Hrušovany - CZ042.3503.4203.0050.01 - stav 2004

 1. Obec

  Hrušovany

  Číslo obce PRVKUK 0050
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0050
  Kód obce 563072
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0050.01 Hrušovany 04877 48771
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořských výškách 280 - 308 m n.m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel. Zástavba rodinnými domy se zahradami (venkovská sídla) je soustředěná. V obci se nacházejí bývalé objekty vojenského útvaru (nyní přestavba na byt. jednotky – 40 ks), zemědělský areál s chovem hospodářských zvířat a provozem zabezpečující rostlinnou výrobu. Území náleží do povodí Ohře. Obcí neprotéká žádná registrovaná vodoteč, ve středu obce požární nádrž cca 0,065 ha. Do budoucna lze předpokládat rozvoj – výstavba 30 – 40 RD a dalších bytů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 194 241 320 400 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 194 241 320 400 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   194 241 320 400 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.20) vodovodním řadem DN 150 z vodojemu Údlice 1000 m3 (369,95/365,50 m n.m.). Před obcí je na odbočce PVC DN 150 vybudována šachta s redukčním ventilem pro zásobování obce. Zásobní síť v obci je z trub DN 150 a 80. Na vodovodním řadu z VDJ Údlice, který pokračuje dále na Hořetice (okres Louny), je vybudována přerušovací komora 2x50 m3 (307,74/305,34 m n.m).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť pokrývá veškerou zástavbu obce, je bez velkých provozních problémů (cca z roku 1979). S rozšířením se uvažuje pouze do míst nové výstavby – potrubí DN 100 - 80 v délce cca 1,4 km. Pro další výstavbu RD bude využit vodovodní řad pro bývalý vojenský útvar. V současné době probíhá předávání majetku armády obci Hrušovany.
   Uvažuje se s rekonstrukcí vodovodu - PVC 110 mm, délka 950 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Hrušovany PK - VDJ.CV 001/26 2 x 50 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   110 136 320 400 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.020-S.C) v hlavních trasách po celé obci a je ukončena v ČOV typu SIGMA MONOBLOK - 710 EO. V roce 1994 byly napojeny na splaškovou kanalizací zbývající objekty obce a byla provedena oprava kanalizace.
   ČOV vlastní a spravuje VUSS Litoměřice. V roce 2003 bude převedena do majetku SVS a.s.
   Limity ČOV: Q = 70 000 m3/rok, Q = 2,2 l/s

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   135
   140
   40
   42
   35
   60
   20
   21
   -
   -
   -
   -

   V jižní části obce jsou splaškové vody (4RD) odváděny do septiku SM 5 -15 m3 s pískovým filtrem (K-CV.021-S.C) – 10% obyvatel. Přepad ze septiku je odveden do potoka Hutná.

   Povolení k vypouštění bylo vydáno dne 13.5.1993 pod č.j.: RZVH-vod.137/93
   Septik

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   58
   -
   58
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Rozhodnutí platí do 31.12.2007.

   Skutečné parametry:
   Q = 0,011 l/s = 345 m3/r

   Odtok:
   CHSK = 345 mg/l
   BSK5 = 220 mg/l
   NL = 67 mg/l
   N-NH4 = 23,5 mg/l
   Pcelk = 8,6 mg/l

   Septik a splašková kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 56% obyvatel, na septiky s odtokem do kanalizace 10%, na septiky se vsakováním 6%, 18% obyvatel odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Údlice – 8 km.
   Dešťová kanalizace je tvořena jednou stokou, která prochází středem obce a je zaústěna do rybníka.
   Dešťová kanalizace je v majetku obce Hrušovany a v provozu obce Hrušovany.
   Dešťové vody jsou od bývalého areálu VÚ odváděny samostatným potrubím do toku Hutná.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro nižší počet napojených obyvatel není v současné době ČOV SIGMA MONOBLOK kapacitně využita. Objekty kasáren budou přebudovány na bytové jednotky – cca 40 bytů v roce 2003 - 2004. Z míst plánované výstavby RD je navržena kanalizace DN 300 v délce cca 700 m, která bude zaústěna do stávající kanalizace. Po dokončení bude kapacita ČOV lépe využita.
   Na ČOV je nutná výstavba kalojemu a provést výměnu povrchového aerátoru za jemnobublinnou aeraci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Hrušovany - septik PRVK/2020
  ČOV Stav Hrušovany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Hrušovany ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Hrušovany - septik ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa