Hora Svatého Šebestiána - CZ042.3503.4203.0049.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hora Svatého Šebestiána

  Číslo obce PRVKUK 0049
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0049
  Kód obce 563064
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0049.02 Nová Ves 04180 41807
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nová Ves leží na severozápadním okraji okresu Chomutov při státní hranici s Německem v oblasti Krušných hor v nadmořské výšce 756 - 792 m n.m.. Jedná se převážně o rozptýlenou venkovskou zástavbu. Obcí protéká LBP Šebestiánky, na kterém je v zástavbě umístěn rybník. Na zájmovém území pramení Křímovský potok a na území je stanoveno několik ochranných pásem  - Celná povrchový odběr Prunéřovský potok, VN Křimov a zdroje Hora Svatého Šebestiána. Území obce náleží do povodí Ohře a nachází se v CHOPAV Krušné hory. Část území zasahuje do rozsáhlé přírodní rezervace Prameniště Chomutovky a přírodního parku Bezručovo údolí. Nepředpokládá se zásadní změna ohledně počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 81 81 110 106 101 99
   přechodně bydlící 40 40 0 0 0 0
   celkem 121 121 110 106 101 99
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   24 33 48 78 78 80
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Nová Ves je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu. Zdroje vody jsou situované severozápadně od obce. Jedná se o 2 zářezy a studnu. Voda je svedena do VDJ Nová Ves u Chomutova 2 x 150 m3 (780,00 / 766,70 m n.m.), jehož součástí je i úpravna vody. Označení řadu od zdroje po VDJ - M-CV.014. Odtud je vedena potrubím DN 200 do spodní části obce - dolní tl. pásmo. Část obce je v horním tlakovém pásmu, které je tvořeno hydroforovou čerpací stanicí, umístěnou v MK vodojemu Nová Ves u Chomutova 2 x 150 m3. Rozvody po obci jsou DN 100. Na vodovod je napojena převážná část trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle vyjádření obce dochází v období sucha ke snížení vydatnosti místních zdrojů, jejichž nedostatek se projevuje v krytí max. denních potřeb. Obyvatelé obce pociťují nedostatečnou kapacitu stávajících zdrojů. Doporučuje se posouzení tlakových poměrů ve vodovodní síti a provedení studie včetně hydrogeologického průzkumu, který by prověřil možnost jiných zdrojů pitné vody pro pokrytí potřeby vody pro místní obyvatele.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav ÚV Nová Ves u Chomutova - UV.CV 014/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nová Ves u Chomutova B2-1 ZD Nová Ves u Chomutova - ZD.CV 014/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nová Ves u Chomutova B3-3 ZD Nová Ves u Chomutova - ZD.CV 014/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nová Ves u Chomutova B2-2 ZD Nová Ves u Chomutova - ZD.CV 014/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nová Ves u Chomutova B1 ZD Nová Ves u Chomutova - ZD.CV 014/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Nová Ves u Chomutova - VDJ.CV 014/1 300 300 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Nová Ves u Chomutova - CS.CV 014/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v lokálních zařízeních: septiky se vsakováním – 50% obyvatel, bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Údlice 15 km – 50%.
   Dešťové vody odtékají pomocí příkopů a propustí přímo do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel. 
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.

   Dle územního plánu obce je uvažováno  s výstavbou  kanalizace a ČOV Nová Ves, na kterou by byla napojena také stávající kanalizační síť obce Hora Sv. Šebestiána. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Nová Ves PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/127746/2018 Manipulační řád pro Novoveský rybník
  30. 11. 2018
  Chomutov Null "I/7 Hora Sv. Šebestiána - oprava mostu ev. č. 7-057" MM
  17. 9. 2008