Hora Svatého Šebestiána - CZ042.3503.4203.0049.02 - stav 2004

 1. Obec

  Hora Svatého Šebestiána

  Číslo obce PRVKUK 0049
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0049
  Kód obce 563064
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0049.02 Nová Ves 04180 41807
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Hora sv. Šebestiána - Nová Ves leží na severozápadním okraji okresu Chomutov při státní hranici s Německem v oblasti Krušných hor v nadmořských výškách 756 - 792 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel s 21 rekreačními objekty. Rozptýlená zástavba jednopodlažními domy slouží převážně k rekreačním účelům, zemědělství pouze omezeně. Volný areál statku je možno využít pro zemědělskou výrobu nebo drobnou řemeslnou výrobu. Území s protékajícím Mlýnským potokem patří do povodí Ohře, leží v CHOPAV Krušné hory a zasahuje do povodí vodárenského toku - Křímovský potok, ochranné pásmo vodního zdroje II - III stupně. Do budoucna lze předpokládat rozvoj v oblasti turistického ruchu a individuální rekreace. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 81 81 81 81 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 121 121 121 121 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   24 33 48 66 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována ze skupinového vodovodu Nová Ves - Křímov s vlastními zdroji vody situovanými severozápadně od obce (SK-CV.014.2). Jedná se o 2 zářezy a studnu. Voda je svedena do vodojemu Nová Ves 2x150 m3 (780,00/766,70 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do spodní části obce - dolní tl. pásmo. Část obce je v horním tlakovém pásmu, které je tvořeno hydroforovou čerpací stanicí, umístěnou v MK vodojemu 2x150 m3. Rozvody po obci jsou DN 100. Na vodovod je napojeno 74% obyvatel, zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze studní. Z důvodu napojení obce Křímov, vznikají v letních měsících situace, kdy je nutné vodu do vodojemů dovážet.
   Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rozšíření vodovodní sítě se nepředpokládá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh VDJ Hora Sv. Šebestiána 2x100 m3 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav ÚV Nová Ves u Chomutova - UV.CV 014/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Hora Sv. Šebest. - VDJ.CV 020/1 100 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána 3a ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nová Ves u Chomutova B1 ZD Nová Ves u Chomutova - ZD.CV 014/1 PRVK/2020
  Úpravna vody Návrh ÚV Hora Svatého Šebestiána PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Nová Ves u Chomutova - VDJ.CV 014/1 300 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Nová Ves u Chomutova - CS.CV 014/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních: septiky se vsakováním – 50% obyvatel, bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Údlice 15 km – 25%, jímky s odvozem na pole – 25%.
   Dešťové vody odtékají pomocí příkopů a propustí přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   ÚP uvažuje odkanalizování Nové Vsi společně s Horou Sv. Šebestiána. Uvažuje se s výstavbou společné ČOV pro obě obce pod dolním okrajem zástavby v Nové Vsi.
   Vzhledem k rozptýlené zástavbě a nízkému počtu obyvatel navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Nová Ves PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 388,0 2 388,0

  Mapa