Hrušovany - CZ042.3503.4203.0050.02 - stav 2004

 1. Obec

  Hrušovany

  Číslo obce PRVKUK 0050
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0050
  Kód obce 563072
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0050.02 Lažany 04878 48780
  CZ042.3503.4203.0050.03 Vysočany 04879 48798
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce - Lažany leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořských výškách 300 - 312 m n.m. v otevřené zemědělské krajině. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel. Historické jádro obce tvoří zemědělské usedlosti obklopující náves a lemující komunikaci směrem na Hrušovany. Území náleží do povodí Ohře, jižní okraj sídla ohraničuje Vysočanská svodnice – meliorační příkop. V jižní části návsi je z bývalého rybníčku vybudovaná požární nádrž. V obci sídlí firma AGROCOM Hrušovany, která podniká v oblasti zemědělské výroby - chov prasat. Součástí areálu jsou dílny. Na katastru obce se nachází vojenský útvar s pracovištěm lokátorů. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj – výstavba cca 15 RD.
   Jihovýchodně od Lažan je místní část Vysočany, kde trvale žije 1 obyvatel a je zde 1 ubytovací zařízení (50 lůžek).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 54 41 21 1 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 54 41 21 1 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   54 41 21 1 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Do obce Lažany přichází voda ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.21) řadem DN 150 z vodojemu Údlice 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m). Zásobní síť v obci je z trub DN 150,100 a 80. Řad DN 150 pokračuje dále ke krematoriu (přípojka DN 150) ve Vysočanech (OP-SK.CV.001.22). Vodovodní řad DN 150 je veden až do areálu krematoria a restaurace ve Vysočanech, kde jsou umístěny VŠ pro oba objekty.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v dobrém technickém stavu. Pouze v místech navrhované nové zástavby dojde k rozšíření o uliční řady nebo k prodloužení vodovodních řadů DN 80 v délce cca 530 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   54 41 21 1 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V roce 1996 byla v obci vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.022-S.C), která odvádí splaškové vody na ČOV typu DČB 16/2 - 170 EO s mechanickou částí, biozónou a dosazovací nádrží.
   Hlavní kanalizační řady jsou provedeny z PVC DN 300, výtlačné potrubí z ČOV je provedeno z PVC DN 80.

   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 19.12.1994 pod č.j.: RŽP-III-1712/94/210

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   30
   -
   35
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Rozhodnutí platí do 31.12.2007.

   Skutečné parametry:
   27 EO
   Q = 0,057 l/s = 1809 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 518 mg/l
   BSK5 = 321 mg/l
   NL = 200 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 52 mg/l
   BSK5 = 13,7 mg/l
   NL = 7,5 mg/l

   Vyčištěné vody jsou svedeny do akumulační jímky a čerpány do tzv. Vysočanské svodnice. Vyprodukovaný kal se vyváží na ČOV Údlice.
   Dešťové vody odtékají volně po terénu do tzv.Vysočanské svodnice.
   Na kanalizaci je napojeno 100% obyvatel.
   Kanalizace a ČOV je v majetku obce Hrušovany, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Ve Vysočanech je vybudována splašková kanalizace (K-CV.024-S.C) a ČOV pro hotel, která je v majetku SVS a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Další ČOV a kanalizace je pro krematorium (K-CV.023-S.C).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace a ČOV byla uvedena do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím ze dne 11.6.1998. Stávající kanalizační síť je připravena k rozšíření o nové uliční stoky DN 300 v délce cca 550 m v místech navržené zástavby, podle urbanistické studie. Navrhuje se též vybudování dešťové kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Lažany PRVK/2020
  ČOV Stav Lažany u Chomutova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lažany u Chomutova ČOV PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Vysočany u Chomutova - krematorium PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Vysočany u Chomutova - hotel PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Vysočany u Chomutova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vysočany u Chomutova - krematorium ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vysočany u Chomutova - hotel ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa