Hrušovany - CZ042.3503.4203.0050.02 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Hrušovany

  Číslo obce PRVKUK 0050
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0050
  Kód obce 563072
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0050.02 Lažany 04878 48780
  CZ042.3503.4203.0050.03 Vysočany 04879 48798
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lažany leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 300 - 312 m n.m. v otevřené zemědělské krajině. Historické jádro obce tvoří zemědělské usedlosti obklopující náves a lemující komunikaci směrem na Hrušovany. Území náleží do povodí Ohře, jižní okraj sídla ohraničuje Vysočanská svodnice – meliorační příkop. V jižní části návsi je z bývalého rybníčku vybudovaná požární nádrž. V obci sídlí firma AGROCOM Hrušovany spol. s.r.o. – výrobní závod zaměřený na rostlinnou a živočišnou výrobu (chov prasat, skotu - masná plemena). Součástí areálu jsou dílny. Na katastru obce se nachází vojenský útvar s pracovištěm lokátorů. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel. V budoucnu lze předpokládat pouze případný rozvoj průmyslových zón a s tím spojený nárůst počtu zaměstnanců.
   Jihovýchodně od Lažan je místní část Vysočany. Jedná se o zaniklou obec, z které se podařilo zachránit kostel s farou. Fara byla přestavěna na restauraci s hotelem. Obec Hrušovany v této lokalitě vybudovala krematorium. Na zhruba třetině území Vysočan se nachází již rekultivovaná lokalita bývalého uložiště popílku z elektrárny Tušimice. Tuto plochu lze do budoucna využít k výstavbě průmyslových zón.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 54 41 67 46 46 46
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 54 41 67 46 46 46
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   54 41 21 46 46 46
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lažany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n.m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Přívodní řad od VDJ Údlice k odbočce pro obec Lažany je nejprve DN 300, následně DN 250, DN 200 a De 160. Rozvody po obci jsou potrubím De 110 – 80. Přes rozvodnou síť obce Lažany je pitnou vodou zásobena i oblast ve Vysočanech. Vodovodní řad De 160 je veden až do areálu krematoria a restaurace ve Vysočanech, kde jsou umístěny VŠ pro oba objekty. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro případný rozvoj průmyslových zón je třeba u provozovatele vodovodu ověřit, že je dostatečná kapacita vodovodní sítě pro napojení nových areálů.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Lažany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   54 41 21 46 46 46
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lažany má vybudovanou jednotnou kanalizaci (K-CV.022-S.C) ukončenou ČOV.  Potrubí je z trub PVC DN 300 v celkové délce 0,8km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   ČOV Lažany je typu DČB 16/2 - 170 EO s mechanickou částí, biozónou a dosazovací nádrží. Kapacita je 24 m3/den. ČOV navržena na 170 EO, BSK5 9,18 kg/den. Vyčištěné vody jsou svedeny do akumulační jímky a čerpány do tzv. Vysočanské svodnice. Vyprodukovaný kal se vyváží na ČOV Údlice.

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Dešťové vody odtékají volně po terénu do tzv.Vysočanské svodnice.

   V místní části Vysočany je vybudována splašková kanalizace (K-CV.024-S.C)  pro hotel, jednotná kanalizace je vybudovaná pro krematorium (K-CV.023-S.C). Odpadní vody jsou odváděny do ČS Vysočany, odkud jsou výtlačným řadem PE d90 v délce cca 2,0 km čerpány do kanalizační sítě obce Hrušovany.

   Majitelem  kanalizace je SVS a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.CV 022/1 Lažany 024/14Z/2022
  ČOV Stav COV.CV 022/1/K Lažany u Chomutova 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Lažany u Chomutova ČOV 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav Vysočany u Chomutova - krematorium-mimo provoz 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav Vysočany u Chomutova - hotel-mimo provoz 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav Vysočany u Chomutova 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Vysočany u Chomutova - krematorium ČOV-mimo provoz 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Vysočany u Chomutova - hotel ČOV-mimo provoz 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 672,0 0,0 12 672,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/125058/2017 "Nádrž Vysočany"
  4. 12. 2017
  Chomutov MMCH/120850/2016 "MVN - rybník Lažany"
  24. 11. 2016
  Chomutov CJ MMCH/42560/2010 R7 MUK Vysočany - MUK Droužkovice
  19. 4. 2010