Jirkov - CZ042.3503.4203.0052.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jirkov

  Číslo obce PRVKUK 0052
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0052
  Kód obce 563099
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0052.02 Březenec 06080 60801
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Březenec leží na východě od Jirkova v nadmořské výšce 350 - 410 m n.m.. Zástavba z rodinných domů podél místní komunikace je rozptýlená. Pod obcí protéká Březenecký potok, který náleží do povodí Ohře, území obce leží v CHOPAV Krušné hory. Na území obce se nacházejí vodní nádrže o rozloze 0,014 ha a 0,012 ha. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 464 448 184 608 619 628
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 464 448 184 608 619 628
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   464 448 422 604 614 623
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Březenec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu z vodojemu Březenec, umístěného na území Chomutova, – 2 x 4000 m3 (434,98 / 429,51 m n.m.) potrubím DN 150 (horní pásmo). Dolní část obce (dolní pásmo) je zásobena z vodovodní sítě Jirkova potrubím DN 100 (OP-SK-CV.001). Rozvody po obci jsou potrubím PE De 110 – 63.
   Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Březenec předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   33 33 32 578 589 597
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Březenci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.042.2-S.C), kterou jsou odváděny splašky do kanalizační sítě Jirkova a následně čištěny na ČOV Jirkov. Pro novou výstavbu v části obce Strážiště je vybudovaná samostatná ČOV Panorama s kanalizací (K-CV.047-S.C). V areálu  RD Březový Vrch jsou splaškové odpadní vody likvidovány v domovních ČOV, vyčištěné vody jsou svedené společnou dešťovou kanalizací do vodoteče.

   ČOV Panorama je mechanicko biologická čistírna s kapacitou 15 m3/den. ČOV navržena na 100 EO, BSK5  6 kg/den. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Březeneckého potoka. Kapacita ČOV je v současné době zcela využita.

   Majitelem ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 


   Na  kanalizaci je v současné době napojeno 95% obyvatel, 5% odpadních vod je likvidováno v MČOV s odtokem do povrchových vod.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

    Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, příkopy a propustky do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.CV 047/1/K Březenec - Panorama PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Březenec PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Březenec Slunečná PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Březenec - Panorama ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  42 504,0 324,0 42 828,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/08347/2016 "Retenční nádrž Obora II"
  10. 2. 2016
  Chomutov MMCH/07841/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna, která je součástí vodního díla VD Jirkov, na vodním toku Bílina.
  21. 1. 2014
  Chomutov MMCH/24872/2017 "VD rybník Hřebíkárna"
  30. 3. 2017
  Chomutov MMCH/33550/2017 "Bílina - oprava PB pod VD Jirkov"
  21. 4. 2017
  Chomutov MMCH/23389/2019 "Revitalizace Novomlýnského rybníka v Jirkově"
  31. 3. 2019
  Ústecký kraj 1483/ZPZ/17/B-039 VD Jirkov - MVE skluz, změna nakládání s vodami
  18. 4. 2017
  Chomutov MMCH/124847/2017 "VD rybník Hřebíkárna"
  28. 12. 2017
  Chomutov MMCH/140125/2013 Manipulační řád
  11. 12. 2013
  Chomutov MMCH/06260/2016 "Retenční nádrž Obora I."
  29. 1. 2016
  Chomutov Null Jirkov - Telčské údolí, rekonstrukce NN
  26. 10. 2010