Hora Svatého Šebestiána - CZ042.3503.4203.0049.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hora Svatého Šebestiána

  Číslo obce PRVKUK 0049
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4203.0049
  Kód obce 563064
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  752 (4203)
  Chomutov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4203.0049.01 Hora Svatého Šebestiána 04181 41815
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Hora Svatého Šebestiána leží na severozápadním okraji ORP Chomutov při státní hranici s Německem v oblasti Krušných hor v nadmořské výšce 830 - 850 m n.m.. Pravoúhlá zástavba je soustředěná, převážně z venkovské zástavby a rodinných domků. Na území obce jsou dva rybníky cca 0,07 ha. Území patří do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory. Obcí prochází hranice přírodního parku Bezručova údolí. Část území zasahuje do rozsáhlé přírodní rezervace Prameniště Chomutovky a do národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště. Na hranici intravilánu obce jsou ochranná pásma 2.stupně vodního zdroje Hora Svatého Šebestiána a ochranné pásmo VN Křimov, Chomutovka a Celná.

   Do budoucna lze předpokládat zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel vlivem nové výstavby RD.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 138 139 158 176 209 234
   přechodně bydlící 70 70 29 34 34 35
   celkem 208 209 187 210 243 269
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   138 139 141 183 216 242
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hora Svatého Šebestiána je zásobovaná místním vodovodem Hora Sv. Šebestiána M-CV.020, který má vlastní 2 zdroje vody situované západně od obce. Jedná se o 3 zářezy a 2 sběrné jímky. Voda ze zářezů je svedena do VDJ Sv. Šebest. 2 x 50 m3 (856,42 / 854,90 m n.m.) a odtud potrubím DN 125 do obce. Přímo do vodovodní sítě obce je přiváděna voda z druhého zdroje. Pro bytové jednotky v horní části obce nad náměstím se nachází posilovací ATS. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..
   V roce 2002 neodpovídala kvalita pitné vody platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby CV008010 - "Hora Sv. Šebestiána - úpravna vody" je navrhována úpravna vody na 2 l/s, akumulace v ÚV bude do 30 m3. Úprava vody bude spočívat v odstranění radonu z vody a zvýšení pH. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030. 

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Hora Svatého Šebestiána předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Hora Sv. Šebest. - CS.CV 020/1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Hora Sv. Šebest. - CS.CV 020/2 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Hora Sv. Šebest. - VDJ.CV 020/1 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána 1a ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána 1b ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána S2 ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána 2a ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána S1 ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svatého Šebestiána 3a ZD Hora Sv. Šebest. - ZD.CV 020/4 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   108 109 134 143 169 227
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hora Svatého Šebestiána má vybudovanou jednotnou kanalizační síť (K-CV.011-J.C) ukončenou ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 500 v celkové délce cc 1,8 km. 

    Na kanalizaci a ČOV je napojeno 78% obyvatel, do MČOV – 5% a zbývajících 17% obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Údlice.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Dešťové vody jsou částečně odváděny jednotnou kanalizační sítí, částečně systémem příkopů a struh odtékají do vodoteče pod obcí nebo jsou vsakovány do terénu.  

   Kanalizace je zakončena v ČOV Hora Svatého Šebestiána. Kapacita je 72,5m3/den. ČOV navržena na 500 EO, BSK5 30kg/den.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu s odstraňováním dusíku a fosforu. Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Údlice. Odtok z ČOV je zaústěn do místní bezejmenné vodoteče pod obcí, levobřežního přítoku toku Šebestiánka.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci rozvoje obce se uvažuje s výstavbou kanalizačních stok DN300 v celkové délce 0,65 km tak, aby obsáhla stávající zástavbu.

   Dle územního plánu obce je uvažováno  s napojením kanalizace na navrhovanou  kanalizační síť a ČOV Nová Ves. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.CV 011/1/K Hora Svatého Šebestiána PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Hora Svatého Šebestiána ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 410,0 5 550,0 18 960,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Chomutov MMCH/127746/2018 Manipulační řád pro Novoveský rybník
  30. 11. 2018
  Chomutov Null "I/7 Hora Sv. Šebestiána - oprava mostu ev. č. 7-057" MM
  17. 9. 2008