Hora Svatého Šebestiána - CZ042.3503.4203.0049.01 - stav 2004

 1. Obec

  Hora Svatého Šebestiána

  Číslo obce PRVKUK 0049
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0049
  Kód obce 563064
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0049.01 Hora Svatého Šebestiána 04181 41815
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží na severozápadním okraji okresu Chomutov při státní hranici s Německem v oblasti Krušných hor v nadmořských výškách 830 - 850 m n.m. Jedná se o obec do 140 trvale bydlících obyvatel s 25 rekreačními objekty a s 5 ubytovacími zařízeními (80 lůžek). Na území obce těžba rašeliny - závod Rašelina, Soběslav a.s. (v současné době v útlumu). Pravoúhlá zástavba je soustředěná, převážně z dvoupodlažních domů a rodinných domků. Území patří do povodí Ohře, leží v CHOPAV Krušné hory a částí obce zasahuje do povodí vodárenského toku - Křímovský potok, ochranné pásmo vodního zdroje II - III stupně. Na území obce jsou dva rybníky cca 0,07 ha. Do budoucna lze předpokládat rozvoj v oblasti turistického ruchu, jedná se o typické vysokohorské pásmo.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 138 139 141 144 - - -
   přechodně bydlící 70 70 70 70 - - -
   celkem 208 209 211 214 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   138 139 141 144 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobovaná místním vodovodem (M-CV.020), který má vlastní 2 zdroje vody situované západně od obce. Jedná se o 3 zářezy a 2 sběrné jímky. Voda ze zářezů je svedena do vodojemu 2x50 m3 (856,42/854,90 m n.m.) a odtud potrubím DN 125 do obce. Přímo do vodovodní sítě obce je přiváděna voda z druhého zdroje. Pro bytové jednotky v horní části obce nad náměstím byla tlaková hydroforová stanice (2. tlakové pásmo) nahrazena čerpadlem JEPAQ s frekvenčním měřičem (1 l/s).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech pH a Rn. Hodnoty Ca a Mg jsou dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci byla vyprojektována úpravna vody Q= 3 l/s, nový vodojem 2x100 m3, výtlačný řad DN 100 v délce 1,2 km a zásobní řad DN 150 v délce 1,25 km. Výstavbou bude vyřešena nedostatečná kvalita vody a kapacita ve stávajících zdrojích.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hora Sv. Šebest. - CS.CV 020/1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Hora Sv. Šebest. - CS.CV 020/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána S2 ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána S1 ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   108 109 134 137 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť (K-CV.011-J.C) v profilech DN 300, 400 a 500/750 s odvodem splašků na ČOV – typu mechanicko - biologická s předřazenou denitrifikací, ručně stírané česle, denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž, provzdušňovaný kalojem.
   Dodavatelem ČOV byl ENVI-PUR s.r.o. Tábor.
   Limity: Q = 33 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   75
   125
   15
   30
   20
   40
   5
   10
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 30.9.2008.

   Projektované parametry:
   Q = 0,3 l/s = 11000 m3/rok
   EO 200
   Skutečné parametry:
   EO 852
   Q = 2,020 l/s = 63 703 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 491 mg/l
   BSK5 = 293 mg/l
   NL = 156,1 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 44,9 mg/l
   BSK5 = 13,2 mg/l
   NL = 36 mg/l

   Produkce stabilizovaného kalu je cca 0,23 t/r, neodvodňuje se. Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do místní vodoteče pod obcí. Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 78% obyvatel, do MČOV – 5% a zbývajících 17% obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Údlice – 17 km. Kanalizace a ČOV je v majetku SVS a.s. provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny kanalizací přes štěrbinovou nádrž do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci rozvoje obce se uvažuje s rozšířením kanalizační sítě v celkové délce 0,95 km tak, aby obsáhla stávající zástavbu včetně rekonstruovaných objektů občanské vybavenosti s navrženou zástavbou rodinných domků. Stávající ČOV je nutné zkapacitnit. V případě vybudování ČOV v Nové Vsi budou odpadní vody svedeny na tuto ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav Hora Svatého Šebestiána PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Hora Svatého Šebestiána ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa