Lukov - CZ042.3509.4201.0005.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lukov

  Číslo obce PRVKUK 0005
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0005
  Kód obce 546909
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0005.01 Lukov 08895 88951
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lukov leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří a v ochranném pásmu vodního zdroje. Zástavba je tvořena staršími rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 495 - 525 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a je zde 69 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu obyvatel cca o 20 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 68 71 76 82 - - -
   přechodně bydlící 101 103 107 111 - - -
   celkem 169 174 183 193 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   68 71 76 82 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lukov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Lukov M-TP.041 vodovodem M-TP.041.1. Zdrojem vody je prameniště Lukov I, odkud voda teče do VDJ Lukov II – 1 x 20 m3 a do VDJ Lukov I – 1 x 5 m3. Do VDJ Lukov II přitéká voda i z prameniště Lukov II. Přebytky vody z VDJ Lukov II dotují VDJ Štěpávov II. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Lukov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Návrh PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/1 ZD.TP 041/1 Lukov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/1 ZD.TP 041/1 Lukov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/1 ZD.TP 041/1 Lukov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/1 ZD.TP 041/1 Lukov PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 041/1 VDJ.TP 041/1 Lukov 1 1x5m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 041/2 VDJ.TP 041/2 Lukov 2 1x20m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 041/2 ZD.TP 041/2 Lukov PRVK/2020
  Vodní zdroj Návrh PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lukov má jednotnou kanalizaci TP.045-J.N. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Bílina a od 70 % obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Lukov není investičně výhodné budovat ČOV. U nové výstavby bude do roku 2015 vždy domovní čistírna odpadních vod. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bílina a stávající septiky intenzifikovat.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav výúst Lukov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 660,0 660,0

  Mapa