Jirkov - CZ042.3503.4203.0052.03 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Jirkov

  Číslo obce PRVKUK 0052
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0052
  Kód obce 563099
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0052.03 Červený Hrádek 06087 60879
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Červený Hrádek leží v severní části Jirkova v nadmořské výšce 335 - 360 m n.m.. Zástavba rodinnými domy je převážně soustředěná. Na jihovýchodě od obce se rozkládá Novomlýnský rybník o rozloze cca 3,5 ha. Obcí protéká průmyslový přivaděč z Ohře do Bíliny (Krušnohorský přivaděč). Na zájmovém území pramení levostranný přítok Krušnohorského přivaděče, na kterém je umístěna soustava tří rybníků patřící k zámku Červený Hrádek. Severovýchodní hranice území je lemována potokem Lužec. Na části území cca 69 ha se nachází chráněné území, které je vyhlášeno jako přírodní památka Červený Hrádek. Území obce náleží do povodí Ohře a převážná část území leží v CHOPAV Krušné hory. V Červeném Hrádku sídlí firma Sady a školky Jirkov s.r.o. a spolu s rybářství vytváří nejdůležitější pracovní příležitosti. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 158 160 157 26 27 28
   přechodně bydlící 0 0 122 143 143 143
   celkem 158 160 279 169 170 171
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   158 160 164 169 170 171
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Červený Hrádek je zásobován pitnou vodou přes rozvodnou síť obce Drmaly z VDJ Drmaly – 1 x 360 m3 (402,08 / 398,34 m n.m.). Voda je nejprve upravována v ÚV Drmaly než je svedena do VDJ Drmaly. Do úpravny je voda přiváděna z druhé části prameniště vodního zdroje Pyšná nazvané "ZD Drmaly" (umístěné na území Pyšná) a částečně z první části prameniště vodního zdroje Pyšná nazvané "ZD Pyšná". Z VDJ Drmaly je pitná voda dodávána do rozvodných sítí obcí Drmaly a Vysoká Pec. Přes rozvodné sítě obcí Drmaly, Vysoká Pec a Jirkov dochází k propojení se skupinovým vodovodem Chomutov – Jirkov – Kadaň  OP-SK-CV.001. Rozvody po obci Červený Hrádek jsou potrubím De 90. Pod zámeckým areálem je umístěna ČS, která umožňuje zásobování zámku pitnou vodou. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Červený Hrádek předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Červený Hrádek - CS.CV 001/3 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   131 133 136 144 145 171
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Červený Hrádek má vybudovanou oddílnou kanalizační síť (K-CV.043-S.C), kterou jsou odváděny splašky do kanalizační sítě Jirkova a následně čištěny na ČOV Jirkov. Na tuto kanalizaci je napojeno 83% obyvatel, 17% obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice.

   Kanalizace je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Zámek je napojen na kanalizaci pod severním svahem a pomocí přečerpací stanice jsou splašky výtlakem DN 40 odváděny do splaškové kanalizace v Jirkovské ulici ( neprovozuje SčVK, a.s.).

   Dešťové vody odtékají částečně oddílnou kanalizací a systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 043/1 ČSOV ČERVENÝ HRÁDEK 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 125,0 0,0 2 125,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/08347/2016 "Retenční nádrž Obora II"
  10. 2. 2016
  Chomutov MMCH/07841/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna, která je součástí vodního díla VD Jirkov, na vodním toku Bílina.
  21. 1. 2014
  Chomutov MMCH/24872/2017 "VD rybník Hřebíkárna"
  30. 3. 2017
  Chomutov MMCH/33550/2017 "Bílina - oprava PB pod VD Jirkov"
  21. 4. 2017
  Chomutov MMCH/23389/2019 "Revitalizace Novomlýnského rybníka v Jirkově"
  31. 3. 2019
  Ústecký kraj 1483/ZPZ/17/B-039 VD Jirkov - MVE skluz, změna nakládání s vodami
  18. 4. 2017
  Chomutov MMCH/124847/2017 "VD rybník Hřebíkárna"
  28. 12. 2017
  Chomutov MMCH/140125/2013 Manipulační řád
  11. 12. 2013
  Chomutov MMCH/06260/2016 "Retenční nádrž Obora I."
  29. 1. 2016
  Chomutov Null Jirkov - Telčské údolí, rekonstrukce NN
  26. 10. 2010