Lukov - CZ042.3509.4201.0005.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lukov

  Číslo obce PRVKUK 0005
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0005
  Kód obce 546909
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0005.01 Lukov 08895 88951
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lukov leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří a v ochranném pásmu vodního zdroje. Zástavba je tvořena staršími rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 495 - 525 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře. V obci se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 68 71 75 65 62 61
   přechodně bydlící 101 103 66 77 77 77
   celkem 169 174 141 142 139 138
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   68 71 76 82 79 78
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lukov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Lukov M-TP.041 vodovodem M-TP.041.1. Zdrojem vody je prameniště Lukov I, odkud voda teče do VDJ Lukov II – 1 x 20 m3 a do VDJ Lukov I – 1 x 5 m3. Do VDJ Lukov II přitéká voda i z prameniště Lukov II. Přebytky vody z VDJ Lukov II dotují VDJ Štěpávov II. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Lukov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/1 ZD.TP 041/1 Lukov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/1 ZD.TP 041/1 Lukov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/1 ZD.TP 041/1 Lukov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/1 ZD.TP 041/1 Lukov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 041/1 VDJ.TP 041/1 Lukov 1 5 1x5 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 041/2 VDJ.TP 041/2 Lukov 2 20 1x20 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/2 ZD.TP 041/2 Lukov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lukov má vybudovanou jednotnou kanalizaci ( TP.045-J.N) ukončenou výustí do bezejmenného přítoku Lukovského potoka. 65 % trvale bydlících obyvatel odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do kanalizace, 35% do septiků se vsakováním.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí , případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.  

   Majitelem kanalizace je obec Lukov, provozovatelem Ekomplex VaK s.r.o.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Lukov není investičně výhodné budovat kanalizaci a ČOV. V cílovém roce 2030 budou odpadní vody z objektů trvalého bydlení likvidovány v nově navrhovaných domovních čistírnách odpadních vod.
  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav výúst Lukov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 484,0 2 484,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory