Jirkov - CZ042.3503.4203.0052.02 - stav 2004

 1. Obec

  Jirkov

  Číslo obce PRVKUK 0052
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0052
  Kód obce 563099
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0052.02 Březenec 06080 60801
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jirkov - Březenec leží na východě od Jirkova v nadmořských výškách 350,00 - 410,00 m n.m. Jedná se o obec do 470 trvale bydlících obyvatel. Zástavba z rodinných domů podél místní komunikace je rozptýlená. Pod obcí protéká Březenecký potok, který náleží do povodí Ohře, území obce leží v CHOPAV Krušné hory. Na území obce se nacházejí vodní nádrže o rozloze 0,014 ha a 0,012 ha.
   Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat s ohledem na novou výstavbu RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 464 448 422 396 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 464 448 422 396 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   464 448 422 396 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena ze skupinového vodovodu z vodojemu Březenec 2x4000 m3 (434,98/ 429,51 m n.m.) potrubím DN 150 (horní pásmo). Dolní část obce (dolní pásmo) je zásobena z vodovodní sítě Jirkova potrubím DN 100 (OP-SK.CV.001.31). Rozvod po obci DN 100.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém stavu a bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   33 33 32 396 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Březenci je vybudovaná nová splašková kanalizace (K-CV.042.2-S.C) dokončená v roce 2002, kterou jsou odváděny splašky na ČOV Jirkov. Na tuto kanalizaci je v současné době napojeno 7% obyvatel, 3% odpadních vod je likvidováno v MČOV s odtokem do kanalizace. Většina obyvatel odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod – 25%, do septiků se vsakováním 35% a 30% do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Údlice – 7,5 km.
   Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V obci se nachází ještě jedna ČOV s kanalizací (K-CV.047-S.C). Areál výstavby RD Březový Vrch – vlastní ČOV, dále areál výstavby RD Strážiště, kde má každý RD svou vlastní domovní ČOV, vyčištěné vody svedené společnou dešťovou kanalizací do vodoteče. Není ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a v majetku SVS a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, příkopy a propustky do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Postupné připojování obyvatel na novou kanalizaci. Místní ČOV je navržena ÚP ke zrušení. Stávající kanalizace bude přepojena potrubím DN 300 v délce 100 m na kanalizaci sídliště Kamenná.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav Březenec - Panorama PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Březenec PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Březenec Slunečná PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Březenec - Panorama ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa