Hrušovany - CZ042.3503.4203.0050.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hrušovany

  Číslo obce PRVKUK 0050
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0050
  Kód obce 563072
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0050.01 Hrušovany 04877 48771
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hrušovany leží jihovýchodně od Chomutova v nadmořské výšce 280 - 308 m n.m.. Zástavba rodinnými domy se zahradami (venkovská sídla) je soustředěná. V obci se nachází zemědělský areál s chovem hospodářských zvířat a provozem zabezpečující rostlinnou výrobu. Ve středu obce se nachází vodní nádrž, do které je svedena dešťová voda ze silnice. Území obce náleží do povodí Ohře. Dochází k výraznému rozvoji obce včetně nové výstavby rodinných domů v souladu s územním plánem. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 194 241 450 452 625 750
   přechodně bydlící 0 0 103 121 121 121
   celkem 194 241 553 573 746 871
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   194 241 320 519 723 871
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hrušovany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu (OP-SK-CV.001). Zdrojem vody je VDJ Údlice – 1 x 1000 m3 (369,95 / 365,50 m n.m.), do kterého voda přitéká přes ÚV Jirkov z vodárenské soustavy Přísečnice. Přívodní řad od VDJ Údlice k obci Hrušovany je nejprve DN 300, následně DN 250, DN 200 a De 160. Před obcí je u odbočky materiál PVC, De 160 vybudována šachta s redukčním ventilem pro zásobování obce. Na konci přiváděcího řadu je vybudována přerušovací komora 2 x 50 m3 (307,74 / 305,34 m n.m.). Rozvody po obci jsou potrubím PE a PVC, De 160 – 80. Na vodovod jsou napojeni všichni trvale bydlící obyvatelé. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v obci je v současné době bez velkých provozních problémů. V létě dochází k večeru k poklesu tlaku vody ve výše položených částech obce. Navrženo prodloužení vodovodních řadů do míst uvažované výstavby dle platného územního plánu. V lokalitě za Špejcharem je navržena výstavba vodovodu k novým cca 60 parcelám, investorem je obec Hrušovany. Jsou vyprojektovány nové vodovodní řady: „B“, „B1“, „B2“ a „B3“, materiál PE, De 90 o celkové délce cca 960 m. Výstavba je rozdělena na 3 etapy. Realizace první etapy se předpokládá mezi roky 2021-2022. Následný prodej pozemků z první etapy by měl financovat realizaci druhé etapy. Podobně tomu bude i u třetí etapy, která má být financována z prodeje pozemků z druhé etapy. Další výstavba vodovodu je plánována na pozemcích investora p. Briče. První etapa je vyprojektována pro 11 RD, předpoklad realizace mezi roky 2021-2022. Je navrženo prodloužení stávajícího vodovodního řadu potrubím PE, De 110 o celkové délce cca 400 m. Vzhledem k uvažovanému výraznému rozvoji obce je třeba s provozovatelem vodovodu projednat, zda bude dostatečná kapacita vodovodní sítě pro napojení uvažované nové zástavby. Doporučuje se provést studie a na základě podrobného posouzení kapacity vodovodní sítě obcí ve spolupráci s provozovatelem bude navrženo případné možné řešení pro posílení této kapacity jako např. výstavba ATS pro výše položené objekty apod.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Hrušovany PK - VDJ.CV 001/26 100 2 x 50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   110 136 320 573 746 871
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hrušovany je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.020-S.C) ukončena v ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 500 v celkové délce cca 4,2 km. Na kanalizační síť je napojen výtlačný řad, který přivádí odpadní vody z místní části Vysočany.

    Na kanalizaci a ČOV je napojeno 90% obyvatel.

   Čistírna odpadních vod Hrušovany je mechanicko biologická s aerobní stabilizací a gravitačním odvodněním kalu. Kapacita je 222 m3/den. ČOV navržena na 950 EO, BSK5  57 kg/den. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Hutná.  

   Majitelem kanalizace a ČOV  je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   V jižní části obce jsou splaškové vody (4RD) odváděny do septiku SM 5 -15 m3 s pískovým filtrem (K-CV.021-S.C). Jedná se o 10% obyvatel. Přepad ze septiku je odveden do potoka Hutná.

   Splašková kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací v délce cca 3km. Dešťová kanalizace je v majetku obce Hrušovany a v provozu obce Hrušovany.
   Dešťové vody od bývalého areálu VÚ jsou odváděny samostatným potrubím do toku Hutná.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V lokalitě za Špejcharem je navržena výstavba kanalizace k novým cca 60 parcelám, investorem je obec Hrušovany. Jsou vyprojektovány nové kanalizační řady A1, A2, A3 z kameniny DN 300 o celkové délce cca 617 m. Výstavba je rozdělena na 3 etapy. Realizace první etapy se předpokládá mezi roky 2021-2022. Následný prodej pozemků z první etapy by měl financovat realizaci druhé etapy. Podobně tomu bude i u třetí etapy, která má být financována z prodeje pozemků druhé etapy.

   Další výstavba kanalizace je plánována na pozemcích investora p. Briče. První etapa je vyprojektována pro 11 RD, předpoklad realizace mezi roky 2021 - 2022. Je navržen nový kanalizační řad z PP SN10 DN 300 v celkové délce 238 m.

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 021/1/K-septik Hrušovany - septik PRVK\2021
  ČOV Stav COV.CV 020/1/K Hrušovany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Hrušovany ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Hrušovany - septik ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 184,0 5 684,0 9 868,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/125058/2017 "Nádrž Vysočany"
  4. 12. 2017
  Chomutov MMCH/120850/2016 "MVN - rybník Lažany"
  24. 11. 2016
  Chomutov CJ MMCH/42560/2010 R7 MUK Vysočany - MUK Droužkovice
  19. 4. 2010