba rodinnými domy je převážně soustředěná. Obcí protéká řeka Bílina, území náleží do CHOPAV Krušné hory a povodí Labe. Na území obce se nachází zámek s parkem ze 16. století a koupaliště s kempem. Sídlí zde firma Sady a školky Jirkov – pěstitelská činnost.
   Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 158 160 164 169 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 158 160 164 169 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   158 160 164 169 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Červený Hrádek je napojen na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.33) se zdrojem v prameništi Pyšná, přes vodojem Drmaly 360 m3 (402,08/398,34 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do obce. Rozvody po obci DN 80. Pod zámeckým areálem je umístěna ČS, která umožňuje zásobování zámku pitnou vodou.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je vybudován na celý rozsah zástavby. Uvažuje se s postupnou rekonstrukcí řadů v celé obci. Případná výhledová výstavba pod obcí bude napojena na stávající vodovod.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Červený Hrádek - CS.CV 001/3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   131 133 136 169 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 2001 vybudována oddílná kanalizační síť (K-CV.043-S.C), kterou jsou odváděny splašky na ČOV Červený Hrádek pod Novomlýnským rybníkem. Na tuto kanalizaci je napojeno 83% obyvatel, 17% obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice. Zámek je napojen na kanalizaci pod severním svahem a pomocí přečerpací stanice jsou splašky výtlakem DN 40 odváděny do splaškové kanalizace v Jirkovské ulici.

   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 3.5.1993 pod č.j.: RZVH-vod.155/93
   Limity:Q = 11 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   140
   -
   50
   -
   50
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.
   ČOV typ VHS I – balená, mechanicko - biologická ČOV, na přítoku ruční česle. Projektovaná kapacita je 340 EO a Q=11 000 m3/rok.

   Skutečné parametry:
   16 EO
   Q = 0,126 l/s = 3 969 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 157 mg/l
   BSK5 = 89 mg/l
   NL = 67 mg/l
   N-NH4 = 24 mg/l
   Pcelk = 6,3 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 82 mg/l
   BSK5 = 25 mg/l
   NL = 16,9 mg/l
   N-NH4 = 2,5 mg/l
   Pcelk = 3,1 mg/l

   Vyprodukovaný kal je odvážen na ČOV Jirkov. Odpad z ČOV je zaústěn do Nivského potoka.
   Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody odtékají částečně oddílnou kanalizací a systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající ČOV bude zrušena a odpadní vody z celé obce budou odvedeny na ČOV Jirkov potrubím DN 300 v délce 350 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 043/1 ČSOV ČERVENÝ HRÁDEK PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa