Jirkov - CZ042.3503.4203.0052.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jirkov

  Číslo obce PRVKUK 0052
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0052
  Kód obce 563099
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0052.01 Jirkov 40790 407909
  CZ042.3503.4203.0052.01 Vinařice 40791 407917
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Jirkov a Vinařice plynule navazují na město Chomutov v severovýchodním směru v nadmořské výšce 290 - 370 m n. m. Jedná se město, které tvoří s  Chomutovem jeden urbanistický celek (souměstí). Funkčně i urbanisticky jsou dále součástí této aglomerace i samostatné obce Březenec, Jindřišská, Červený Hrádek.
   Městem protéká Podkrušnohorský přivaděč a řeka Bílina, které patří do povodí Labe. Město se rozkládá na rozhraní Podkrušnohorské pánve a Krušných hor. Dominantou celé aglomerace byla hnědouhelná pánev, se kterou je novodobý vývoj měst spjat – hornictví, energetika, těžký průmysl, koncentrace obyvatel, hromadná bytová výstavba, špatné životní prostředí, devastace krajiny, atd. V současné době došlo k útlumu těžby, energetiky a hutnictví. Regenerace a rozvoj sídel má stanovené hranice z nich se může odvíjet další perspektiva území. Na významu získává přírodní hodnota měst, bezprostřední návaznost na Krušné hory, aktivity pro cestovní ruch a rekreaci – Kamencové jezero, Otvická jezera, Podkrušnohorský park + ZOO, Bezručovo údolí, Červený Hrádek atd. Dobrým předpokladem dalšího rozvoje je technická infrastruktura, průmyslové závody. Z větších průmyslových podniků se zde nachází Preciosa a.s. – výroba bižuterie a zpracování skla a dále drobné výrobní provozovny, roztroušené po celém území města. Pro celou aglomeraci je charakteristické rozdělení do funkčních celků: centrální zóna Chomutova, historické jádro Jirkova s dominantou Červeného Hrádku na východě, rekreační zóna Podkrušnohorského parku, Kamencového jezera a Otvických rybníků, na západě prostor doplňuje zóna s výrobní a hlavně obytnou funkcí. Význam Jirkova je dán hodnotou historického jádra a hlavně aktivitou Červeného Hrádku včetně jeho přírodního a rekreačního zázemí. Perspektivní plochy pro rozvoj bydlení jsou uvažovány ve Vinařicích, Jindřišské a venkovském sídle Březenec. Do budoucna se předpokládá rozvoj drobného podnikání, občanské vybavenosti, vybudování průmyslové zóny a rozšíření rekreační funkce území.
   Krušné hory jsou vyhlášeny za chráněnou oblast přirozené rezervace akumulace vod CHOPAV. Hranice zasahují zastavěnou část v Jirkově.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 20 081 20 131 20 071 18 219 18 165 18 127
   přechodně bydlící 0 0 423 445 445 445
   celkem 20 081 20 131 20 494 18 664 18 610 18 572
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   20 081 20 131 20 216 18 664 18 610 18 572
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jirkov byl původně zásobován z prameniště u obce Boleboř - r. 1912. V šedesátých letech byl vybudován skupinový vodovod Chomutov - Jirkov - Kadaň využívající nových přehrad Křímov a Jirkov. Po roce 1976 byl uveden do provozu Oblastní vodovod Přísečnice.
   Vodovod v Jirkově (OP-SK-CV.001) je rozdělen na střední a dolní tlakové pásmo. Pro zástavbu nad městem byl v předstihu postaven vodojem Vinařice (budoucí horní tl. pásmo) 2000 m3 na max. kótě 443 m n.m, který byl postaven pro navrhovanou, výše položenou zástavbu a zatím nemá využití - dnes mimo provoz.

   Přiřazení vodojemů k jednotlivým pásmům :

   tl. pásmo
   VDJ
   kubatura v m3
   max.hl.
   min.hl.
   Střední tl. pásmo
   Jirkov – prací vodojem
   400
   421,00
   419,00

   Jirkov - ÚV (AKU nová)
   3000
   407,92
   403,00
   Dolní tl. pásmo
   Jirkov DTP - starý
   400
   364,18
   360,21

   Jirkov DTP - nový
   2000
   364,22
   359,50

   Horní tlakové pásmo - Jirkov

   Vodojem 2 x 1000 m3 na max. kótě 443 m n.m byl postaven v předstihu pro navrhovanou výškovou zástavbu ve Vinařicích. S ohledem na změnu koncepce zástavby je vodojem dnes nevyužívaný a ve výhledu značně předimenzovaný. Dnes je vodojem mimo zastavěné území města.

   Střední tlakové pásmo - Jirkov

   Střední (dnes horní) tlakové pásmo je zásobeno z vodojemu 2 x 1500 m3 u úpravny vody Jirkov (407,40 / 402,71 m n.m.). Do tohoto tlakového pásma je zařazena část centra Jirkova, celé sídliště Jirkov - Vinařice, Nové Ervěnice, sídliště Písečná a dolní část sídliště Zahradní.

   Dolní tlakové pásmo - Jirkov

   Dolní tlakové pásmo je napojeno na vodojemy 400 m3 (starý) + 2x1000 m3 (359,50/364,22 m n.m. nový). Do tohoto pásma spadá celý střed Jirkova a sídliště Osada.
   Vinařice mají samostatné zásobení pitnou vodou z pracího vodojemu u úpravny vody Jirkov - odbočka DN 50.
   V roce 2002 neodpovídala kvalita pitné vody platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje. 
   Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Jirkov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav ÚV Jirkov - UV.CV 001/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Jirkov DTP nový - VDJ.CV 001/15 2000 2x1000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Jirkov u ÚV - VDJ.CV 001/11 3000 2x1500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Jirkov DTP starý - VDJ.CV 001/14 400 400 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Jirkov ÚV prací - VDJ.CV 001/13 400 400 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD vodní nádrž Jirkov - ZD.CV 001/5 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Jirkov - CS.CV 001/2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   17 671 17 715 17 790 18 104 18 052 18 015
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Jirkově je vybudovaná jednotná kanalizace (K-CV.042.1-J.C), pouze na sídlišti Vinařice je vybudován oddílný systém. Odpadní vody z celého Jirkova jsou odváděny na ČOV Jirkov. Stávající odvedení splašků je gravitační kmenovým sběračem A, sběrači B, D a rozsáhlou uliční sítí kanalizačních stok.
   Na ČOV Jirkov jsou dále přiváděny odpadní vody z části Chomutova, Otvic (čerpání),  Březence a Červeného Hrádku.
   Pro oddělení dešťových vod jsou na stokách osazeny celkem 3 oddělovací komory. Kanalizační systém je rozdělen do tří kanalizačních povodí sběračů A, B, C.
   Sběrač A odvádí na ČOV Jirkov odpadní vody ze sběrače B, D a z části sídliště Nové Ervěnice.
   Sběrač AI - odvádí splaškové vody ze sídliště Nové Ervěnice a z Nového Březence. Na sběrači je 1 oddělovací komora. Sběrač byl vybudován v roce 1978.
   Sběrač B odvádí odpadní vody ze sídliště Osada a Vinařice I. Na kmenovém sběrači je 1 oddělovací komora s oddělením do řeky Bíliny.
   Sběrač C - odvádí splaškové vody ze sídlišť - Zátiší, části Vinařice I, Vinařice II. Sběrač byl vybudován v roce 1977.
   Sběrač D - odvádí odpadní vody z Chomutova ze sídlišť Kamenná, Zahradní, Písečná. Na kmenovém sběrači je 1 oddělovací komora s oddělením do potoka, který je zaústěn do Zaječické retenční nádrže. Sběrač byl vybudován v roce 1978.
   Sběrače DI, DII - odvádí odpadní vody z Chomutova ze sídlišť Zahradní a Písečná. Sběrače byly vybudovány v roce 1982.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 97% obyvatel. 3% obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Jirkov. Kanalizační síť je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky Bíliny,  v sídlišti Vinařice je vybudovaná oddílná kanalizace s odvedením dešťových vod do Podkrušnohorského přivaděče.

   ČOV Jirkov je mechanicko – biologická čistírna s aktivací v systému R-S-D-N.

   Mechanické čištění tvoří strojně stírané hrubé česle, typový lapák štěrku, velmi jemné strojně stírané česle, podélný zdvojený provzdušňovaný lapák písku a separátor písku.

   Sdružený objekt biologického čištění je tvořen dvojlinkou usazovacích nádrží, aktivačních nádrží a dosazovacími nádržemi, jímkou surového kalu a čerpací jímkou. Usazovací nádrže jsou doplněny rozdělovacím žlabem a sdruženým žlabem pro odlehčování dešťových přítoků. Aktivace pracuje v systému R-S-D-N, umožňující biologické odstraňování N a částečně P ( aktivační nádrž se zónami anox. selektoru, regenerace, denitrifikace a nitrifikace ). Chemická eliminace fosforu je prováděna dávkováním síranu železitého alternativně za usazovací nádrže a před dosazovací nádrže.

   V kalové hospodářství je provozováno strojní zahušťování přebytečného kalu na odstředivce, jako rezerva jsou na ČOV kalová pole. Anaerobní zpracování kalu je řešeno dvoustupňově – první stupeň anaerobní reaktor, druhý stupeň zakrytá uskladňovací nádrž. Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství a částečně odvážen na skládku.
   Vyrobený bioplyn je akumulován v  dvoumembránového plynojemu, součástí plynového hospodářství je hořák zbytkového bioplynu.

   Na odtoku z ČOV je osazen bubnový mikrosítový filtr pro zajištění stabilního odtoku z ČOV. . Vyčištěná voda je vypouštěna do řeky Bíliny.

   Kapacity ČOV Jirkov:
   ČOV pro 40 333 EO
   maximální denní přítok na ČOV: 11 583,2 m3/d

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh CSOV.CV 042/1 ČS Jirkov PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Jirkov PRVK\2021
  ČOV Stav COV.CV 042/1/K Jirkov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 042/1 Jirkov - Mostecká PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Jirkov ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  47 464,0 38 168,0 85 632,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/08347/2016 "Retenční nádrž Obora II"
  10. 2. 2016
  Chomutov MMCH/07841/2014 Účel nakládání s vodami - slouží ke vzdouvání a akumulaci vod na vodním díle, které plní funkci redukce splavenin, retenční účinek při povodňových situacích a dále stabilizace dna, která je součástí vodního díla VD Jirkov, na vodním toku Bílina.
  21. 1. 2014
  Chomutov MMCH/24872/2017 "VD rybník Hřebíkárna"
  30. 3. 2017
  Chomutov MMCH/33550/2017 "Bílina - oprava PB pod VD Jirkov"
  21. 4. 2017
  Chomutov MMCH/23389/2019 "Revitalizace Novomlýnského rybníka v Jirkově"
  31. 3. 2019
  Ústecký kraj 1483/ZPZ/17/B-039 VD Jirkov - MVE skluz, změna nakládání s vodami
  18. 4. 2017
  Chomutov MMCH/124847/2017 "VD rybník Hřebíkárna"
  28. 12. 2017
  Chomutov MMCH/140125/2013 Manipulační řád
  11. 12. 2013
  Chomutov MMCH/06260/2016 "Retenční nádrž Obora I."
  29. 1. 2016
  Chomutov Null Jirkov - Telčské údolí, rekonstrukce NN
  26. 10. 2010