Chomutov - CZ042.3503.4203.0051.01 - stav 2004

 1. Obec

  Chomutov

  Číslo obce PRVKUK 0051
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0051
  Kód obce 562971
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0051.01 Chomutov 40788 407887
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Chomutov s 51007 obyvateli se rozkládá na rozhraní Podkrušnohorské pánve a Krušných hor, na křižovatce silnic I/7, I/13 a železniční křižovatce v nadmořských výškách 310,00 - 435,00 m n. m.
   Město tvoří urbanistický celek (souměstí) s Jirkovem. Funkčně i urbanisticky jsou dále součástí této aglomerace i samostatné obce Otvice, Spořice, Černovice. Dominantou celé aglomerace byla hnědouhelná pánev, se kterou je novodobý vývoj měst spjat – hornictví, energetika, těžký průmysl, koncentrace obyvatel, hromadná bytová výstavba, špatné životní prostředí, devastace krajiny, centralizace správy atd. V současné době došlo k útlumu těžby, energetiky a hutnictví. Regenerace a rozvoj sídel má stanovené hranice, z nich se může odvíjet další perspektiva území. Na významu získává přírodní hodnota města, bezprostřední návaznost na Krušné hory, aktivity pro cestovní ruch a rekreaci – Kamencové jezero, Podkrušnohorský park + ZOO, Bezručovo údolí, Krušné hory, Červený Hrádek atd. Dobrým předpokladem dalšího rozvoje je technická infrastruktura, průmyslové závody (Parker Hannnifin - strojírenství, Eaton industries, AMP Chomutov, Milenium 3000) a drobné výrobní provozovny roztroušené po celém území města. Pro celou aglomeraci je charakteristické rozdělení do funkčních celků: centrální zóna Chomutova, historické jádro Jirkova s dominantou Červeného Hrádku na východě, průmysl Chomutov – jih s prostory těžebních polí dolu J. Žižka a zemědělskou zónou, na severovýchodě rekreační zóna Podkrušnohorského parku, Kamencového jezera a Otvických rybníků, na západě prostor doplňuje zóna s výrobní a hlavně obytnou funkcí. Výhledové plochy pro rozvoj bydlení jsou uvažovány v lokalitě Březenecká a Kamenný Vrch. Do budoucna se předpokládá rozvoj drobného podnikání, občanské vybavenosti a rozšíření místních služeb.
   Středem města protéká řeka Chomutovka, která náleží do povodí Ohře a okrajem města protéká Podkrušnohorský přivaděč, který se vlévá do řeky Bíliny. Na území města se nachází Kamencové jezero s rekreačním zázemím a Otvické rybníky. Krušné hory jsou vyhlášeny za chráněnou oblast přirozené rezervace akumulace vod CHOPAV. Hranice zasahuje zastavěnou část v Chomutově (okrajová sídliště).
   Odhad dlouhodobé rekreace v Chomutově je cca 1400 přechodně bydlících lidí.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 51 007 51 074 51 187 51 300 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 51 007 51 074 51 187 51 300 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   50 795 50 907 51 096 51 300 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Chomutov je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov – Jirkov – Kadaň (OP-SK.CV.001.1) rozděleného do tří tlakových pásem. Tlaková pásma jsou mezi sebou propojena, takže je možné v případě potřeby přepouštění do nižších pásem. Vlastní tlaková pásma mají Nové Spořice.

   Přiřazení vodojemů k jednotlivým tlakovým pásmům:

   tl. pásmoVDJkubatura v m3max.hl.min.hl.
   Horní tl. pásmoChomutov HTP 2000454,42450,03
   ÚV Hradiště 6000 - rezerva488,88482,58
   Střední tl. pásmoBřezenec 8000434,98429,51
   Chomutov STP 5200424,77422,32
   VDJ oblast. vodovodu16000 - rezerva430,42423,88
   Dolní tl. pásmoÚV Jirkov 7000407,92403,00
   Chomutov DTP 2000387,01382,58
   N. Spořice 150408,23404,89

   Chomutov – horní tlakové pásmo

   Je zásobeno z vodojemu Chomutov HTP 2 x 1000 m3 (450,03/454,42 m n. m.). Do horního tlakového pásma spadá Zátiší nad přivaděčem a část Březenecké. Zdroj pro pásmo je ÚV Třetí Mlýn. Akumulace vyhoví i pro výhledové období.

   Chomutov – střední tlakové pásmo
   Je zásobeno z vodojemu Chomutov STP 5200 m3 (422,32/424,77 m n. m.). V případě potřeby je možné střední tlakové pásmo napojit přímo na oblastní vodojem 2 x 8000 m3 (423,88/430,42 m n. m.). Do tohoto pásma spadá oblast Domoviny, Černého vrchu, Horní Vsi a celá část města v oblasti Kamencového jezera. Zdroj pro pásmo je ÚV Třetí Mlýn a případně i ÚV Hradiště.
   Vlastní zásobní řad má vodojem Březenec 2 x 4000 m3 (429,51/434,98 m n.m.), který je umístěn na stejné kótě jako vodojemy středního tl. pásma. Jsou z něho zásobeny sídliště Březenecká, Kamenná, podstatné části Písečné a Zahradní a obec Starý Březenec. Akumulace STP je více než dostatečná.

   Chomutov – dolní tlakové pásmo
   Zahrnuje jižní část Chomutova včetně průmyslové zóny a obce Spořice. Oblast je zásobována z vodojemu úpravny vody Jirkov s akumulací 7000 m3 (403,00/407,92 m n.m.) a vodojemu dolního tlakového pásma Chomutov DTP 2 x 1000 m3 (382,58/387,01 m n. m.). Jako posílení bylo vybudováno propojení přes redukční šachty na řad DN 500 SK vodovodu Chomutov – Jirkov – Kadań a na řad DN 800 oblastního vodovodu od Nových Spořic. Toto propojení umožňuje v případě potřeby vyřadit z provozu vodojemy dolního tlakového pásma.
   Zásobování Nových Spořic pitnou vodou je samostatným napojením na oblastní vodovod a samostatným vodojemem 150 m3 (404,89/408,23 m n. m.).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Pro zásobování průmyslu a energetiky Chomutovska a Mostecka povrchovou vodou byly vybudovány dva na sobě nezávislé systémy:
   Přivaděč Ohře – Bílina (PPV) – zaručený přítok v přivaděči činí 3300 l/s
   Průmyslový vodovod Nechranice (PVN) – celkem kapacita 4500 m3/s, odbočka do Chomutova má kapacitu 300 l/s
   Užitkovou vodu odebírají závody na území města, např.: Technické služby, ČD, zahrady, lesní školky, koupaliště, atd.
   Oba vodárenské systémy pro povrchovou vodu jsou ve správě Povodí Ohře Chomutov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   1. Z ÚV Hradiště převádí vodu do Chomutova hlavní řad (DN 1000, 800). V souběhu je starší řad původně postavený pro převod vody z Chomutova do Kadaně (DN 500,400). Oba řady jsou značně poruchové, proto se navrhuje výstavba nového řadu, který dožilé řady nahradí. Jedná se o rekonstrukci řadu DN 1000 v délce 14,9 km.
   2. Kompletní rekonstrukce ÚV Hradiště
   3. ÚV III.Mlýn – intenzifikace kalového hospodářství a stavební úpravy
   4. Rekonstrukce přívodních řadů v délce 5,66 km z ÚV III. Mlýn do VDJ Chomutov STP 5200 m3.
   5. Rekonstrukce staré rozvodné sítě v částech města se starou zástavbou

   Rozšíření stávající vodovodní sítě v částech města podle potřeb vývoje města:
   Výstavba 15 RD Na Průhonu – PVC DN 100 v délce 285 m
   4 RD Čermákova ul. – PVC DN 100 v délce 157 m
   Výstavba RD v Zátiší – DN 80 – 100 v délce 330 m
   Výstavba RD na Černém vrchu – DN 80 v délce 750 m
   Výstavba RD Sady Březenecká – DN 80 – 100 v délce 1100 m
   Vodovod Podkrušnohorský zoopark – Severní areál – DN 100 v délce 400 m

   1. Územní plán města Chomutova navrhuje dobudování vodovodní sítě v ul. Lipská – Alšova DN 100 v délce 560 m, DN 300 – 400 m, DN 400 – 1050 m a pro plochy navržené k využití pro ekonomickou základnu mezi Novými Spořicemi a Černovicemi – DN 100 v délce 1500 m, DN 150 – 700 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Březenec (Chomutov) - VDJ.CV 001/5 2x4000 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav oblastní VDJ Chomutov - VDJ.OP/2 2x8000 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Chomutov STP - VDJ.CV 001/3 5200 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Chomutov DTP - VDJ.CV 001/6 2x1000 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Chomutov HTP - VDJ.CV 001/4 2000 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Nové Spořice - VDJ.CV 001/52 150 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Chomutov Zadní Vinohrady - VDJ.CV 001/8 650 m3 - není SČVA PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Chomutov Zadní Vinohrady - VDJ.CV 001/9 1000 m3 - není SČV PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   51 007 51 074 51 187 51 300 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Celá aglomerace souměstí Chomutov – Jirkov má zajištěno odvedení a čištění odpadních vod několika kanalizačními systémy.

   1. Odkanalizování města Chomutova bez sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná a část sídliště Březenecká:

   (K-CV.007.2-J.C) jednotná kanalizace pro převážnou část Chomutova s odvedením odpadních vod na ČOV Údlice. Oddílná kanalizace je částečně v sídlišti Zátiší a Březenecká. Charakter kanalizace v Chomutově je větvený. Stávající odvedení splašků je gravitační s kmenovým sběračem A, hlavních sběračů (AI, AII, B, BI, C, D, DI, DII, DIII, E, F) a s rozsáhlou desítky kilometrů dlouhou uliční sítí kanalizačních stok, které zajišťují 100% odkanalizování města. Kanalizační síť je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Značení kanalizační sítě je převzato z podkladů provozovatele, podle provozního řádu. Na kanalizaci a ČOV Údlice je napojeno cca 36 900 obyvatel a část odpadních vod z průmyslových závodů s odvedením veškerých komunálních splašků na čistírnu odpadních vod. Převážná část kanalizačních stok je z let 1920. Pro oddělení dešťových vod je na stokách osazeno celkem 13 oddělovacích komor, s odvedením dešťových vod do Chomutovky. Kanalizační systém je rozdělen do dvanácti kanalizačních povodí sběračů A - F.
   Kmenový sběrač A - odvádí splaškové vody z povodí sběračů A, B, C, D, E, F na ČOV Údlice. Začíná na ČOV Chomutov – Údlice, odtud sleduje tok Chomutovky až k soutoku se sběračem B a C a klikatí se dále přes celé město. Na kmenovém sběrači jsou 2 oddělovací komory.
   Sběrač AI - se zaúsťuje do odlehčovací komory kmenového sběrače A a odvádí splaškové vody z území kolem nemocnice. Sběrač byl vybudován v roce 1968.
   Sběrač AII - odvádí splaškové vody ulicí Blatenskou a napojuje se do kmenového sběrače ve středu města. Sběrač byl vybudován v roce 1970.
   Sběrač B – se zaúsťuje na pravém břehu Chomutovky do kmenového sběrače A, lomí se do Hálkovy ulice a pokračuje v prostoru Zadních Vinohrad, nad areálem válcoven směrem ke středu města. Na kmenovém sběrači je 1 oddělovací komora.
   Sběrač BI - odvádí splaškové vody z prostoru Zadních Vinohrad a v křižovatce ulic Heydukova a Vinohradská se napojuje na sběrač B.
   Sběrač C – pod areálem zeleniny zaúsťuje do sběrače A, sleduje železniční vlečku, stáčí se kolem železáren a končí v Nových Spořicích.
   Sběrač C odkanalizovává průmyslovou část města a odpadní vody ze Spořic. Sběrač byl vybudován v roce 1967. Na kmenovém sběrači je 1 oddělovací komora.
   Sběrač D – se zaúsťuje do sběrače A a odvádí odpadní vody z oblasti Horní Vsi, Domoviny a Černého Vrchu. Sběrač byl vybudován v roce 1968. Na kmenovém sběrači jsou 2 oddělovací komory.
   Sběrač DI - odvádí splaškové vody z územního obvodu Pod Černým vrchem I.
   Sběrač DII - odvádí splaškové vody z území Pod černým vrchem II, přechází trať a napojuje se na sběrač D. Sběrač byl vybudován v roce 1968.
   Stoka DIII - se zaúsťuje do odlehčovací komory na sběrači D a odvádí splaškové vody z oblasti Domovina, mezi Podkrušnohorským přivaděčem a ulicí Elišky Krásnohorské.
   Sběrač E – se zaúsťuje do sběrače A a přivádí odpadní vody hlavně ze sídliště Zátiší a části sídliště Březenecká. Sběrač byl vybudován v roce 1970. V povodí tohoto sběrače je vybudovaná převážně oddílná kanalizace. Dešťové vody jsou svedeny samostatnou kanalizací do Podkrušnohorského přivaděče.
   Sběrač F - odvádí odpadní vody z části sídlišť Březenecká a Zátiší a napojuje se na kmenový sběrač A na křižovatce ulic Škroupova a Kollárova. Sběrač byl vybudován v roce 1972.

   Průmyslové vody, které mají charakter komunálních odpadních vod jsou zaústěny do veřejné kanalizace a z celkové produkce splaškových vod činí cca 5 %, to je cca 4200 m3/den. Průmyslové odpadní vody z výroby jsou u průmyslových závodů čištěny v průmyslových ČOV, nebo po předčištění vypouštěny do veřejné kanalizace.

   Čistírna odpadních vod Chomutov – Údlice uvedená do trvalého provozu v roce 1973, byla původně postavena pro Chomutov a Jirkov. V současné době slouží k čištění odpadních vod pouze z Chomutova, bez sídliště Kamenná, sídliště Zahradní, sídliště Písečná a části sídliště Březenecká.

   Dešťové vody jsou odvedeny:

   1. jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod do řeky Chomutovky
   2. dešťovými stokami do Podkrušnohorského přivaděče
   1. Odkanalizování sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná a část sídliště Březenecká v Chomutově:

   Převážně jednotná kanalizace (K-CV.042.4-J.C) v Chomutově pro sídliště Kamenná, Zahradní, Písečná a část sídliště Březenecká s odvedením splaškových vod na ČOV Jirkov. Stávající odvedení splašků je gravitační sběračem D - Jirkov a s rozsáhlou desítky kilometrů dlouhou uliční sítí kanalizačních stok, které zajišťují 100% odkanalizování všech zmíněných sídlišť. Na sběrači je osazena 1 oddělovací komora.

   V jižní části města – Pražské Pole je místní splašková kanalizace (K-CV.045-S.C) s lokální ČOV.

   ČOV Chomutov – Dimitrovova
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Jedná se o štěrbinovou nádrž dle typového podkladu HDP Praha s přepadem DN 300 pro cca 15 RD se zaústěním do důlní propadliny dolu J.Žižka.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel. Kanalizační síť Chomutova je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Malá část rodinných domků v okrajových částech odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Údlice (0,5% obyvatel).

   Dešťové vody jsou svedeny :

   Pro odvedení spodních vod v rámci zakládání byly vybudovány v sídlištích Kamenná a Zahradní drenáže, které tvoří samostatný systém oddělený od kanalizace. Drenážní systém nemá správce ani pasport skutečného provedení. Známé je vyústění hlavního svodu pod sídlištěm Kamenná do stávající mokřiny.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   1. Celá stávající zástavba je napojena na veřejnou kanalizaci a je nutná pouze dostavba kanalizačních sítí pro nově navrhovanou zástavbu podle potřeb města a rekonstrukce
   2. Kanalizace pro RD Na Průhonu – výstavba ČSOV a výtlaku splašků DN 100 do stávající kanalizace v délce cca 350 m
   3. Kanalizační výtlak DN 100 v délce 92 m pro 4 RD Čermákova ul.
   4. Kanalizace pro RD ve Fügnerově ul. v délce 180 m – DN 300
   5. Kanalizace pro 45 RD Zátiší v délce 275 m – DN 300
   6. Kanalizace pro 13 RD Blatenská v délce 350 m – DN 300
   7. Kanalizace pro bytové domy OKO DN 200 – 106 m, DN 250 – 96 m, DN 300 – 169 m
   8. Kanalizace pro RD Sady Březenecká DN 300 v délce 1590 m
   9. Kanalizace pro Podkrušnohorský zoopark DN 300 v délce 970 m
   10. Územní plán města Chomutova navrhuje dobudování kanalizační sítě pro napojení lokalit RD Zátiší – Třešňovka DN 300 v délce 900 m, Černý vrch DN 300 v délce 530 m, Horní Ves DN 300 v délce 380 m a pro plochy navržené k využití pro ekonomickou základnu DN 250 v délce cca 1450 m.
   11. Řada stok si vyžádá rekonstrukce a nalezení přítoku balastních vod. Na hlavních sběračích je to hlavně úsek na kmenovém sběrači A v Hálkově ulici od ulice Na Příkopech po ulici Křivou, sběrač B v ulici Lipské a dále hlavní stoky v ul. Blatenské, nad silnicí I/13, Čelakovského, Přemyslově, Beethovenově, Riegrově, Čechově, pod nemocnicí a další.
   12. Běžná rekonstrukce stokové sítě - 2 km/rok

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Pod sklárnou PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Chomutov - Severní pole PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Chomutov - Na Průhoně PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Chomutov - Scheinerova PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Chomutov - Zadní Vinohrady PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Chomutov - Filipovy rybníky PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Chomutov Dimitrovova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 391,0 13 367,0 15 758,0

  Mapa